Skip Navigation LinksSimulering-av-CBRN-utslipp

Forskningen
Simulering av CBRN-utslipp
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
03.06.2015
Linje
​Prosjektserien har siden 2002 bygd opp en kapasitet for numeriske utslipps- og spredningssimuleringer, både ved bruk av Computational Fluid Dynamics (CFD) og raske operasjonelle modeller.

Dette er spesielt knyttet til fordampningsmodellering og spredning av giftige industrikjemikalier i komplekst miljø.
Kapasiteten har blitt benyttet i scenarioanalyser for Forsvaret, i sivil CBRN-beredskap og som grunnlag for risikoanalyser for en kjemisk industribedrift.


Innen utslippsmodellering av kjemiske trusselstoffer har FFI et forskningssamarbeid med Naval Surface Warfare Center Division Dahlgren (NSWCDD) om forbedring av modeller for spredning av trykksatte gasser, fremfor alt ved store utslipp av klor og ammoniakk. FFI deltok på feltforsøk i USA ved US Army Dugway Proving Ground i Utah våren 2010. Forsøkene som har fått navnet Jack Rabbit Field Trials har resultert i en omfattende database med eksperimentelle resultater.


FFI systematiserer disse resultatene slik at de kan brukes for verifisering av spredningsmodeller. FFI gjennomfører avanserte spredningssimuleringer av utslipp av klor og ammoniakk fra trykksatt tank med tilsvarende oppsett som ved feltforsøkene Jack Rabbit. Fordampingsprosessen inkluderes og transporten av henholdsvis klor og ammoniakk i dampform modelleres opptil 500 meter fra kilden. Beregningsresultatene sammenlignes med Jack Rabbit-data.


Forsøksserien videreføres i 2016 og 2017 under navnet Jack Rabbit II. I disse forsøkene vil større mengder klor slippes ut og det bygges opp en “by” av kontainere for å simulere utslipp i urbane strøk. Konsentrasjonen av klor skal måles over en avstand på inntil 11 km nedvinds. FFI vil delta med detaljerte spredningssimuleringer for disse forsøkene.


“MOdelling the DIspersion of Toxic Industrial Chemicals in Urban Environments» (MODITIC) er et European Defence Agency (EDA) kategori B prosjekt som ledes av FFI (2011 – 2016). FFIs partnere er FOI, and DGA/DT Maîtrise NRBC, University of Surrey (UK) og INERIS.


Formålet er å bedre forståelsen av hvordan ikke-nøytrale giftige industrikjemikalier spres i urbant miljø. Med "ikke-nøytral" menes her gasser som er tyngre eller lettere enn luft, for eksempel henholdsvis klor og ammoniakk.


Prosjektet studerer utslipp og luftbåren spredning av relevante giftige industrikjemikalier i komplekst urbant terreng for ulike atmosfæriske forhold. Det etableres en database for resultater fra numeriske simuleringer og vindtunnelmålinger som utgjør et viktig bidrag for videreutvikling og ytterligere forbedringer av operative modeller.


Det planlegges et oppfølgingsprosjekt til MODITIC med de samme partnerne, MODISAFE – MODellIng of Sources and Agnet FatE. Dette prosjektets mål er økt kunnskap om kildeleddet ved utslipp av kjemikalier, samt om tapsprosesser og skjebnen til materialet (nedbrytning, absorpsjon osv).

Disse bildene viser konsentrasjon av gass fra en simulering av spredning av klorgass etter utslipp fra en trykksatt tank. Figuren over viser hele skyen, mens figuren under viser konsentrasjonen i et kutteplan i strømningsretningen. Fargeskalaen går fra rødt (høyest konsentrasjon) til gult (lavere konsentrasjon). Illustrasjon: FFI.
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt