Skip Navigation LinksForskningsplan

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Publikasjoner / Forskningsplan
Forskningsplan
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
24.01.2017
Linje
FFIs forskningsplan del 1 - UTSYN - gjelder for perioden 2017-2020 og gir retning for FFIs forskning og teknologiutvikling.

​​Forordet fra UTSYN - FFIs forskningsplan 2017-2018, del 1, skrevet av administrerende direktør, John-Mikal Størdal.


Det er en glede for meg å presentere FFIs forskningsplan for perioden 2017-2020. Del 1 gir et kortfattet sammendrag av noen av hovedutfordringene som er lagt til grunn for planen, samt utviklingstrekkene innen utvalgte områder.

 

Forskning og utvikling (FoU) er et viktig ledd i utviklingen av militære kapabiliteter og operativ evne. Forskningsplanen for fireårsperioden 2017-2020 tar utgangspunkt i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren og er utarbeidet i nært samarbeid med våre viktigste oppdragsgivere i og utenfor sektoren.

 

Forsvaret skal utvikle seg videre mot et høyteknologisk forsvar, og sentrale FoU-områder vil være sensor-, informasjons- og nettverksteknologi, missilteknologi, autonome og ubemannede systemer og forsvar mot den samme nye teknologien. I tillegg vil nødvendige arbeider for å understøtte de sentrale materiellanskaffelsene og støtten til langtidsplanleggingen bli videreført. De senere års satsing på å gjøre FFIs kompetanse mer tilgjengelig for arbeider innenfor samfunnssikkerhet og nasjonal krisehåndtering er ytterligere aktualisert når totalforsvaret nå skal videreutvikles.

 

FFI vil gjennom egen forskning og i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer holde seg a jour med den vitenskapelige, teknologiske og militærtekniske utviklingen, og vurdere dens konsekvenser for forsvarssektoren. Vi følger spesielt med på framvoksende teknologier som kan gi opphav til grunnleggende endringer og gjøre en betydelig forskjell. På dette grunnlag vil FFI gi den politiske og militære ledelse råd i faglige spørsmål innenfor instituttets arbeidsområder.

 

I den utstrekning det er forenlig med instituttets formål vil vi fortsette å bidra til industriell og teknologisk utvikling i Norge, herunder å påta oss oppgaver for sivile myndigheter, industri og næringsliv. Trekantsamarbeidet slik det er beskrevet i den nasjonale forsvarsindustrielle strategien, er et nasjonalt konkurransefortrinn som er FFIs fortrukne modell for å få dette til.

 

FFI er oppdragsfinansiert og aktivitetsnivået har vært stabilt siden 2008. Vi legger til grunn at ambisjonsnivået for FoU vil videreføres på dagens nivå og at balansen mellom langsiktig- og oppdragsforskning opprettholdes i perioden 2017-2020. Dette er i tråd med langtidsplanen, men forutsetter at den enkelte bruker gis muligheten til å investere i oppdragsforskning som dekker eget behov.

 

I et lite land med relativt små ressurser er det spesielt viktig at forskningsinnsatsen prioriteres fornuftig og er kosteffektiv. Helt fra opprettelsen har derfor målsettingen vært at instituttet skal konsentrere seg om vesentlige oppgaver som andre vanskelig kan løse, men hvor instituttet kan gi tellende bidrag. Dette omfatter arbeider som krever både teknologisk/vitenskapelig innsikt og fagmilitær dømmekraft. FFIs virksomhet er organisert i prosjekter med spesifiserte tids- og ressursrammer.

 

Hovedmålgruppen for forskningsplanen er forsvarssektoren og den interesserte offentlighet. Jeg ønsker at den skal bidra til økt forståelse for mange av de utviklingstrekk som vil påvirke forutsetningene for forsvarspolitikken, forsvarsplanleggingen og forvaltningen av sektoren.

UTSYN – FFIs forskningsplan 2017-2020, del 1
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt