Logg på
FFI gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar

​Administrerende direktør John-Mikal Størdal.

Utsyn
Å forske ved Forsvarets forskningsinstitutt

FFIs forskere utvikler teknologi i verdensklasse. For å lykkes med dette, må vi legge til rette for innovasjon. Da er det meget viktig å rekruttere og utvikle ansatte med riktig og faglig sterk kompetanse. De gis stor frihet til selv å finne løsninger, gjerne sammen med entusiastiske, krevende og kunnskapsrike oppdragsgivere.

FFI er ett av Norges største forskningsinstitutter med over 500 vitenskapelig ansatte. Dette er forskere og ingeniører som til sammen representerer mange fagområder, hovedsakelig innen realfag, teknologi og IT.

Helt siden FFI ble opprettet 11. april 1946 og fram til i dag, har vårt varemerke vært å tilby krevende, betydningsfulle og meningsfylte oppgaver til unge og dyktige forskere. En lang rekke teknologisk avanserte systemer har sett dagens lys hos oss. Gode eksempler er Penguin-missilet og nytt sjømålsmissil (NSM), den autonome undervannsfarkosten HUGIN og satellitten AIS-sat1, for å nevne noen få. Felles for disse er at de på hver sin måte har vært banebrytende og at de er tatt fram av unge forskere med stort pågangsmot.

Å skape ny teknologi og nye løsninger som hver dag bidrar til Norges sikkerhet og velferd, har en verdi i seg selv. Det er et uttrykk for den kreative kraften i det menneskelige intellekt. Det går tilbake til dypt menneskelig behov om å være til nytte og å bidra til utvikling. Som andre høyt utviklede land, finansierer den norske forsvarssektoren betydelige arbeider innenfor forskning og utvikling fordi fordelene og nytten er så stor.

Det er mange måter å beskrive forskning og utvikling på – ren forskning; forskning og utvikling drevet av nysgjerrighet; anvendt forskning og utvikling; direkte rettet forskning og utvikling.

Å være forsker ved FFI er spennende, først og fremst fordi vi utfører anvendt forskning og utvikling (FoU). Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar og et sikrere samfunn.

Anvendt FoU

Anvendt forskning og utvikling innebærer å løse konkrete oppgaver, der brukerne og oppdragsgiverne er med på å definere oppgavene og problemstillingene. Hverken bruker eller forsker har nødvendigvis «sannheten» eller «løsningen» – den finner de sammen. Det viktigste ved anvendt forskning er at den gir løsninger og anbefalinger som skal fungere i den virkelige verden og være til nytte. Forskere ved FFI liker ofte bredden i det å være med hele veien fra å definere Forsvarets behov til å utvikle et ferdig system. De opplever også stor frihet til selv å finne løsninger, gjerne sammen med entusiastiske, krevende og kunnskapsrike oppdragsgivere.

Anvendt forskning innebærer gjerne eksperimenter i felt med registrering av data fra virkelige systemer og instrumenter. Da må forskerne først ut i felt for å måle og deretter tilbake i laboratoriet for å analysere. Mulige løsninger må testes ut før konkrete forbedringer kan iverksettes og testes i felt på nytt.

Enkelte ganger kan denne syklusen være rask og forbedringer kan gjennomføres på kort tid. Men spesielt forsvarsforskning har som regel et langsiktig perspektiv. Innenfor utvalgte områder er FFIs forskning og løsninger helt i verdenstoppen og dette skyldes nettopp muligheten for langsiktig satsing. Da FFI ble etablert etter annen verdenskrig og skulle utvikle treffsikre raketter/missiler og ammunisjon, fantes det ikke datamaskiner med stor nok regnekapasitet til å gjennomføre de beregningene som måtte til. Da samlet FFI sine beste forskere, som utviklet slike datamaskiner. Da den sivile verden tok over slik produksjon, kunne forskerne i stedet konsentrere seg om å utvikle dataprogrammer og matematiske algoritmer som ga økt ytelse til de aktuelle systemene.

Frihet

Ved FFI er det slik at de gode ideene rår. En kort diskusjon kan føre til nye arbeidsoppgaver. Det er stor frihet til å finne på og foreslå løsninger som kan fungere. Internasjonalt samarbeid er helt nødvendig slik at FFIs forskere får brynt seg med de beste og oppdragsgivere kan vite at det instituttet leverer, har internasjonal kvalitet.

Så, hva vil det si å være forsker ved FFI? Å være nerd er en hedersbetegnelse ved FFI. De viktigste egenskapene en FFI-forsker bør ha, er evnen til å jobbe sammen med andre, og være grunnleggende nysgjerrig og kreativ. Den enkelte forsker er del av et stort fagmiljø med mange dyktige og erfarne forskere. Ofte skal forskerne løse omfattende og krevende oppgaver, og da er det viktig med lojale medarbeidere som stiller opp for hverandre og instituttets oppgaver og mål.

Å utføre forskning og utvikling ved FFI skal oppleves som utviklende, spennende og meningsfylt.

Forsvarets forskningsinstitutt