Framtidas heimevern

Viten 2021
This abstract and publication is only available in Norwegian

About the publication

Report number

21/02003

ISBN

978-82-464-3368-4

Format

PDF-document

Size

4.1 MB

Language

Norwegian

Download publication
Espen Berg-Knutsen Per Kristian Dahl Monica Endregard Steinar Gulichsen Kjetil Hatlebakk Hove Erlend Urdsøn Nordvang Nina Rones Dagfinn Furnes Vatne Lars Aarønæs (red.)
HVORDAN BLIR FRAMTIDAS HEIMEVERN? Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Heimevernsstaben studert hvilken innretning Heimevernet bør ha i framtida. Det har vi gjort gjennom et treårig prosjekt: «Heimevernet mot 2030». Dette er første gang i HVs 75-årige historie at organisasjonen har vært gjenstand for en så omfattende analyse. Denne utgaven av Viten oppsummerer prosjektet. Norge trenger et heimevern som kan mobilisere når det kreves. Det er nødvendig for at resten av Forsvaret og våre allierte skal kunne opprettholde forsvarsevnen sin over tid i en krigssituasjon. Dette har tradisjonelt vært det sentrale eksistensgrunnlaget for Heimevernet. Det vil fortsatt være det i årene framover. Samtidig er det nye trusselbildet mer krevende og komplekst. Analysen vår konkluderer med at skillet mellom stats- og samfunnssikkerhet vil bli mindre tydelig, og at det ene er en forutsetning for det andre. Heimevernet bør derfor videreutvikles, for i større grad å kunne bidra til samfunnssikkerhet. Tanke- og oppgavesett må mer enn i dag være innrettet mot utfordringer i gråsonene mellom fred og krig. Det er her vi anser framtidas trusler og nasjonens mangler som mest kritiske. Vi skisserer fire ulike ambisjonsnivåer for Heimevernet i framtida. Det sentrale spørsmålet for valget av nivå er hvor mye Heimevernet skal sikre. Svaret krever en politisk avveining mellom hva som er akseptabel kostnad og risiko for samfunnet. Uavhengig av ambisjonsnivå ligger imidlertid tre anbefalte hovedprinsipper fast for innretningen av framtidas heimevern: • Fleksibel støtte. Heimevernet er en generell, fleksibel kapasitet med evne til å yte relevant støtte til øvrige avdelinger i Forsvaret, politiet og andre sivile beredskapsorganisasjoner. • Sivilt-militært samvirke: Heimevernet utnytter mannskapenes sivile kompetanse og bidrar til felles situasjonsforståelse og samarbeid på tvers av samfunnssektorer. • Lokal forankring. Heimevernet er en distribuert organisasjon med lokalkjente og selvstendige soldater som i løpet av kort tid kan være på plass for å håndtere uforutsette hendelser.

About the publication

Report number

21/02003

ISBN

978-82-464-3368-4

Format

PDF-document

Size

4.1 MB

Language

Norwegian

Download publication

Newly published