Skip Navigation Linkssolid-vekst-for-norsk-forsvarsindustri

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / Bokmål / Aktuelt / Solid vekst for norsk forsvarsindustri
Aktuelt
Solid vekst for norsk forsvarsindustri
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
07.01.2019
Linje
Forsvarsindustristatistikken for 2017 er nå klar. For niende år på rad publiserer FFI en rapport som beskriver forsvarsindustriens årlige virksomhet.

​2017-tallene viser en industri i vekst og stor økning i eksport.

FFI-rapporten Forsvarsindustrien i Norge – statistikk 2017 som er publisert på FFIs nettsider er skrevet av seniorforsker Jon Olav Pedersen.

 

Innholdet i rapporten viser at norsk forsvarsindustri går godt. Omsetningsøkning og stor økning i eksport og forsvarsrelatert forskning og utvikling viser en industri i vekst og som hevder seg på det internasjonale markedet. Politisk og finansiell støtte til nasjonal forsvarsindustri er dessuten vesentlig for å kunne opprettholde leveransesikkerhet og nasjonal handlefrihet.

 
Statistikken viser at den samlede forsvarsrelaterte omsetningen i norsk forsvarsindustri var om lag 16, 3 milliarder kroner i 2017. Dette var en økning på tre prosent sammenliknet med fjoråret. Størst økning var det imidlertid i eksporttallene som viste en økning på hele 31 prosent til i overkant av 7, 2 milliarder kroner.

 

På bakgrunn av denne store økningen er nå eksportandelen i forhold til samlede omsetningstall på hele 44 prosent. Dette viser solid vekst sammenliknet med tallene for 2016 som viste en andel på 35 prosent.

 

Økt konkurransekraft for norsk forsvarsindustri

Rapporten understreker at en del av økningen kan skyldes at noe materiell ble produsert for lager i 2016, men som først ble eksportert i 2017. Likevel kan noe av forklaringen også være at norsk forsvarsindustris konkurranseevne har styrket seg på utenlandske markeder.

 

Ser vi nærmere på tallene ser vi at eksport av A- og B-materiell hadde en økning på 33 prosent fra 2016, mens eksport av flerbruksvarer hadde en enda kraftigere økning på 43 prosent sammenliknet med året før.


A-materiell er i denne sammenhengen våpen og ammunisjon og visse typer militært materiell. I tillegg omfatter det materiell med strategisk kapasitet som vesentlig kan påvirke militære styrkeforhold i nærområdet. B-materiell omfatter øvrige forsvarsrelaterte varer som ikke har egenskaper eller bruksområder som definert for varekategori A.


Solid økning i norsk forsvarsforskning

Forsvarsforskning er viktig for nasjonal sikkerhet og for norsk forsvarsindustris langsiktige konkurranseevne. Rapporten viser at forskning og utvikling ble styrket med hele 31 prosent i 2017. Samlet forsvarsrelatert FoU var da på om lag 1,37 milliarder kroner, opp fra 1,047 milliarder kroner året før.

 
I særlig grad finansierer de store bedriftene sine aktiviteter innenfor forskning- og utvikling selv (egenfinansiering). Om lag halvparten av kostnadene forbundet med forskning og utvikling er egenfinansiert, mens den andre halvparten er samfinansiert. Rapporten viser at de mindre bedriftene samfinansierer sin forsknings- og utviklingsaktivitet i stor grad.


Utsikter framover

Forsvarsindustrien er en bransje der det hersker stor optimisme. Til tross for forventninger om strammere rammebetingelser på hjemmemarkedet, er forsvarsindustrien optimistisk med tanke på framtidig utvikling.

 

Nesten halvparten av bedriftene (46 prosent) forventer økt omsetning og 45 prosent forventer en økning i ordrereserven. Samtidig forventer 17 prosent av bedriftene en nedgang i omsetning, som også er et fall i forhold til året før da tallet var 27 prosent.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt