Skip Navigation LinksBAS8

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Totalforsvar / Beskyttelse av samfunnet (BAS) / BAS 8 - Sivil-militær krisehåndtering og beredskap
Forskningen

​​​​​​Illustrasjonsfoto fra øvelse hvor personell fra Helgelandssykehuset og HV-14 øvde sammen i et scenario med masseskade. Foto: Forsvaret.

BAS 8 - Sivil-militær krisehåndtering og beredskap
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
22.05.2017
Linje
Det åttende prosjektet i prosjektserien Beskyttelse av samfunnet (BAS) startet i 2015 og skal bidra til bedre sivilt-militært samarbeid innenfor rammen av totalforsvaret i alvorlige kriser.

BAS-forskningen har en unik tilnærming til samfunnssikkerhet fordi vi jobber tett sammen med både sivile myndigheter og forsvarssektoren.

 

I alvorlige kriser er det viktig at det blir gitt sivil støtte til Forsvaret og at Forsvaret støtter sivilsamfunnet.

 

I tillegg vil vi forsøke å finne bedre metoder for å forstå risiko og sårbarhet. Dette gjelder særlig innen kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner. God kunnskap kan gi bedre risikostyring og gjøre det enklere å utforme og prioritere helhetlige og balanserte beskyttelsestiltak.

 

BAS 8 har også en målsetning om å bedre utnyttelsen av tverrsektorielle kriseøvelser. Forskningen vil se på konkrete øvelser som gjennomføres og deretter foreslå tiltak for å bedre læring og praksis hos aktørene. BAS 8 vurderer også behovet for sivile beskyttelsestiltak i Norge. Gjennom forskning på eksisterende og mulige løsninger vil BAS 8 anbefale et moderne beskyttelseskonsept for sivilbefolkningen.

 

I sum vil forskningsaktivitetene i BAS kunne bidra til å bedre samfunnssikkerheten i Norge.

​Prosjektene i BAS-serien startet i 1994, og har vært gjennomført i samarbeid med en rekke aktører innen sivil beredskap og samfunnssikkerhet.


Det første prosjektet arbeidet med overordnede problemstillinger for den sivile beredskap etter den kalde krigens slutt. Etter hvert så vi at det var flere utfordringer knyttet til sårbarheter i kritisk infrastruktur i Norge, noe som ble et hovedtema i flere av prosjektene.


BAS-prosjektene har pågått samtidig med at offentlig sektor har vært gjennom omorganisering, privatisering og fristilling. I samme periode har næringslivet og kritisk infrastruktur blitt mer internasjonalisert. Denne omstillingen berører også de nasjonale beredskapsressursene. Privat sektor og næringsliv er viktigere premissgivere i den nasjonale beredskapen nå enn de var tidligere.

 

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

FFI har et stort nettverk for samarbeid innen samfunnssikkerhet og deltar i flere forskningsprosjekter.


BAS8-forskere er blant annet involvert i følgende forskningsprosjekter: 
 
RADISKAN
Forskningsprosjektet Searching the unknown: discourses and effects of preventing radicalization in Scandinavia (RADISKAN) tar for seg forebyggende arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

 

Prosjektet er hovedsakelig finansiert gjennom Forskningsrådets Program for samfunnssikkerhet 2013-2018 (SAMRISK II). Prosjektet ledes av FFI, og er et samarbeidsprosjekt med Universitet i Aarhus og Fafo, institutt for anvendte internasjonale studier. Prosjektet hadde oppstart høsten 2014 og vil vare til høsten 2018. Gjennom RADISKANs ulike delprosjekter vil det bli utført etnografiske feltarbeider i Danmark, Sverige og Norge. Det er flere utfordringer i forebyggingen av radikaliseringsprosesser. Ett mål er å bidra til mer kunnskap om dette.


PreservIA
Forskere fra BAS bidrar i Eureka- og NFR-prosjektet Preservation: Immune and Authentic (PreservIA) med en risikovurdering av et nytt system for sikker, immun og autentisk langtidslagring av digitale data. Dette innebærer å identifisere sårbarheter og sikkerhetsutfordringer ved det nye systemet, som kan tas i bruk av alle aktører i hele verden med behov for arkivering av digitale data.


Prosjektet hadde oppstart i mai 2015, og FFIs sikkerhetsrelaterte anbefalinger vil være med å forme systemets videre utforming til prosjektets slutt høsten 2018.


MARPART2-MAN
BAS-forskere er involvert i forskningsprosjektet Joint – Task Force Management in High North Emergency Response – cross-border knowledge acquisition and training for increased joint-force effectiveness (MARPART2-Man).


Prosjektet hadde oppstart i januar 2016, og er en oppfølging av Marpart 1-prosjektet som avdekket risikofaktorer, institusjonelle barrierer og styringsutfordringer med grenseoverskridende beredskap i Nordområdene.


Nasjonale oppdrag
BAS-forskere er også involvert i flere nasjonale oppdrag. Vi skal blant annet, i samarbeid med Forsvarsbygg, gjennomføre en nasjonal risikovurdering for Kystverket. Her skal vi vurdere risikoen for tilsiktede uønskede handlinger mot norske havner og havneanlegg og skip som anløper disse. FFI sammen med Forsvarsbygg har også gjennomført en risikovurdering for Jernbaneverket.


Kontakt:

avdelingssjef Beskyttelse og samfunnssikkerhet
Janet M. Blatny

Tlf: +47 63 80 78 27

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt