Skip Navigation LinksPublikasjoner

Forskningen
Publikasjoner
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
09.02.2016
Linje
I 2015 publiserte FFI den første framtidsstudien i Norge med et globalt perspektiv på våre forsvars- og sikkerhetspolitiske omgivelser.

Studien, som heter Globale trender mot 2040 – implikasjoner for Forsvarets rolle og relevans, undersøker spørsmålene: Hvordan kan utviklingen i våre omgivelser påvirke norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk fram mot 2040, og hvilke implikasjoner kan det få for det norske forsvarets rolle og relevans i framtiden?


I den forbindelse undersøker studien både sannsynlige og alternative utviklingsløp på tre hovedområder:

  • Globale trender (politiske, sosiale, teknologiske, økonomiske og miljømessige)
  • Aktører (Russland, Nato, USA, FN, Kina, og en rekke typer ikke-statlige aktører)
  • Regioner (Arktis, Norden, Europa, Midtøsten og Nord-Afrika, og Afrika sør for Sahara)

Rapporten viser hvordan Norge, også i framtiden, vil ha behov for et militært forsvar, men ikke fordi verden blir mindre fredelig eller fordi dagens forhold til Russland skaper en grunnleggende annerledes situasjon.

 

Behovet for et norsk militært forsvar i våre nærområder øker først og fremst på grunn av en økende usikkerhet til utsiktene for alliert støtte, som gjør at Norge må ta et større ansvar for egen sikkerhet i framtiden. Samtidig oppstår det flere og mer mangefasetterte koblinger mellom hendelser andre steder i verden og Norges sikkerhet og interesser.

 

Dette øker relevansen av å ha norske militære virkemidler til bruk utenlands, uavhengig av variasjonene i trusselbildet hjemme. Det kan også bli viktigere å bidra til effektiv militær måloppnåelse for å sikre alliert støtte eller egne interesser.


I tillegg undersøker vi i rapporten blant annet hva økt innvandring til Norge kan bety for Forsvarets rolle, de dramatiske konsekvensene av dagens forsvarsøkonomiske utvikling, mulige måter Forsvaret kan innrettes på og hvilke premisser utviklingen legger for Forsvarets framtidige operasjoner.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt