Skip Navigation LinksForskningsplan

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / Bokmål / Publikasjoner / Forskningsplan

​UTSYN - FFIs forskningsplan del 1 for perioden 2019-2022. Foto: FFI

Forskningsplan
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
29.01.2019
Linje
FFIs forskningsplan del 1 – UTSYN – er publisert. Den gir retning for FFIs satsing på forskning og teknologiutvikling i perioden 2019–2022 og framover.

​UTSYN gir fakta, innsikt og kunnskap til Forsvaret, forsvarssektoren og mange deler av det sivile samfunnet.

 

Last ned UTSYN - forskningsplan del 1, 2019-2022

 

Tirsdag 29. januar overleverte FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal UTSYN til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under FFI-forum i Oslo Militære Samfund (OMS).

 

Les også: John-Mikal Størdals tale fra overleveringen av UTSYN

Se også: Video av foredragene fra framleggelsen av UTSYN

 

Nye utfordringer

Internasjonalt ser vi et forsvars- og sikkerhetspolitisk landskap i endring, med stadig mer sammensatte sikkerhetsutfordringer og dyptgripende teknologiske framskritt.

 

FFIs forskningsplan i perioden 2019–2022 er instituttets forskningsfaglige respons på disse utfordringene. I UTSYN gir vi et kortfattet og overordnet blikk på noen av de utviklingstrekk og utfordringer vi ser som de mest betydningsfulle for forsvarssektoren.


Forskningsplanen avspeiler det komplekse utfordringsbildet det norske Forsvaret står overfor nå og i årene som kommer. Det er et svært komplekst bilde som er preget av både symmetriske og asymmetriske sikkerhetspolitiske utfordringer.

 

I tillegg ser vi storstilt teknologisk endring der nøkkelbegrepene er automatisering, kunstig intelligens, stordata og tingenes internett.

 

Gjennom vår forskning og i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, skal FFI være helt i front av den vitenskapelige, teknologiske og militær-tekniske utviklingen.

 

Forskningsplanen hviler derfor på den betingelsen at ambisjonsnivået for forskning og utvikling (FoU) vil videreføres på dagens nivå og at balansen mellom langsiktig forskning og oppdragsforskning blir opprettholdt i perioden 2019–2022.


Det teknologiske hegemoniet forvitrer

Vestens teknologiske hegemoni svekkes. Dette skyldes i stor grad den teknologiske utviklingen. En av FFIs viktigste oppgaver er å holde seg underrettet om trekk ved den teknologiske utviklingen som kan påvirke forutsetningene for forsvarsplanleggingen.

 

Mens Gulfkrigen i 1991 avslørte et enormt gap mellom de amerikanske kapasitetene og hva land som Kina og Russland på den tiden hadde, er dette gapet i dag langt mindre. Russlands forsvarsmodernisering har siden 2008 gitt dem kapasiteter som Vesten før var alene om, og Kinas voldsomme økonomiske vekst har medført en tilsvarende utvikling.

 

Vi ser derfor utviklingen av en mer multipolar verden med flere maktblokker som konkurrerer om innflytelse. Forskningsplanen redegjør for denne utviklingen og understreker de virkningene dette har for nyvinninger innenfor forsvarsteknologi. Det er flere teknologiområder som peker seg ut.

  • Noen av disse er nye sensorer, som hyperspektrale sensorer som gjør det svært vanskelig for en motstander å kamuflere seg.
  • Det er nyvinninger innen kommunikasjonssystemer der høyfrekvente kommunikasjonssystemer er i ferd med å bli vesentlig billigere og tilgjengelig for massemarkedet.
  • Dessuten ser i et nytt bredt spekter av ulike våpentyper som kan levere på stor avstand og med stor presisjon, slik som Joint Strike Missile (JSM) og Naval Strike Missile (NSM).


Samspillet mellom forsvarsplanlegging og forsvarsstruktur

Ut i fra dette bildet ser UTSYN på de sikkerhetspolitiske virkningene den nye teknologien får og hvilke virkninger dette har for norsk forsvarsstruktur og forsvarsplanlegging.

 

Mens Russlands militære evne til å etablere nektelse i Norges nærområder er en stadig mer relevant utfordring, blir det viktigere for Norge å utvikle en sunn forsvarsstruktur der det er reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi.

 

Dette krever at forsvarsplanleggingen bidrar til å sikre at Norge har den nødvendige styrke, kapasitetsbredde, kapabiliteter og fasiliteter til å fylle de pålagte oppgavene i hele oppdragsspekteret – fra oppdrag i fredstid, gjennom kriser, og i ytterste konsekvens krig.

 

FFI har i denne sammenhengen et særskilt ansvar for å bidra til gode innovative løsninger for den videre utviklingen av Forsvaret.

 

Gjennom scenarioutvikling skal FFI analysere sikkerhetspolitiske utfordringer som da blir operasjonalisert inn i konkrete, analyserbare situasjoner i en norsk sammenheng.

 

Ved hjelp av krigsspill, simuleringer og studier av ulike militære funksjoner kartlegger FFI hvordan Forsvaret som helhet kan løse utfordringene best mulig. Her blir ulike forsvarsstrukturalternativer analysert med hensyn til effektivitet og kostnader i et 20-årsperspektiv.


Forsterket innovasjonsevne i forsvarssektoren

UTSYN understreker at FFI må bidra til å styrke innovasjonsevnen i forsvarssektoren. Det innebærer et forsterket samarbeid mellom FFI, forsvarsindustrien og Forsvaret.

 

Dette blir av FFI omtalt som Trekantmodellen 2.0 som blant annet skal sikre en bedre utnyttelse av tilgjengelig kommersiell teknologi for blant annet å sikre et bedre samvirke mellom sivil og militær FoU og teknologi for å hente ut potensialet i «dual use».

 

Samtidig er det bred politisk enighet i Europa om at det må gjøres omfattende overnasjonale endringer for å snu den tidligere negative utviklingen i samordning og samarbeid innenfor militær forskning, forsvarsindustri og militære anskaffelser som har foregått over lang tid.

 

Styrkingen av det europeiske forskningssamarbeidet innenfor sikkerhet og forsvar er derfor et viktig ledd i FFIs bidrag til et effektivt og relevant forsvar og en konkurransedyktig forsvarsindustri.

 

Dette er UTSYN

UTSYN gir et kortfattet og overordnet blikk på noen av de utviklingstrekk og utfordringer vi ser som mest betydningsfulle for forsvarssektoren. 

Det er disse som ligger til grunn for FFIs forskningsplan 2019-2022, og som er instituttets forskningsfaglige respons på disse utfordringene.

Selve forskningsplanen er en omfattende gradert rapport.  I denne gir vi detaljert og konkret beskrivelse av instituttets foreslåtte prosjekter framover.

Forskningsplanen blir brukt i FFIs interne styring av virksomheten og i dialog med Forsvarsdepartementet, Forsvaret og resten av forsvarssektoren.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt