Langtidsplanlegging – det umuliges kunst

Viten 2023
This abstract and publication is only available in Norwegian

About the publication

Format

PDF-document

Size

7.1 MB

Language

Norwegian

Download publication
Lars Aarønæs Kathinka Louise Rinvik Bratberg
Hva hvis Forsvaret var en bedrift? Da ville styret antakelig gått inn for å selge den. Problemet er at utviklingen av Forsvaret tar tid og lett havner på etterskudd når endringene i omgivelsene er store eller skjer raskt. Hvis behovet for endring er større enn evnen til endring, er det dårlige utsikter til å lykkes. Eksemplene på skiftende rammebetingelser og til tider frustrerende langsomme endringer i forsvarssektoren er mange. Investeringer i personell, materiell og infrastruktur krever ofte store ressurser. De tar lang tid. Ringvirkningene av det massive russiske angrepet på Ukraina spredte seg derimot svært raskt. Et mindre kjent eksempel er FFI-rapporten «Hvis Forsvaret får økte budsjetter» som vi utga i 2018. Den så på hva vi burde gjøre hvis politikerne skulle gå inn for det som faktisk stod i programmene til de største partiene i Norge, nemlig å øke forsvarsbudsjettene opp mot to prosent av BNP. Rapporten var gradert. Den hadde derfor en begrenset lesekrets, men den nærmest unisone tilbakemeldingen var at dette ikke kommer til å skje i overskuelig framtid. Sikkerhet og forsvar er derfor en viktig og vanskelig oppgave. Det beste vi kan gjøre, er å sørge for god langtidsplanlegging. Det betyr å følge prinsippene om balanse, realisme og langsiktighet, som utdypes senere i magasinet. Gode analyser setter oss i stand til å løse utfordringene vi kan forutse, og gjør det enklere å håndtere det vi ikke klarer å forutse. Min ambisjon er at FFI skal skape bedre sammenheng i forsvarsplanleggingen. Det betyr mer balanserte, realistiske og oppdaterte planer for utviklingen av Forsvaret. Denne ambisjonen diskuterer vi stadig internt: Kan virkelig FFI skape sammenheng når det ikke er vi som tar beslutningene? Politikere og generaler beslutter, men heller ikke de kan skape balanse på egen hånd. Det er alt som bestemmes i hele sektoren hver eneste dag, som til sammen skaper balanse eller ubalanse. Utfordringen er å forme disse beslutningene gjennom overordnede linjer som er klare og solid begrunnede. Her mener jeg at kunnskap og gode analyser har uvurderlig betydning. I denne utgaven av Viten ønsker vi å gi deg mer innsikt i FFIs rolle og arbeid med langtidsplanlegging. Det har vi sjelden mulighet til når vi legger fram konkrete analyser. Gjennom å trekke linjene både bakover og framover håper jeg vi kan vise både utviklingen og det tidløse i det vi gjør. Å lage gode planer for å utvikle Forsvaret er det umuliges kunst, men det er nettopp slike utfordringer FFI er til for.

Newly published