Innovasjon og industriutvikling

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Innovasjon og industriutvikling
Forskningen
Avdeling Innovasjon og industriutvikling
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
04.01.2018
Linje
Avdelingen skal fremme innovasjonsevnen ved FFI og i forsvarssektoren ved å videreutvikle det tette samarbeidet mellom Forsvaret, FFI og industrien - Trekantmodellen.

Vi gir også råd til Forsvarsdepartementet, Forsvaret og Forsvarsmateriell om hvilke tiltak som kan styrke evnen til å ta frem løsninger Forsvaret trenger.


Vi gir råd til de samme aktørene om hvordan vi kan lykkes med å utvikle forsvarsteknologi og industri som svarer på prioriterte nasjonale behov av betydning for vår nasjonale sikkerhet.

  
Utnytte sivil teknologi

Hurtig sivil teknologiutvikling er ett av flere utviklingstrekk som Forsvaret må være i stand til å utnytte til sin fordel i utviklingen av nye løsninger og anskaffelsen av materiell. Hurtig sivil teknologiutvikling gjør også at trusselbildet er i rask endring. Forsvarets behov endres derfor også raskt og må svares på gjennom rask fremskaffelse av egnede mottiltak.


Avdelingen gir råd om konsekvensene av teknologiske trender for norske militære operasjoner, og bistår Forsvarets spesialstyrker i den langsiktige utviklingen av konsepter, teknologi og materiell ved å være teknologispeidere og first movers på utnyttelse av ny teknologi.


Utvikle og eksperimentere

Økt samvirke mellom sivil og militær FoU og teknologi for å hente ut potensialet i dual use blir viktigere fremover. Avdelingen vil utvikle arenaer og nettverk der brukere, forskere og industrien jobber sammen for å utvikle og eksperimentere med eksisterende og ny teknologi. Tidlig eksponering av teknologi og løsninger for relevante brukermiljøer har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å stimulere til hurtigere utviklingsløp.


Kommersialisering av forskningsresultater er en del av FFIs samfunnsansvar.


Med basis i forskning og teknologi fra FFI, styrkes nå innsatsen for å øke knoppskytingen fra FFI. Dette vil skje både gjennom etablert industri og gjennom nyetableringer. Samtidig er det viktig å sikre god forvaltning av instituttets og forsvarssektorens immaterielle verdier (IP).


Avdelingen er ansvarlig for utvikling og koordinering av FFIs nasjonale og internasjonale samarbeid, herunder deltakelse i forsvarsrelatert forskningssamarbeid i Nato, EDA og EU.


Kontakt

Forskningsdirektør Hanne Marit Bjørk

Telefon 63 80 72 06


Forskningssjef Nils Størkersen
Telefon 63 80 75 05

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt