Skip Navigation LinksMå-styrke-forebyggende-sikkerhet

Forskningen

​Illustrasjonsfoto: Forsvaret.

Må styrke forebyggende sikkerhet
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
25.10.2016
Linje
I forbindelse med revisjonen av sikkerhetsloven har FFI undersøkt den forebyggende sikkerheten i flere sektorer og anbefaler flere tiltak.

På oppdrag fra Sikkerhetsutvalget, oppnevnt 27. mars 2015, har FFI gjennomgått håndtering av forebyggende sikkerhet i sektorene kraft, petroleum og luftfart. Vi har identifisert svakheter og anbefalt tiltak i forbindelse med revisjon av sikkerhetsloven med forskrifter.

 

Les hele rapporten: Vurdering av forebyggende sikkerhet innen kraft, petroleum og luftfart – sluttrapport til Sikkerhetsutvalget

 

Forskjellig myndighetsstyring i sektorene

Studien viser at sektorene er godt organisert, men at regulering og håndtering av forebyggende sikkerhet av naturlige årsaker er svært forskjellig.

 

Luftfart: God sikkerhet innen luftfart krever utstrakt internasjonalt samarbeid under felles regelverk. Luftfartsloven med tilhørende forskrifter er av den grunn sterkt preget av EU-rettsakter som detaljert regulerer sikkerheten og anviser løsninger.

 

Kraft: Sikkerhet i kraftsektoren er knyttet til forebyggende arbeid overfor naturgitte hendelser, og er i tillegg preget av etterkrigstidens krigs- og sabotasjeforebyggende tenkning. Kraftsektorens beredskapsorganisasjon er godt regulert med tydelig fordeling av ansvar og myndighet. Innen kraft er forebyggende beredskap håndtert med god regulering, systemtilnærming og redundans.

 

Petroleum: Utviklingen av petroleumsressursene på sokkelen har med stor suksess foregått i nært samarbeid med bransjen, noe som har brakt mye teknologi til landet. I petroleumssektoren drives et sterkt HMS-arbeid, og sikkerhetsarbeidet utvikles, men med svak styring fra myndighetene.

 

Anbefalinger

Rapportens anbefalinger er basert på gjennomgang av lover, forskrifter og regelverk, samt relevante og tilgjengelige utredninger, hendelses- og øvelsesrapporter. I tillegg er det gjennomført samtaler og diskusjoner med relevante aktører i sektorene. De viktigste anbefalingene er:

  • Det er behov for å styrke Forsvarets og justis- og beredskapssektorens formidling av trusselbildet til øvrige sektorer. Det langsiktige trusselbildet bør danne grunnlag for å etablere tverrsektorielle scenarioer og scenarioklasser som vedtas av regjeringen og gjøres gjeldende for beredskapsarbeidet i alle sektorer.
  • «Økonomisk og finansiell handlefrihet» bør inkluderes som kriterium ved valg av skjermingsverdige objekter. Et «skjermingsverdig objekt» bør knyttes til kritiske samfunnsfunksjoner og relateres til et nytt begrep; «skjermingsverdig system». Et skjermingsverdig system er et system innen kritiske samfunnsfunksjoner som må beskyttes ved overvåkning, grunnsikring av objekter eller redundans.
  • Det anbefales sikkerhetsklarering av
    • i) personell med tilgang til sikkerhetsgradert eller sensitiv informasjon (sikkerhetsklarering), og
    • ii) personell med adgang til kritiske anlegg, men uten behov for tilgang til sensitiv informasjon (adgangsklarering). Kriteriene for klarering bør være de samme for alle sektorer.
  • Det anbefales at sektordepartementene kan pålegge virksomheter å delta i NorCERTs nasjonale varslingssystem for digital infrastruktur (VDI). Det bør også etableres bransjespesifikke CERT-er for alle sektorer hvor driftskontrollsystemer er avgjørende for sektorens virksomhet.
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt