Skip Navigation LinksSjekkliste-for-varsling

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Om ffi / Varsling / Sjekkliste for varsling og kritikkverdige forhold
Sjekkliste for varsling og kritikkverdige forhold
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
05.12.2014
Linje
​Hva menes med kritikkverdige forhold?

Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter alle tilfeller der arbeidstakere sier fra om forhold som arbeidstakeren blir kjent med gjennom - Lover og regler - Virksomhetens retningslinjer og instrukser - Alminnelige oppfatninger av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.


Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer, for eksempel mobbing, trakassering, diskriminering, rusmisbruk, dårlig arbeidsmiljø, forhold som er fare for personers liv og helse, farlige produkter, underslag, korrupsjon, tyveri, bedrageri og økonomisk utroskap i tjenesten med mer.

 

Hvem kan varsle?

Rutinene gjelder som utgangspunkt alle som har et ansettelsesforhold i virksomheten. Eksterne personer uten tilknytning til virksomheten kan også varsle om ethvert kritikkverdig forhold, særlig dersom dette er knyttet til bruken av budsjetterte midler. En virksomhet som mottar et varsel uansett fra hvem må ta varslet på alvor.

 

Hva bør varslingen inneholde?

En varsling bør ha med:

 • Navn (det kan være anonymt)
 • Varslerens tjenestested (kan være anonymt)
 • Dato for rapportering
 • Tidsrom, eventuelt dato og klokkeslett for observasjon
 • Konkret hva du har observert
 • Hvem er involvert
 • Hvem anses ansvarlig
 • Sted for handlingen
 • Andre vitner
 • Eventuell kjennskap til tidligere saker

 
Krav til varsling

Fremgangsmåten ved varsling skal være forsvarlig. Hva som er forsvarlig vil avhenge av konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering om du har forsvarlig grunnlag for kritikken, og om du har tatt tilbørlig hensyn til arbeidsgivers saklige interesser med hensyn til måten det varsles på. Du har uansett alltid rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt.


Håndtering av varslingssaker

 • Alle henvendelser skal tas alvorlig
 • Alle henvendelser skal tas tak i så raskt som mulig
 • Anonymitet er mulig
 • De ulike metodene for varsling skal verdsettes likt
 • Konfidensiell behandling
 • Varslingssystemet skal kunne brukes uten frykt for konsekvenser
 • Varsler skal få tilbakemelding innen rimelig tid

 
Hvem håndterer varslingen

Arbeidsgiver må foreta en konkret vurdering om hvem som skal involveres i den videre behandling av saken og hvilke tiltak som skal iverksettes, alt etter hvilken type sak og hvem varslingen er rettet mot. Involverte bør begrenses til en så snever gruppe som mulig. Saker som man velger å forfølge skal arkiveres/journalføres og for øvrig behandles i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt