Skip Navigation LinksBAS7

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Totalforsvar / Beskyttelse av samfunnet (BAS) / BAS 7 - Nasjonal sikkerhet og beredskap
Forskningen
​​En soldat tester samband på Hotel Radisson under sambandsøvelse i Oslo sentrum. Foto: Forsvaret.
BAS 7 - Nasjonal sikkerhet og beredskap
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
23.10.2015
Linje
Det syvende prosjektet i BAS-serien startet i 2011 og har tittelen ”Nasjonal sikkerhet og beredskap i en globalisert verden”.

​BAS 7 skal bidra til et gjennomarbeidet konsept for beskyttelse av samfunnet, samt støtte opp under en løpende prioritering av beskyttelsestiltak. Prosjektet skal foreslå tiltak for å utvikle totalforsvaret i tråd med dagens globale verdensbilde, med hovedvekt på den øvre del av krisespekteret.

 
BAS-prosjektene har pågått samtidig med at offentlig sektor har vært igjennom omorganisering, privatisering og fristilling. I samme periode har næringslivet og kritisk infrastruktur blitt mer internasjonalisert. 
 
Denne omstillingen berører også de nasjonale beredskapsressursene. Privat sektor og næringsliv er en viktigere premissgiver i den nasjonale beredskapen enn tidligere. Dette betyr at i en krisesituasjon vil Forsvaret og den sivile beredskapen være avhengig av bidrag fra internasjonale private selskaper. 
 

Videreutvikling av totalforsvaret

Et viktig utgangspunkt for arbeidet er Forsvarsdepartementets (FD) og Justisdepartementets (JD) prosjekt ”Vurdering av sivilmilitære mekanismer innen totalforsvaret”, samt forskningen i BAS 6-prosjektet. 
 
Scenarioene fra BAS 6 danner utgangspunkt for videre analyser av:

  • sivilt-militært samarbeid
  • næringslivets rolle
  • kommunikasjon mellom aktører i store kriser
  • forsyningsberedskap
  • det flerkulturelle Norge – utfordringer for nasjonal sikkerhet, lojalitet og krisehåndtering
 

Scenarioer

Tilnærmingen er basert på scenarioer i hele krisespekteret fra fred til krise og krig.

Prosjektet har startet en analyse av lokal og regional krisehåndtering med hovedvekt på kommunikasjon mellom sentrale aktører ved et begrenset militært angrep på Norge. 
 
Scenarioet har blitt diskutert med lokale og regionale myndigheter i Finnmark (mai 2012). Det er også utført en analyse av norsk krisehåndtering og konsekvensene da askeskyen fra vulkanutbruddet på Island i 2010 førte til stenging av luftrommet i Norge.
 
Prosjektet skal også gjennomgå definisjonene av begrepene samfunnskritiske funksjoner og kritisk infrastruktur.
 

Bidrag til krisehåndteringsøvelser

Prosjektet skal bidra til, delta på og analysere resultatene fra krisehåndteringsøvelser Prosjektet har gjennomført én studie av en skrivebordsøvelse for sikkerhet innen telekommunikasjon (FFI-rapport 11-01905). BAS 7 vil samarbeide med andre etater og andre prosjekter ved FFI  i forbindelse med gjennomføring og evaluering av øvelser.

 

Internasjonalt samarbeid

FFI har et stort internasjonalt nettverk for samarbeid innen samfunnssikkerhet og deltar i flere forskningsprosjekter under området Security i EUs 7. rammeprogram.

 
BAS 7-forskere er involvert i tre slike EU-prosjekter: 
 
ELITE
Flere BAS7-forskere deltar i ELITE – Elicit to Learn Crucial Post-Crisis Lessons, hvor hovedmålet er å etablere en prototype på en web-løsning – et ”living document” – som inneholder informasjon om erfaringer og læringspunkter fra naturkatastrofer i Europa. 
 
Prosjektet har også en ekstern nettside.
 
PRACTICE
Ett annet av disse forskningssamarbeidene kalles PRACTICE - Preparedness and Resilience against CBRN Terrorism using Integrated Concepts and Equipment - og skal utarbeide retningslinjer for koordinering av flernasjonal innsats etter hendelser med masseødeleggelsesvåpen. 
 
FFI har den faglige ledelsen av PRACTICE-prosjektet. PRACTICE skal bidra til bedre beredskap ved spredning av kjemiske, biologiske og radiologiske trusselstoffer (CBRN-beredskap). 
 
Som et ledd i dette arbeidet har en sett på historiske CBRN-hendelser, etablert relevante CBRN-scenarioer og sett på kritiske parametere ved CBRN-hendelser
 
BAS 7-prosjektet vil vekselvirke med PRACTICE ved at personell deltar i begge prosjektene. Slik sørger en for at resultatene, for eksempel scenarioene og viktig erfaring og læring fra CBRN-beredskap i de andre deltakerlandene, kan brukes til å bedre norsk beredskap. 
 
BAS 7 har arrangert to norske scenariobaserte seminarer, henholdsvis på Kjeller og i Bergen, for førstelinjepersonell, direktoratsmedarbeidere og andre relevante beredskapsaktører. Resultatene gir grunnlag for en rapport om status og forslag til forbedringer for nasjonal CBRN-beredskap i Norge.
 
Prosjektet har også en ekstern nettside.
 
HIPOW
Det tredje EU-prosjektet BAS 7-forskere er involvert i heter HIPOW- Protection of Critical Infrastructures against High Power Microwave Threats. 
 
Også dette prosjektet ledes av FFI. Her skal instituttet bidra til et regime for beskyttelse av kritisk infrastruktur mot høyenergetiske mikrobølger. HIPOW har i alt 14 partnere fra 10 land og et totalt budsjett på 38 millioner kroner. 
 
Dette inkluderer å foreslå en prosess for risikostyring for kritisk infrastruktur i organisasjoner og selskaper, utvikle en prototype-detektor, lage retningslinjer og anbefalinger for beskyttelsesnivåer og gi råd om fysiske beskyttelsestiltak og hvordan øke den strukturelle robustheten.
 
HIPOW skal utføre eksperimenter for et utvalg av komponenter og systemer for å understøtte anbefalingene i prosjektet. Hovedmålet er å bedre immuniteten i kritisk infrastruktur mot skadelige transiente elektromagnetiske fenomener. 
 

Kontakt:
Janet M. Blatny, avdelingssjef Beskyttelse og samfunnssikkerhet

Rapporter Bas 7

Evaluering av øvingseffektar - EKOM 2011
FFI-rapport 11-01905
 
Askeskyen fra vulkanutbruddet på Island i 2010 - norsk krisehåndtering og noen erfaringer
FFI-rapport 2012/01319

Public communication in acute CBRN incidents in Norway
FFI-rapport 2013/02394

Kunnskapsstatus knyttet til utvikling og bruk av sårbarhets- og tilstandsvurderinger på samfunnssikkerhetsområdet
FFI-rapport 2014/00676

Hvem utgjør de reelle samvirkeressursene for nødetatene i en krise? - en studie av vekteres rolle i akuttfasen etter en krise, eller større hendelse
FFI-rapport 2014/00197

Norges sikkerhetstilstand - en årsaksanalyse av mangelfull forebyggende sikkerhet
FFI-rapport 2014/00948

Forsvarets bistand til politiet i fredstid - muligheter og utfordringer
FFI-rapport 2015/01438

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt