Skip Navigation Linksdefault

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Forsvarssystemer / Forskningsfartøy
Forskningen
​H.U. Sverdrup II i Trollfjorden. Foto: FFI
FFIs forskningsfartøy
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
17.11.2010
Linje
FFI har mange års erfaring med havbunnskartlegging. Forskningsfartøyet H.U. Sverdrup og målefartøyet Nøkken brukes til geofysisk kartlegging i de nordlige havområdene.
 
Havbunnskartlegging er viktig for flere enn sjøfarende som vil unngå å gå på grunn. Havbunnens form har stor innvirkning på sonarforholdene. Kjennskap til dybde og formen på havbunnen kan utnyttes til å oppnå fordeler ved operasjoner under vann med ubåt, er viktig ved leting etter miner, og gir informasjon om vekstforhold for planter og sjødyr og de geologiske prosessene som har dannet landet vårt.
 

 

Militær og sivil anvendelse

 
FFIs mangeårige arbeid med denne type kartlegging er hovedsaklig av militære interesse, men gjennom et nært samarbeid med Statens kartverk sjø (SKSK) kommer innsamlede data og måleressurser også det sivile samfunn til gode.
 
Datainnsamlingene følger internasjonale kvalitetskrav og dataene inngår i den nasjonale dybdedatabasen som SKSK forvalter. Hver sommer leier SKSK H.U. Sverdrup II for kartlegging rundt Svalbard, og da deltar en eller flere av FFIs erfarne måleingeniører.
 
FFI legger vekt på å produsere kartprodukter raskt, slik at Forsvaret kan ta dem i bruk kort tid etter at data er innsamlet. Flere hundre papirplott er levert, og de senere år er det i samarbeid med Forsvarets militærgeografiske tjeneste (FMGT) også produsert digitale kartprodukter.
 
 

Støttemålinger nødvendige


Med H.U. Sverdrup II kartlegger vi dyp over 30 meter, mens med det mindre målefartøyet Nøkken, gjør vi detaljert kartlegging i grunne farvann. Begge fartøyene er utstyrt med moderne flerstråle ekkolodd. Disse virker ved at lydstråler sendes ut i en vifte mot havbunnen. Tiden det tar før hver lydstråle returnerer etter å ha truffet havbunnen blir målt og brukt til å finne vanndybden der strålen traff.
 
Flere viktige støttemålinger er nødvendige for at havbunnskartleggingen skal bli nøyaktig, og navigasjonsutstyret må være meget presist slik at posisjonen der vanndybden måles blir riktig. Lydhastigheten i vannet må også være godt kjent for å kunne beregne vanndybden fra lydstrålens reisetid.
 
 

Geofysisk kartlegging


I tillegg til kartleggingen av vanndybde, benytter FFI H.U. Sverdrup II til å samle informasjon om andre egenskaper ved havbunnen. Hva slags sedimenter havbunnen er bygget opp av har betydning for flere militære anvendelser, som mineleting, undervannsbåtoperasjoner og leting etter fartøyer ved hjelp av sonar.
 
Det blir tatt sedimentprøver av bunnen, men da må fartøyet stoppe opp, noe som begrenser hvor ofte det kan gjøres. Ved å hente ut tilleggsinformasjon fra havbunnskartleggingen kan en lære om hva slags sediment lydstrålene er reflektert fra på en mindre tidkrevende måte. Formen og styrken på de returnerte lydstrålene (ekkoene) varierer med sedimenttype og ved å studere disse og sammenlikne med sedimentprøver, er det mulig å lage kart over sedimenttyper. 
 
For å se dypere ned i havbunnen, benyttes lydkilder med lavere frekvens enn ekkoloddene. Fra de seismiske dataene trekkes informasjon om lydhastigheten i havbunnen og tykkelsen på sedimentlag ut. Sedimentlagene har direkte innvirkning på sonarforholdene.
 
 

Samarbeid med andre forskningsmiljøer


FFI samarbeider også med universitetsmiljøer og Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) for best mulig utnyttelse av havbunns- og geofysiske data. Maringeologer fra NGU har brukt FFIs data til å studere store korallrev i norske farvann, og vinner også ny kunnskap om hvordan istidene forløp ved å gjøre egne tolkninger av havbunnsform og seismiske data. Dette samarbeidet er også til fordel for FFI, som drar nytte av den maringeologiske kompetansen til NGU.
 
Som en del av engasjementet på sivil side, deltar FFI i MAREANO-prosjektet ledet av Havforskningsinstituttet (HI), NGU og SKSK. MAREANO har til formål å framskaffe og formidle kunnskap om norske kyst- og havområder til forvaltning, industri og forskning.
 
 
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt