Skip Navigation LinksBAS6

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Totalforsvar / Beskyttelse av samfunnet (BAS) / BAS 6 – Scenarioer og samfunnssikkerhet
Forskningen
BAS 6 – Scenarioer og samfunnssikkerhet
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
26.08.2012
Linje
BAS 6-prosjektet med tittelen ”Scenarioer og samfunnssikkerhet” ble startet i 2007.

​Det har beskrevet relevante fare- og trusselsituasjoner for det nasjonale arbeidet med samfunnssikkerhet i Norge, samt utviklet 20 scenarioer som beskriver ulike utfordringer for samfunnssikkerheten.

 

Utfordringer for nasjonal beredskap Scenarioene dekker et bredt utfordringsspekter for nasjonal beredskap, og beskriver sammensatte komplekse hendelsesforløp som kan ha store konsekvenser. Scenarioene omfatter naturkatastrofer, industriulykker, kjemikalieutslipp, forsyningskrise, økonomisk krise, terror og militært angrep.  

 

Hensikten med scenarioene er å utvide det mentale kartet for aktørene i totalforsvaret. Scenarioene kan danne utgangspunkt for debatter, skrivebordsøvelser og beredskapsanalyser hos sivile og militære aktører. Scenarioene ble drøftet med og sendt på høring til departementer og underlagte etater før de ble sluttført.

 

Begrenset militært angrep Ett av scenarioene, begrenset militært angrep, ble brukt som grunnlag for en analyse av nasjonal kriseledelse og sivilmilitært samarbeid. Scenarioet beskriver et militært strategisk overfall mot den nordlige delen av Norge.

 

Hensikten med analysen var å studere i hvilken grad totalforsvaret fortsatt er i stand til å understøtte Forsvarets behov i en slik situasjon, samt hvordan det evner å ivareta samfunnssikkerheten under slike forhold.  

 

Studien konkluderte med at det er betydelige avvik mellom behovene for sivile og militære ressurser og hva som vil være tilgjengelig i en nasjonal krise der Norge blir utsatt for et avgrenset militært angrep.  

 

Viktige funn var:

  • uavklarte ansvarsforhold mellom ulike sivile aktører,
  • avvik mellom behov for sivilmilitær samordning og faktisk    samordning,
  • selv om det eksisterer oppdaterte nasjonale kriseplaner er    de ikke alltid kjent i departementene og heller ikke øvd på,
  • sivile myndigheter har ofte ikke tilgang til graderte datanett   noe som vanskeliggjør og forsinker utveksling av gradert    informasjon,
  • sivile avtaler og beredskapsordninger for å dekke Forsvarets behov for varer og tjenester i en slik situasjon har ikke vært prioritert.  

 

 

Konklusjonene drøftet bredt

Arbeidet ble presentert og drøftet i Sentralt totalforsvarsforum og i flere departementer og direktorater. Rapportene, som ble utgitt i november 2009 (”Kriseledelse og sivilmilitært samarbeid ved begrenset militært angrep på Norge – bakgrunnshistorie og vignetter”, FFI/RAPPORT 2009/01882) og i april 2010 (”Sikkerhetspolitisk krise, nasjonal kriseleiing og sivilmilitært samarbeid”, FFI/RAPPORT-2010/01009), er gradert Begrenset og gitt en bred distribusjon, blant annet til flere departementer.

 

Arbeidsmetodikken i analysen var i stor grad basert på spill og ekspertvurderinger som beskrevet over. Det understrekes i rapporten at konklusjonene er tentative, og at mer arbeid må gjøres for å verifisere dem. I rapporten (2010/01009) oppsummeres dette slik:

 

”Vidare arbeid bør ha som mål å skaffe ei nærare avklaring om usikkerheita er så stor som den ser ut til vere med omsyn til nasjonal kriseleiing, ansvar og roller. Dette kan best gjerast ved å intervjue leiarane i departementa, eventuelt gjennomføre eit nytt arbeidsseminar der leiarane vert inviterte. Eit anna arbeidsområde er å skaffe fram større kompetanse om krisekommunikasjon og interdepartemental samordning i krig og alvorlige krisesituasjonar. Eit tredje arbeidsområde er å fokusere på det lokale og fylkeskommunale nivået og korleis slike situasjonar vil verte handtert ute i kommunane. …”

 

Analysearbeid avsluttet BAS 6 er finansiert av FD, JD, Helsedirektoratet og DSB. Representanter fra FD, JD, DSB, Helsedirektoratet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet utgjorde referansegruppen (prosjektrådet) til prosjektet. Rapportene ble fordelt til disse, samt til en rekke bidragsytere og interessenter med ansvar, roller og interesse for samfunnssikkerhet og beredskap.  

 

BAS 6 er avsluttet. 

Rapporter - BAS6

Typologi over uønskede hendelser, FFI/RAPPORT-2009/00447

Kriseledelse og sivilt-militært samarbeid ved begrenset militært angrep på Norge – bakgrunnshistorie og vignetter,
FFI-rapport 2009/01882 (Begrenset)

Er oljevernberedskapen i nord god nok? - ei scenarioanalyse av stort oljeutslepp frå tankskip i Barentshavet, FFI-rapport 2010/02128

Sikkerheitspolitisk krise, nasjonal kriseleiing og sivilmilitært samarbeid,
FFI-rapport 2010/01009 (delvis avgradert)

Scenarioer for samfunnssikkerhet og nasjonal beredskap,
FFI-rapport 2011/00648 (delvis avgradert)

Kjemikalieberedskap – valg av scenarioer, FFI-rapport 11/01701 (begrenset)

Beredskap ved kjemisk angrep på norsk by, FFI-rapport 11/01702 (Begrenset)

ESREL 2010 (Artikkel)

ESREL 2011 (Artikkel)

 

Rapporter under ferdigstilling:
 

Beredskap ved utslipp av kjemisk trusselstoff på passasjerskip – en scenarioanalyse, FFI-rapport 11/01703

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt