Årsrapport

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Publikasjoner / Årsrapport

Kampflyanskaffelsen går nå over i en test- og evalueringsperiode før operativ evne kan etableres. FFI har i 2017 støttet det innledende test- og evalueringsarbeidet.

F-35 over Rondane. Foto: Forsvaret

 

FFI i 2017
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
27.04.2018
Linje
I 2017 har vi hatt høy aktivitet og levert gode resultater, med noen færre ansatte enn året før. Vi har vedtatt en ny forskningsplan og lansert vår nye overordnede strategi.

Les FFIs årsrapport for 2017
Les eldre årsrapporter

 

Instituttet har som formål å drive forskning og utvikling for forsvarssektorens behov. I tillegg skal vi gi råd innenfor områder som forsvarspolitikk, forsvarsplanlegging og forvaltning av sektoren. Med innsatsen i 2017 står vi godt rustet til å nå disse målene også i tiden som kommer.

 

 

De store tallene

  • 702 ansatte og 685 årsverk ved instituttet. 483 årsverk ble gjennomført i forskningsprosjektene.
  • 27 prosent av alle ansatte er kvinner, mens 21 prosent av de vitenskapelig ansatte er kvinner.
  • 167 aktive forskningsprosjekter i ulike faser. 48 prosjekter ble avsluttet.
  • Omsetningen var på 886 millioner kroner.

Med dette er vi et av de største statlige forskningsinstituttene i landet.

 

Driftskostnader

Driftsutgiftene i 2017 var på 904 millioner kroner. Det gir et planlagt underskudd på 18 millioner kroner.

 

Brukertilfredshet

En av FFIs resultatindikatorer er brukertilfredshet, målt på en skala fra 1 til 6. De prosjektene som er vurdert i 2017, har innfridd forventningene. Det samlede gjennomsnittet er 5,5.

 

Publisering og foredrag

I 2017 har FFI-forskere publisert til sammen 378 tekster i eksterne kanaler – vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter, bøker, kronikker og andre artikler. De har også gitt ut 524 FFI-publikasjoner og holdt 522 ulike typer foredrag.

 

Muligheter og utfordringer i 2018

Den største utfordringen i 2018 blir å støtte implementeringen av den nye langtidsplanen for Forsvaret. Samtidig starter forberedelsene til arbeidet med neste langtidsplan.

 

Vi fortsetter satsingen innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

 

Andre sentrale forsknings- og utviklingsområder framover er blant annet sensor-, informasjons- og nettverksteknologi, missilteknologi og ubemannede systemer.


Forskningen vår bidrar til verdiskaping i norsk industri. Fra 1. januar 2018 har vi omorganisert instituttet og blant annet opprettet en egen avdeling med et spesielt ansvar for innovasjon og industriutvikling.

 

Noen viktige hendelser 2017

 

Utsyn – FFIs forskningsplan
FFIs Forskningsplan 2017–2020 ble for første gang presentert offentlig og overlevert til forsvarsministeren under et FFI-forum i Oslo Militære samfund 24. januar med stor deltakelse fra forsvarssektoren og offentligheten.


FFIs strategi
I april ga FFI ut en ny overordnet strategi. Arbeidet med denne strategien resulterte også i nye lederprinsipper ved instituttet og visjonen «FFI 2025».


Høynivåkonferanse om autonomi
22. mai arrangerte FFI en høynivåkonferanse i Oslo om autonomi med en rekke internasjonale spesialister på området, deriblant NATO Chief Scientist Dr. Thomas Killion. Denne årlige halvdagskonferansen samlet mange beslutningstakere fra statsforvaltningen og industrien.


NATO Specialist Meeting on Autonomy from a Systems perspective
23.-25. mai var over hundre av de fremste spesialistene fra NATO Science and Technology Organizations (STO) nettverk samlet på Lillestrøm for å diskutere bruk av autonome systemer i framtiden.


Hvem er best til å forutsi framtiden?
I juni 2017 startet FFI opp sin Prediksjonsturnering. Det er prosjektet Globale trender som ønsker å teste hvor gode, eller ikke gode, ulike fagmiljøer, kommentatorer, eksperter, offiserer, forskere og andre er til å forutsi sikkerhetspolitiske hendelser. De første rundene i turneringen ble en stor suksess. Ved utgangen av 2017 var det flere enn 800 påmeldte deltakere.


Ny sikkerhetslov
Regjeringen la 16. juni fram et forslag til ny sikkerhetslov som i større grad skal ta hensyn til ny teknologi. FFI har bidratt til arbeidet med den nye loven og det tilhørende forskriftsregimet.


Samarbeid om samfunnssikkerhet
FFI inngikk i august en samarbeidsavtale med Imperial College of Science, Technology and Medicine i London. Målet er å finne framtidens sikkerhetsløsninger. De to institusjonene skal samarbeide om utdanning og forskning innen samfunnssikkerhet.


Framtidens minerydding
Et bredt publikum fra forsvarssektoren fikk 30. august demonstrert et konsept for framtidens minemottiltak og autonomi på det ubemannede overflatefartøyet Odin, fra det overordnede til spesifikk teknologi. Flere fagmiljøer fra FFI, Forsvaret og Kongsberg maritime bidro til demonstrasjonen.


“Al-Qaida at Thirty”
Forskere, analytikere, politikere, byråkrater og offiserer fra en lang rekke land tok del i diskusjoner om Al-Qaidas historiske og forventede utvikling under TERRA-prosjektets konferanse “Al-Qaida at Thirty” i Oslo 4–5. september.


FFI hjelper Kystverket
SCOPE 2017, den største olje- og kjemikalievernøvelsen i norsk historie, ble arrangert i september. FFI hjalp Kystverket med spredningsberegninger og farevurderinger av et scenario med maritimt kjemikalieutslipp, et viktig moment for Kystverkets deltagelse i øvelsen.


De Nasjonale Bistandsressurser besøker FFI
27. september var politiets beredskapstropp, helikoptertjeneste, bombegruppe, forhandlertjenesten og teknisk spaning på Kjeller for å se nærmere på FFIs forsknings- og utviklingsaktiviteter. I tillegg til foredrag og diskusjoner var det demoer og besøk på FFIs laboratorier for å se hvordan FFI vil bidra til bedre samfunnssikkerhet.


Landmaktens framtid
13. oktober ble Landmaktutredningen (LMU), en anbefaling om videreutvikling av Hæren og Heimevernet, lagt fram. FFI har vært aktivt involvert i arbeidet med utredningen både i arbeidsgruppen og i referansegruppen. Instituttets forskere har blant annet tilrettelagt og gjennomført krigsspill for arbeidsgruppen, beregnet kostnader av alternative styrkestrukturer og gitt teknologiinnspill.


Nedrustning
I oktober 2017 deltok FFI på en stor øvelse innen kjernefysisk nedrusting i England, i realistiske omgivelser og med ekte øvingsobjekter. FFI bidro også til Norge og Storbritannias arbeid med å utvikler prosedyrer for å verifisere nedrustning av kjernevåpen.


H.U. Sverdrup II kartlegger dypt hav langt mot nord
FFIs forskningsskip H U Sverdrup II opererer i oktober og november nord for Svalbard så langt som til 81° 40’ N der hun blir hindret av iskanten.


Baseforsvar
Under en demonstrasjon på Ørland i oktober viste FFI nye løsninger for nærforsvar av en base ved bruk av ubemannede sensorer og plattformer.


Nye kampfly
3. november 2017 landet de tre første norske F-35 kampflyene i Norge - en viktig milepæl for Forsvaret. FFI har bidratt gjennom hele anskaffelsesprosessen. I løpet av året analyserte FFI blant annet hvordan F-35 kan brukes i operasjoner sett i lys av gjeldende langtidsplan. FFI gir også innspill til et balansert og helhetlig konsept for forsvar av Ørland hovedflystasjon.


Ny satellitt-teknologi
FFI vant i november et anbud fra European Defece Agency og European Space Agency om en mulighetsstudie for bruk av satellitt-teknologi i CBRN-problemstillinger. Konsortiet besto av FFI, de tilsvarende miljøene fra det nederlandske forskningsinstituttet TNO og et nederlandsk firma, og baserer seg på det etablerte SMART CBRN-samarbeidet mellom Norge og Nederland.


Ubåtsamarbeid med Tyskland
En avtale om felles forskning og utvikling mellom FFI og tyske forskningsinstitutter ble ferdigforhandlet i desember. Avtalen er en del av det strategiske samarbeid mellom Tyskland og Norge om å anskaffe identiske ubåter.


FFI blir nasjonalt beredskapslaboratorium
En avtale som skal sikre nød- og beredskapsetatene rask rådgiving og analyse av farlige stoffer ble utarbeidet i 2017, men først signert i januar 2018. Avtalen formaliserer FFIs rolle som beredskapslaboratorium for CBRE-prøver (kjemiske, biologiske, radioaktive og eksplosive).

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt