Skip Navigation LinksFalskt-dokument

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / Bokmål / Aktuelt / Falskt dokument
Aktuelt

​​FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal. Foto: FFI.

Falskt dokument
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
21.07.2017
Linje
– At et uferdig arbeid tas ut av sin sammenheng og blir framstilt som en FFI-rapport går på vårt omdømme og troverdighet løs. Dette er rett og slett et falsum, sier administrerende direktør John-Mikal Størdal.

I et intervju med Romerikes Blad i dag, utdyper Størdal:

 

– Det som gjør meg skikkelig forbannet og opprørt er at noen, vi vet ikke hvem, har fått tak i det graderte arbeidsutkastet, endret det og gitt ut en ugradert versjon i vårt navn og sirkulert det bredt.


Les hele intervjuet i dagens avis 21. juli 2017

 

HV-strukturstudie

Sjef HV, generalmajor Tor Rune Raabye, ba i januar om at FFI skulle sette i gang en helhetlig strukturstudie av HV. Siden alle forskningsarbeider ved FFI forgår i prosjekter ble det ut over våren jobbet fram et prosjektforslag. Dette ble fremmet 1. juni på Forsvarets forskningsforum (F3)

 
Prosjektet var berammet å gå fra 1. mars 2017 til 31. desember 2018. F3 besluttet imidlertid å utsette igangsetting av et slikt prosjekt til etter stortingsbehandlingen av Landmaktutredingen (LMU). Prosjektforslaget vil trolig bli tatt opp på nytt i neste F3, som finner sted 26. oktober, eventuelt i januar 2018.


Utkast til rapport

Allerede i månedsskiftet april-mai satte forskere ved FFI, sammen med HV, i gang med forberedelser og kartlegging til igangsetting av studien. Blant annet vurderte de HVs mulige roller i en totalforsvarssammenheng. Dette forarbeidet ble dokumentert i et gradert, internt dokument, og er planlagt som utkast til en av flere delrapporter i den endelige strukturstudien.


Det er dette uferdige dokumentet som nå feilaktig blir framstilt som en nesten ferdig strukturstudie.


– FFI stiller seg ikke bak dette utkastet slik det foreligger nå, fastslår Størdal.


Instituttet har per dags dato ikke gjennomført tilstrekkelig arbeid eller forskning som kan underbygge dokumentets vurderinger og konklusjoner.


– I en forskningsprosess blir det framsatt hypoteser og konklusjoner. Disse blir utfordret av andre eksperter slik at endelige konklusjoner blir best mulig. Dette er et fundamentalt prinsipp i vitenskapelig arbeid, poengterer Størdal.


Landsrådet for HV

Et av Landsrådetets viktigste oppgaver er å fremme samarbeidet mellom Heimevernet og det sivile samfunn. Allerede i mai skal HV-sjef Raabye ha informert Landsrådet om arbeidet med prosjektforslaget til en HV-studie. HVs liaisonoffiser ved FFI, oberstløytnant Per Olav Vaagland, skal i tillegg ha informert Landsrådet om forarbeidene ved FFI.


På bakgrunn av dette anmodet leder for HVs Landsråd, Are Tomasgard, om innsyn i «HVs strukturstudie i regi av FFI». I forespørselen heter det blant annet: «Landsrådet oppfatter at status i arbeidet er at grunnarbeidet i studien er så godt som ferdig, men at kvalitetssikringen gjenstår. Landsrådet er videre blitt kjent med at det er besluttet ikke å offentliggjøre studien før senere i høst». 13. juli ble denne anmodningen avslått av FFIs stabssjef Jan Erik Torp, som da var stedfortreder for Størdal, på følgende grunnlag:


«FFI har som forberedelse til en slik studie sett på HVs mulige roller i en totalforsvarssammenheng. Det er ikke publisert noen rapporter fra dette arbeidet. Siden arbeidet med en helhetlig studie av HV formelt ennå ikke har startet, og det ikke er utgitt noen rapport fra innledende arbeider, kan ikke FFI gi innsyn i denne saken nå.»


«Mediestorm»

To dager senere, 15. juli, kunne Dagens Næringsliv (DN) fortelle at generalsekretæren for Landsrådet, Jørgen Roaldset, etterlyser en rapport om seg selv.


– Det er vanskelig å forstå hvorfor vi står der vi står. FFI benekter at arbeidet er igangsatt, men min oppfatning er at det er sluttspurten på arbeidet som står igjen, sa generalsekretæren til DN.


Han skal ha blitt orientert om framdriften av arbeidet med rapporten gjennom forsommeren og vært til stede i møter hvor innholdet i arbeidet og foreløpige funn ble diskutert.


De følgende dagene fulgte nettstedet www.aldrimer.no opp med flere saker som blant annet hevdet at det i en «hemmeligholdt forskningsrapport»/«strukturstudie fra Forsvarets forskningsinstitutt»/«HV-studie» er fastslått at «det bør vurderes sterkt å øke antallet [HV-]soldater til minst 56.000 soldater».


Aldrimer.no refererer også til andre forhold som nettstedet hevder framkommer i et annet «forsvarsinternt dokument» som de satt med gjenpart av. Her skal «HV-rapportens konklusjoner» være beskrevet. De hevder å sitte med to forskjellige versjoner utarbeidet av FFI: én gradert Begrenset og én ugradert.


I en skriftlig kommentar til aldrimer.no uttrykte HV-sjefen forståelse for FFIs vurdering.: «Jeg må, på samme måte som FFI, forholde meg til beslutningen tatt i FD hva angår tidsløpet for HVs strukturstudie. Det er også vanskelig for meg å ta seriøst stilling til noe som foreligger i et slags utkasts form, og som derfor ikke er et fullverdig vitenskapelig arbeid med FFIs endelige kvalitetsstempel».


– Dette er første gang vi har opplevd noe slikt, at et uferdig arbeid tas ut av en helhet og blir framstilt som en FFI-rapport. Det er rett og slett et falsum og går på vårt omdømme og troverdighet løs, sier Størdal.


Dette tar vi meget alvorlig og vil forfølge saken. Størdal er bekymret for hvordan dette kan påvirke FFI og FFI-forskeres arbeidsforhold på sikt.


– Som et seriøst institutt som forsker fram faktabasert kunnskap for å gi velfunderte forskningsfaglige råd som ofte kan være sensitive, er vi avhengige av tillit, fastslår Størdal.


Landmaktutredningen

I LMU er FFI representert med avdelingssjef Espen Skjelland, mens Størdal sitter i referansegruppen. De blir understøttet av alle andre forskningsmiljøer ved instituttet for å sikre at FFIs innspill er bredest mulig vitenskapelig forankret. Det betyr at relevante, foreløpige vurderinger og funn i forarbeidet til HVs strukturstudie også tilflyter arbeidet med LMU. Det har også vært en forutsetning at relevante deler av endelig LMU skal være en del av FFIs endelige HV-strukturstudie.


Generalsekretæren i Landsrådet for HV, Jørgen Roaldset, har imidlertid en annen oppfatning av det uferdige dokumentet. Overfor aldrimer.no hevder han at LMU «ikke er grundig nok. Heimevernet mener strukturstudien er langt grundigere og i større grad tar hensyn til eksterne forhold enn det LMU har gjort i sitt utredningsarbeid.»


Roaldseth henviser til en «ugradert sammenlikning som Landsrådet for Heimevernet har gjort av LMU og strukturstudien for HV». I følge redaktør for Aldrimer.no, Kjetil Stormark, skal de også sitte med en gjenpart av en slik ugradert sammenlikning.


Denne «ugraderte sammenlikningen» har ikke FFI hatt noen befatning med.


Krav om offentliggjøring

På bakgrunn av dette krever Torbjørn Bongo, lederen av Norges Offisersforbund (NOF), støttet av medlem i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité, Liv Signe Navarsete, at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide snarest skal gjøre tilgjengelig for offentligheten FFIs «strukturstudie for Heimevernet». Dette er fulgt opp av Facebook-gruppen til Styrk HV som har gitt forsvarsministeren frist til 15. august kl. 12.00.


– Selv ikke en forsvarsminister har myndighet til å kreve at FFI skal offentligjøre et uferdig utkast til et internt dokument som ikke er kvalitetssikret og instituttet ikke går god for, sier FFIs kommunikasjonssjef Anne-Lise Hammer.


– "Referatet" som en av moderatorene i Styrk Heimevernet, Sjak R. Haaheim, kaller det og som aldrimer.no omtaler, opererer med et antall HV-soldater som til slutt kan bli høyere eller lavere, helt avheng av andre forhold. En sluttrapport der alle deler av studien er samlet kan om mulig framstilles også ugradert og med FFIs ulike råd til HV-sjef, Forsvaret og politisk ledelse, først ved studiens avslutning og tidligst neste år - alt avhengig av når prosjektet formelt settes i gang.


HV er en del av Forsvaret

– Det som forundrer meg mest er at mange som støtter HV, ja, deler av HV selv, synes å tro at HV ikke er en del av Forsvaret. Mange synes å tro at årets stortingsvalg og stortingsbehandlingen av LMU er en slags deadline for all videre utvikling av et moderne og slagkraftig Forsvar. Med min kjennskap til den omfattende forskningen og teknologiutviklingen som er i gang ved FFI, og ifølge instituttets forskningsplan, vet jeg at det ikke kan stemme, avslutter Hammer.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt