Skip Navigation LinksSjøminer

Forskningen
Sjøminer
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
19.03.2013
Linje
Den ”farlige og usynlige fiende” er et uttrykk som oppsto under den andre verdenskrig for å beskrive sjøminer, og dette er fremdeles en treffende beskrivelse av deres funksjonalitet og evne. Sjøminer er et svært kraftfullt og effektivt våpen.

​Gjennom en minimal investering i en mineleggingskapasitet kan selv nasjoner eller grupper med liten teknologisk ekspertise og begrenset økonomi, hindre en tallmessig og teknologisk overlegen maritim styrke i å nærme seg havner og kystnære farvann. 
 
Når sjøminer først er lagt ut, vil de utgjøre en langvarig trussel som er vanskelig å fjerne for en motpart. Sammenlignet med andre typer sjøvåpen, har sjøminer mange fordeler:

  • virker i all slags vær
  • er billige
  • krever lite vedlikehold
  • er enkle å produsere
  • er lett anvendelige
  • kan legges ut ved hjelp av fly, ubåt og praktisk talt et hvilket som helst overflatefartøy, skjult og uten forhåndsvarsel. 
 

Rolle i konflikter

Sjøminer som virkemiddel for å begrense motpartens handlefrihet til sjøs og utnytte de taktiske fordelene som dette medfører, er velkjent fra historien. De kan benyttes i alle faser av en konflikt. 

 
I tidlige stadier av en konflikt kan trussel om bruk av sjøminer benyttes for å utøve politisk press uten frykt for at motstanderen umiddelbart skal reagere med sterke maktmidler. I en konflikt som er under eskalering, kan sjøminer bli lagt skjult og uten forvarsel, for senere å volde målrettet skade på militære og sivile fartøy. 
 
Under en etablert konflikt er sjøminer et meget kraftfullt taktisk virkemiddel for å avgrense motstanders bevegelses- og handlefrihet, forårsake forsinkelse i motpartens transport- og forsyningsevne, binde opp militære ressurser og nekte tilgang til viktige sjøområder og havner.
 

Lavere toleranse for tap

Risikoen ved å gå inn i et område som mistenkes å være minelagt er stor. Det anses som uakseptabelt å utsette sivile eller militære fartøy for slik risiko av to grunner:

  1. Toleransen for å risikere menneskeliv blir stadig lavere.
  2. Dagens kampenheter blitt stadig mer kostbare og avanserte og som et resultat av dette færre. I dagens forsvarsstruktur vil et hvert tap av fartøy redusere hele styrkens kampkraft betydelig. 

Hvert tap av både menneskeliv og kampenheter har med andre ord større innvirkning enn tidligere, noe som gjør at mineleggingsinnsats, med sitt potensial for å skade motparten med lav risiko for egeneksponering, er mer attraktivt enn noen gang. 

 

Utbredelse av sjøminer

Det er produsert en enorm mengde sjøminer på verdensbasis og det er vanskelig å ha oversikt over hvor mange og hvor de enkelte sjøminene er i dag. Trolig er en betydelig mengde sjøminer solgt billig på svartebørsen. 

 

I tillegg til sjøminer på lager, er det betydelige mengder sjøminer i havet etter tidligere kriger. Mange av disse minene er enda ikke ryddet og det å rydde gamle miner er en vedvarende oppgave for mineryddingsfartøyer over hele verden. Slike operasjoner pågår også kontinuerlig langs vår egen kyst.
 

Utviklingstrender

Den teknologiske utviklingen vil gjøre sjøminer mer resistente mot tradisjonelle mineryddingsoperasjoner. Minene kan produseres av materialer eller i en form som gjør dem vanskeligere å oppdage. Andre sannsynlige utviklingstrekk er øking av minens effektivitet mot spesielle mål som minejaktfartøy, ubåter og helikoptre ved å utnytte spesielle egenskaper ved signaturene til disse farkostene.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt