Skip Navigation LinksSonarer-og-havmiljø

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Forsvarssystemer / Sonarer og havmiljø
Forskningen
"H.U. Sverdrup II" og hval
De nye fregattene har langtrekkende sonarer. FFI undersøker hvordan hvaler reagerer på sonarpulser.
Foto: Sanna Kuningas
Sonarer og havmiljø
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
08.06.2011
Linje
I de senere år har det vært et sterkt fokus på hvorvidt aktive militære sonarer kan ha en negativ effekt på marint liv.
​Nansen-klassen med sin moderne sonarutrustning skal ha ASW (Anti-submarine warfare) som en hovedoppgave. Sjøforsvaret har utrykt at kystnære operasjoner skal være vårt prioriterte internasjonale styrkeområde.

Operasjoner i den kystnære sonen er ikke bare krevende militært, men innebærer også stor miljørisiko og stor grad av interaksjoner med andre aktører på havet (fiskeri, fangst, havbruk, tursime). Flere av våre alliansepartnere opplever nå at innflytelsesrike grupper (miljøorganisasjoner o.a.) skaper et politisk klima som vanskeliggjør bruk av aktive sonarer i fredstid, spesielt i kystnære farvann. Blant annet har EU-parlamentet nylig vedtatt en resolusjon mot bruk av høyintensitets aktive sonarer, inntil forskning har klarlagt hvilke effekter slike sonarer har på marint liv.

For Norge er det strategisk viktig at det fortsatt er attraktivt for våre allierte å øve sammen med oss i våre farvann. FFI gjennomførte i 2003-2006 prosjektet LFAS & Havmiljø som hadde som målsetning å gjøre Sjøforsvaret i stand til å operere sine sonarer på en miljømessig sikker måte. Vi utførte da eksperimenter på både fisk og sjøpattdyr, og leverte anbefalinger til operative regler for bruk av sonarer, samt et beslutningsstøtteverktøy for sonaroperasjoner.

For å være proaktive i forhold til de interessekonflikter som andre allerede opplever, er det viktig å ha fortsatt fokus på hvordan sonarer kan påvirke marint liv. Spesielt er det spørsmål knyttet til sonarenes effekt på sildefisk og årsakssammenhengen mellom sonarsignaler og stranding av enkelte hvalarter som krever ytterligere undersøkelser. Videre vil innfasingen av Nansenklasse fregatter kreve en oppfølging av regelverket og beslutningsstøtteverktøyet for sonaroperasjoner. Norge har gjennom prosjekt LFAS & Havmiljø allerede etablert oss som sentrale innenfor Nato i dette spørsmålet.

Relaterte artikler

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt