Skip Navigation LinksFFIs-strategi

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Om ffi / FFIs organisasjon / FFIs strategi
FFIs strategi
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
18.08.2017
Linje
Instituttets overordnede strategi er forankret i FFIs vedtekter. Enhver strategi oppstår på grunnlag av tidligere strategier og er under påvirkning av ytre føringer og utfordringer. En slik påvirkning er den nye langtidsplanen for forsvarssektoren, «Kampkraft og bærekraft», og det justerte målbildet for FFI gitt i iverksettingsbrev til forsvarssektoren for perioden 2017–2020. Videre gir stortingsvedtakene om nasjonal forsvarsindustriell strategi og strategi for forskning og utvikling for forsvarssektoren føringer for innholdet i denne FFIs justerte strategi.

Utfordringene

Å forsvare landet er en av statens viktigste oppgaver og er forsvarssektorens hovedoppdrag. Evnen til å håndtere krise og væpnet konflikt i egne og alliertes nærområder er gitt høyere prioritet. Den sikkerhetspolitiske og teknologiske utviklingen aktualiserer allerede eksisterende utfordringer og medfører også økte krav. Forsvaret har i dag verken den nødvendige evnen til å løse de viktigste oppgavene eller reaksjonsevne og utholdenhet som svarer til det trusselbildet krever. Skal Forsvaret sikre troverdig avskrekking med basis i Natos kollektive forsvar, må det utvikle seg videre mot et høyteknologisk forsvar. Først da sikrer vi at vi kan jobbe så sømløst som mulig sammen med våre allierte og øke evnen til å håndtere kriser og væpnet konflikt i våre egne nærområder. For å videreutvikle Forsvaret og styrke den reelle operative evnen er det vedtatt en betydelig styrking av forsvarsbudsjettet kombinert med store krav til effektivisering i forsvarssektoren. Å sikre reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi blir en utfordring.

Forsvarssektoren er imidlertid en betydelig samfunnsaktør på andre områder også. Totalforsvarskonseptet innebærer gjensidig støtte og samarbeid med det sivile samfunnet i forbindelse med forebygging, beredskapsplanlegging og krise- og konsekvenshåndtering i hele krisespekteret. En internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri er viktig for Norge. Satsing på innovasjon, kunnskap, teknologi og samarbeid er avgjørende for å utvikle norsk forsvarsindustri.

For å utvikle forsvarssektoren i et langsiktig perspektiv kreves det grunnleggende og faktabasert forståelse. Forsvarssektoren gjennomfører egen FoU for å skaffe fram denne kunnskapen. Det er spesielt viktig å forstå betydningen av den teknologiske utviklingen for Forsvaret.

FFIs visjon 

Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er forsvarssektorens sentrale forskningsinstitusjon og har som formål å drive anvendt forskning og utvikling for forsvarssektorens behov. Instituttet skal gi råd om muligheter og utfordringer knyttet til framskaffelse og bruk av militært materiell. Når det er nødvendig skal instituttet også utvikle nye løsninger. Dette gjør FFI med innsikt i grunnleggende teknologier og forståelse av den sikkerhetspolitiske situasjonen, de oppgavene Forsvaret må løse og de sikkerhetsutfordringer det sivile samfunnet har.

FFIs verdier

Skapende, drivende, vidsynt og ansvarlig er verdier som skal prege oss og våre relasjoner til andre. Verdiene våre støtter den strategiske kursen vi har satt, og vi trenger dem for å nå målene våre. Verdiene bidrar til å fremme den kulturen vi ønsker oss ved FFI. De kjennetegner vår personlighet internt og eksternt og sørger for at vi blir tydelige. De er en del av vår identitet som gjør oss annerledes og umulig å kopiere.
 • Skapende – vi skaper rom for idéutvikling og utradisjonell tenkning
 • Drivende – vi er offensive og går i bresjen, og vi sørger for ny kunnskap, framdrift og gjennombrudd
 • Vidsynt – vi fanger opp nye teknologier og trender og deler aktivt kunnskap, ideer og informasjon med andre
 • Ansvarlig – vi holder det vi lover, er pålitelige, har evnen til å lytte og til å sette oss inn i oppdragsgivers behov.

FFIs egenart

 • FFI er resultatorientert, og anvendelsen er det viktigste kriteriet for forskningen og utviklingen. Kunnskap er et nødvendig verktøy, men ikke et mål i seg selv.
 • FFI samarbeider nært med Forsvaret, Forsvarsmateriell og industrien og utvikler systemløsninger og demonstratorer som gir ressursbesparende operative løsninger. Det er helt avgjørende å ta nødvendig risiko tidlig og finansiere utvikling som ellers ikke hadde funnet sted.
 • FFI skaper resultater gjennom lagarbeid.
 • FFI samarbeider nært med forskningsinstitusjoner og akademia i inn- og utland og omsetter teoretiske resultater til praktisk nytte for våre oppdragsgivere.
 • FFI er en prosjektorganisasjon med forskningslederen som fanebæreren. Alle prosjekter er målrettet og tidsavgrenset. De bygger på jevnbyrdighet i faglig innsikt og på innsikt i de formålene som prosjektet skal tjene. Dette oppnås blant annet gjennom å delta aktivt i felt, test og evaluering og øvelser.
 • FFI har fleksibilitet i organisasjonen og evne til å konsentrere og omprioritere ressursene. Alle medarbeidere er ansatt ved FFI og ikke ved en bestemt avdeling. Dersom forholdene gjør det nødvendig, kan det bli aktuelt å skifte avdeling og arbeidsfelt. Slik kan instituttet kraftsamle tverrfaglig kompetanse på tvers av organisasjonen for å løse store og krevende oppgaver.
 • FFI utfører et bredt spekter av analyser som omhandler Forsvarets oppgaver, struktur og økonomi, og sammenhengene mellom disse. Analysene utnytter den samlede kompetansen og kunnskapen ved instituttet.
 • FFI som organisasjon vil:
  • forene skapende åpenhet og frihet med organisatorisk disiplin
  • forene vitenskapelig fordypning med praktiske ferdigheter
  • forene egen forskning med annen forskning nasjonalt og internasjonalt i Nato, EU og bilateralt med viktige samarbeidsland
  • støtte ungdommelig vågemot med moden erfaring
  • realisere den enkeltes egne ambisjoner gjennom lagarbeid og felles mål
  • gi rom til å forlate det vellykkede og sikre til fordel for det utfordrende men usikre

FFIs hovedmål

Forsvaret er effektivt og relevant
 • Forskningsresultatene fra FFIs prosjekter skal bidra til at Forsvaret løser sine oppgaver på en effektiv måte. Oppdragsgivere og brukere skal oppleve konkret relevans og nytteverdi.
 • FFI skal identifisere, analysere, syntetisere og legge fram råd om forhold som instituttet står i en særstilling til å fange opp.
 • FFI skal gi forskningsbaserte råd til Forsvarets politiske og militære ledelse og informere om trekk ved den vitenskapelige og teknologiske utviklingen som kan påvirke forutsetningene for
  • forsvarspolitikken,
  • forsvarsplanleggingen,
  • Forsvarets materiellanskaffelser,
  • militære kapabiliteter og Forsvarets operative evne, og
  • forsvarssektorens struktur.
Et sikkert samfunn
 • FFI skal gjennom forskning og kunnskapsutvikling være en sentral bidragsyter til nasjonal samfunnssikkerhet i hele krisespekteret.
 • FFI skal ta ansvar for å forvalte informasjon som kan ha betydning for rikets sikkerhet, og håndtere denne på nødvendig nivå.
 • FFI skal gi råd og anbefalinger til myndigheter og aktører i hele krisespekteret i og utenfor forsvarssektoren ved å:
  • utnytte instituttets kompetanse innenfor samfunnssikkerhet og beredskap slik at den også kommer det sivile samfunnet til nytte
  • være et sentralt nasjonalt forskningsmiljø for totalforsvaret
  • ha en formell rolle i nasjonal samfunnssikkerhet og beredskap
  • bidra til å løse samfunnets utfordringer.
Konkurransedyktig norsk forsvarsindustri
 • FFI skal være den foretrukne strategiske partneren for industrien når det er forenlig med instituttets formål.
 • Trekantsamarbeidet, slik det er beskrevet i den nasjonale forsvarsindustrielle strategien, er FFIs fortrukne modell.
 • FFI skal styrke kompetanseutvikling og verdiskapning i forsvars- og sikkerhetsindustrien ved å:
  • bidra til å skape levedyktige industrielle produkter basert på forskningsresultatene
  • forvalte og utnytte FFIs immaterielle verdier på en god måte.

Andre virkemidler

FFI oppnår de tre hovedmålene også ved å:
 • ha en robust økonomi ved å drifte instituttet godt og effektivt
 • forbedre og effektivisere kontinuerlig driften av instituttet
 • sikre kvalitet i forskningsformidlingen
 • dokumentere kvalitet gjennom testing i feltforsøk og fagfellevurderte publiseringer
 • være en god arbeidsplass som rekrutterer og beholder de riktige medarbeiderne
 • ivareta og videreutvikle kompetansen og ressursene
 • sikre faglig integritet og etisk atferd

Denne overordnede strategien er retningsgivende for instituttets andre strategier og handlingsplaner.

 Kjeller, 26. april 2017

John-Mikal Størdal
administrerende direktør

 

Strategier

FFIs strategi er retningsgivende for instituttets andre strategier og handlingsplaner.

FFIs forskningsplan 2017-2020

FFIs samfunnssikkerhetsstrategi

FFIs CBRNE-strategi

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt