Avdeling Beskyttelse og samfunnssikkerhet

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Avdeling Beskyttelse og samfunnssikkerhet
Forskningen
Forskere i fullt verneutstyr undersøker en pakke med ukjent innhold.
​Forskere i fullt verneutstyr undersøker en pakke med ukjent innhold. Foto: FFI
Avdeling Beskyttelse og samfunnssikkerhet
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
07.01.2016
Linje
Avdeling Beskyttelse og samfunnssikkerhet har som formål å utvikle samfunnssikkerhet og beredskapstiltak både for Forsvaret og det sivile samfunn, inkludert sivilt-militært og tverrsektorielt samarbeid.
  • Trusselforståelse
  • Sårbarhetsanalyse
  • Fare- og konsekvensvurderinger
  • Beskyttelses- og beredskapstiltak

 

 
Avdelingen forsker på sivilt beredskap og samfunnets sårbarhet gjennom blant annet å analysere sivil støtte til Forsvaret og Forsvarets støtte til det sivile samfunnet innen krisespekteret, kommunikasjon i kriser og forsyningsberedskap. 
 

CBRN

Avdelingen arbeider med trusselforståelse, sårbarhetsanalyser, beskyttelses- og beredskapstiltak mot kjemiske (C), biologiske (B), radiologiske (R) og nukleære (N) midler og våpen, samt mot eksplosiver (E) og andre farlige stoffer ved utslipp gjennom naturlige hendelser, tilsiktede eller utilsiktede hendelser. 

 

Les mer om FFIs CBRNE-strategi

 
Arbeidet bygger på forståelse av hvordan CBRNE-midler, -våpen og andre farlige stoffer spres i miljøet, hvilke konsekvenser utslipp av slike midler medfører, hvilken effekt de har på miljøet og individet og hvilke saneringsmetoder som kan benyttes for å rengjøre CBR-forurensede områder og personell. 
 
Vi har etablert og kontinuerlig videreutvikler metoder for å påvise tilstedeværelse og bruk av CBRNE-midler enten i felt eller ved instituttets laboratorier. 
 
Avdelingen har landets eneste integrerte laboratorium for å motta, håndtere og analysere prøver med mulig innhold av CBR-midler alene eller i kombinasjon. Avdelingen bidrar med forskningsbasert teknisk-naturvitenskapelig kunnskap til støtte for nasjonale myndigheter.
 
 
Avdelingen forsker på, tester og vurderer bruk av utstyr for å påvise CBRNE-midler og til egen beskyttelse slik som åndedrettsvern og bekledning. 
 
Vi arbeider med medisinsk behandling av personell som er eksponert mot nervestridsmidler for at våre soldater og de sivile skal ha virkningsfulle medikamenter og for å hindre senskader. 
 
I tillegg utvikler avdelingen scenarioer og modeller for å forutsi og vurdere spredning og konsekvens av CBRN-hendelser. Dette for å etablere beslutning- og situasjonsbeskrivende verktøy for myndigheter og andre involverte i beredskapshåndteringen av slike hendelser. 
 

Miljøpåvirkning

Forsvarets virksomhet er underlagt strenge miljøkrav. Avdelingen kartlegger og overvåker Forsvarets miljøpåvirkninger fra bruk av våpen, ammunisjon og eksplosiver i ulike områder og utfører miljørisiko og effektivitetsvurderinger ved slike utslipp.
 
Avdelingen forsker på effekt av utslipp på både individ og miljø. I tillegg utvikler vi ny ammunisjon og andre løsninger som reduserer konsekvenser fra våpenbruk og ammunisjonsrester.
 
Videre arbeider avdelingen med å studere hvordan våre soldater skal effektivt beskyttes før og i løpet av tjeneste under ulike klimaforhold for å redusere fysiske og psykiske skader som kan oppstå under en operasjon. 
 
Slik forskning inkluderer analyse av fysiologiske konsekvenser av tjenesteoperasjoner av ulike belastningsgrad med lite søvn og tilgang på næring, og for å utvikle bedre beskyttelsestiltak mot hjerneskader som kan oppstå hos personell som har vært utsatt for trykkbølger fra eksplosiver.
 
Avdelingen deltar i flere internasjonale forskningsprosjekter gjennom Nato, European Defence Agency (EDA) og EU innen beskyttelse og samfunnssikkerhet.
 
Avdelingen er et kompetansesenter innenfor beskyttelse og samfunnssikkerhet og legger vekt på å gi råd og anbefalinger til Forsvaret og sivil sektor om forbedrede beredskapstiltak for å beskytte våre soldater og det sivile samfunnet.
 
Kontakt:
Avdelingssjef Janet Martha Blatny
Tlf: +47 63 80 78 27

Avdelingssjef Janet Martha Blatny. Foto: FFI.
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt