Bullying and Sexual Harassment in the Norwegian Armed Forces – Results from the 2022 Survey

FFI-Report 2023
This publication is only available in Norwegian

About the publication

Report number

23/01036

ISBN

978-82-464-3476-6

Format

PDF-document

Size

4.7 MB

Language

Norwegian

Download publication
Sverre Ubisch Kari Røren Strand Kari Fasting

Forsvaret gjennomførte vinteren 2022–2023 en spørreundersøkelse om mobbing og seksuell trakassering. Det var den tredje undersøkelsen i sitt slag. Den gikk ut til alle ansatte i Forsvaret og menige som hadde tjenestegjort i minst seks måneder. FFI har analysert undersøkelsen på oppdrag fra Forsvaret. I denne rapporten presenterer vi resultatene. 10 891 respondenter svarte på undersøkelsen. Det tilsvarer 48 prosent av populasjonen. Undersøkelsen benyttet to spørsmålsbatterier utviklet av FFI og professor emerita Fasting. De kartlegger både omfanget av og formen på mobbing og seksuell trakassering.

Vi finner at 11 prosent av de ansatte og 24 prosent av menige/studenter har opplevd en eller annen form for mobbing siste seks måneder. Kjønn, alder og personellgruppe har betydning for hvor mye mobbing de opplever. Blant de ansatte er det de kvinnelige spesialistene (20 prosent) som har opplevd mest mobbing, og de mannlige offiserene som har opplevd minst (7 prosent). Blant de ansatte er det mest vanlig å oppleve «utestenging» og «personrelatert mobbing». Blant menige/ studenter har flest opplevd «personrelatert mobbing». Få har vært utsatt for «truende adferd» eller «fysisk mobbing».

Videre finner vi at 19 prosent av de ansatte og 34 prosent av menige/studenter har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering minimum én eller to ganger i løpet av det siste året. Kvinner har opplevd betydelig mer seksuell trakassering enn menn, og de yngre mer enn eldre. «Kjønnstrakassering» er den vanligste formen for seksuell trakassering, etterfulgt av «uønsket seksuell oppmerksomhet». Vi finner noen tilfeller av «seksuelt press» og «seksuelle overgrep».

Det siste året har nesten halvparten av kvinnelige menige/studenter og spesialister opplevd «kjønnstrakassering». Nesten 40 prosent har opplevd «uønsket seksuell oppmerksomhet» minimum én eller to ganger. Til sammenligning har rundt 4 prosent av sivilt ansatte menn i Forsvaret opplevd «kjønnstrakassering» eller «uønsket seksuell oppmerksomhet».

Flertallet av respondentene vet hvor de finner informasjon om varsling i Forsvaret. Allikevel ble det kun varslet / sagt fra om 38 prosent av mobbehendelsene og 21 prosent av seksuell trakassering-hendelsene. De mobbehendelsene det varsles oftest om er «utestenging» og «truende adferd», mens det for seksuell trassering er «seksuelt press» og «seksuelle overgrep». For både mobbing og seksuell trakassering er det vanligst å varsle til nærmeste leder eller kollega.

Både kvinner og menn oppgir de samme grunnene for ikke å varsle. De ønsket ikke å gå videre med hendelsen, de var usikre på om hendelsen var alvorlig nok og de trodde ikke varselet ville føre frem. Blant ledere med personalansvar oppga 7 av 10 at de har fått opplæring i hvordan håndtere varslingssaker. Hvilken type opplæring lederne har fått varierer en del mellom driftsenhetene.

Denne undersøkelsen viser at omfanget av både mobbing og seksuell trakassering har endret seg lite fra 2020. Vi ser likevel en nedgang i seksuell trakassering for kvinnelige menige/studenter. Endringen er hovedsakelig innenfor formen «kjønnstrakassering».

Newly published