Skip Navigation LinksKOSTER

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Strategiske analyser og fellessystemer / Kostnadseffektiv drift
Forskningen
Foto: Forsvaret.
Kostnadseffektiv drift
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
18.10.2017
Linje
Innen 2020 skal forsvarssektoren spare inn 1,6 milliarder kroner gjennom effektivisering.

Finansieringen av langtidsplanen for forsvarssektoren er avhengig av at etatene lykkes med denne effektiviseringen. 

Forskningsserien KOSTER (Kostnadseffektivitet i forsvarssektoren) skal bidra til at sektoren når målet. Gjennom studier av drift, investeringer, eiendommer, byggevirksomhet og fellesfunksjoner vil vi finne tiltak som direkte forbedrer og effektiviserer sektoren.
 
Vi skal også gjennomføre studier som indirekte vil bidra til effektivisering. Modenhetsanalyser, insentivstudier og evalueringer laget hos FFI skal være til hjelp for beslutningstagere, og skal legge til rette for effektivisering og forbedring ute i etatene.
KOSTER-prosjektrekken startet allerede i 2004. Siden den gang har vi opparbeidet oss kunnskap og innsikt i effektiviserings- og forbedringsarbeidet i Forsvaret. Vi har videreutviklet metodene som benyttes i effektiviseringsarbeidet og databasene som ligger til grunn for analysene. Metodene og dataene vil bli sentrale i det videre arbeidet i KOSTER.FFI-rapporter

2016

16/01641: Hvilke tiltak bør vi prøve flere ganger? Erfaringer fra interneffektiviseringen 2009–2015

2015

15/00322: Makroøkonomiske trender 2015 – utvikling i norsk og internasjonal forsvarsøkonomi

15/00555: Effektive materiellanskaffelser i Forsvaret – en studie av insentiver i investeringsprosessen

15/00765: “Tiltakene hadde kommet uansett” – erfaringer fra interneffektiviseringen 2009–2014

15/00860: Kostnadseffektiv drift av Forsvaret – anbefalinger til langtidsplanarbeidet 2015

15/02311: Lykkes effektiviseringen? En analyse av forsvarssektorens ressursbruk 2004–2015

15/02332: Effektive materiellanskaffelser i Forsvaret – økonomiske gevinster ved økte hyllevareanskaffelser

2014

14/01087: Erfaringer fra interneffektiviseringen i Forsvaret 2009-2012 - en kvantitativ analyse

14/01087: Erfaringer fra interneffektiviseringen i Forsvaret 2009-2012 - en kvantitativ analyse

2013

13/00064: Produktivitetsmålinger i Forsvaret - erfaringer fra pilotprosjektet i 2012

2012

12/00031: Makroøkonomiske trender 2012 - forsvarsøkonomisk utvikling i et historisk og internasjonalt erspektiv

12/02265: Produktivitetsmålinger i Forsvaret - eksperimentell modell for prioriteringseffektivitet

2011

11/01294: Håndbok i kontinuerlig forbedring og fornying - hvordan identifisere og gjennomføre tiltak

2010

10/00391: Makroøkonomiske trender Forsvarsøkonomisk utvikling i et historisk og internasjonalt perspektiv

10/01609: Kostnadseffektiv drift av Forsvaret – Tilnærming og tiltak

10/01495: Produktivitetsmålinger i Forsvaret – metode og anvendelsesområder

10/01608: Outsourcing i Forsvaret – Et rammeverk for vurdering av kandidater

2009

09/00899: Forsvarets driftsutgifter til MVT og EBA – regnskapsanalyse 1994–2008

09/00305: Kostnadseffektiv drift av Forsvaret – Teoretisk fundament

2008

08/00738: Forsvarets kostnads- og personellsammensetning (1994–2007) – sentrale utviklingstrekk og utfordringer

2007

07/00679: Norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner - med hvem, med hva og hvorfor?

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt