Skip Navigation LinksHeimevernet-mot-2030

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Strategiske analyser og fellessystemer / Heimevernet mot 2030
Forskningen
Heimevernet mot 2030
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
27.08.2019
Linje
Gjennom dette prosjektarbeidet skal vi bidra til at HVs organisasjon og virksomhet blir tilpasset framtidens oppgaver. Vi skal gi rettidige forskningsbaserte bidrag til et helhetlig beslutningsgrunnlag for kommende langtidsplanprosesser.

​Bakgrunn

Heimevernet (HV) utgjør en betydelig del av Forsvarets styrkestruktur og har gjort det siden opprettelsen etter 2. verdenskrig.


Hovedfokuset i tidligere forsvarsstudier og langtidsplanprosesser har imidlertid vært på andre deler av Forsvarets struktur. HVs rolle, innretning og volum har bare i begrenset grad vært gjenstand for en grundig faglig vurdering.


Stortinget ba i vedtaket etter landmaktproposisjonen regjeringen innhente "en helhetlig faglig vurdering av Heimevernets behov for bemanning, trening og utstyr for å løse sine oppgaver…" (Prop. 2 (2017-2018) og Innst. 50S (2017-2018), vedtak VI).


Forsvarsdepartementet (FD) og HV har derfor inngått en avtale med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om å gjennomføre en dybdestudie av HVs framtidige utforming.


Gjennomføring

Prosjektet ledes av FFI og gjennomføres i nært samarbeid med HV som også stiller med en offiser på heltid inn i prosjektgruppen.


Det er etablert et bredt sammensatt prosjektråd med deltakere fra FD, Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Landsrådet for HV, FFI og Forsvaret for øvrig. Prosjektrådet ledes av sjef HV og skal gi prosjektet råd om retningen i arbeidet og holde de ulike institusjonene orientert om aktiviteter og resultater. Første prosjektråd ble avholdt i september 2018.


Med fokus fram mot 2030 skal prosjektet bidra til at den langsiktige dimensjonen i utviklingen av HV ivaretas. For å oppnå dette vil analysegrunnlag innhentes fra ulike fagmiljøer både i og utenfor Forsvaret. I tillegg vil HVs sentrale samarbeidspartnere bli invitert til å ta del i prosjektets analyser og vurderinger.


Prosjektets første leveranse er en rapport om framtidig rolle og oppgaver for HV. Prosjektet skal videre utvikle et antall scenarier og analysere hva som kreves for at HV skal kunne løse sine oppdrag i disse. Deretter vil prosjektet beskrive eventuelle gap mellom dagens struktur og funnene i analysen og avslutningsvis ende opp med en beskrivelse, inkludert kostnadsestimater, av hvordan HV kan innrettes ved ulike ambisjonsnivåer.


Sluttprodukt

Prosjektet har en varighet på tre år og vil legge fram sin sluttrapport i 2021. Underveis i prosjektløpet vil det imidlertid bli avtapping av resultater til pågående plan- og utviklingsprosesser i forsvarssektoren.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt