Skip Navigation Linksforskning-for-et-sikrere-samfunn

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / Bokmål / Aktuelt / Forskning for et sikrere samfunn
Aktuelt

​FFI og har nylig inngått en samarbeidsavtale med Justis- og beredskapsdepartementet og en hospiteringsavtale med Politidirektoratet. Formaliserte samarbeid gjør det enklere å jobbe enda tettere sammen for å skape et sikrere samfunn. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Forskning for et sikrere samfunn
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
16.04.2018
Linje
FFI har inngått en femårig samarbeidsavtale med Justis- og beredskapsdepartementet. Slik skal departementet få bedre tilgang på forskningsbasert kunnskap.

FFI og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har lenge hatt et godt samarbeid. Tidligere i april formaliserte vi samarbeidet med en femårig avtale om støtte til forskning og utvikling (FoU). Dette er i tråd med JDs FoU-strategier.

 

 

 

 

Politikk- og tjensteutvikling basert på kunnskap

Når vi nå har signert en samarbeidsavtale vil det legge bedre til rette for at departementet kan bestille forskning og benytte forskningsresultater i det løpende arbeidet.

 

Samfunnet er i rask endring, og justis- og beredskapssektoren må utvikle seg i takt med samfunnet. For å utforme politikk og tjenester er det viktig å forstå både mulighetene og utfordringene. Det krever en kunnskapsbasert tilnærming som FFI gjennom denne avtalen skal bidra med.

 

Avtalen er en rammeavtale og finansiering avtales underveis for de enkelte aktiviteter.

 

FFI hospiterer hos Politidirektoratet

FFI samarbeider også direkte med ulike direktorater, også de som er underlagt JD. Rett før påske signerte FFI og Politidirektoratet (POD) en hospiteringsavtale. Dette er et ledd i arbeidet med å styrke samarbeidet mellom politiet og FFI - som er en viktig del av vår arbeid innen samfunnssikkerhet.

 

Det er en av FFIs forskningsledere, Rune Lausund, som skal hospitere hos POD. Han skal blant annet støtte POD i arbeidet med å utarbeide en langtidsplan for de Nasjonale beredskapsressursene, og utvikle et system for å følge opp disse. Han skal også bidra i utviklingen av en strategi for politiets dronebruk, og delta i et prosjekt om hjemmelagde eksplosiver.

 

Politiinspektør fra avdeling for politiberedskap og krisehåndtering i POD, Per Øyvind Haugen, forskningsdirektør ved FFI, Janet M. Blatny, forskningsleder ved FFI og hospitant hos POD, Rune Lausund, og seksjonssjef og leder for Politioperativ seksjon i POD, Jørn O. Schjeldrup.

 

Styrke totalforsvaret

Det å inngå samarbeidsavtaler med både departementer og direktorater, slik at FFI kan gi forskningsbasert støtte, er et ledd i FFIs satsing på samfunnssikkerhet og beredskap.

 

Hensikten er å videreutvikle totalforsvaret slik at Forsvaret og det sivile samfunns evne kan opprettholdes i hele krisespekteret. Dette er en krevende og utfordrende oppgave på grunn av kompleksiteten, aktørbildet og avhengigheter på tvers av sektorene, sier forskningsdirektør Janet M. Blatny, leder avdeling Totalforsvar ved FFI. 

Beredskapslaboratorium

I januar 2018 ble det signert en avtale som skal sikre nød- og beredskapsetatene rask rådgiving og analyse av farlige stoffer.

Avtalen formaliserer FFIs rolle som beredskapslaboratorium for CBRE-prøver (kjemiske, biologiske, radioaktive og eksplosive).

Les mer om avtalen og beredskapslaboratoriet

Les også

I september 2017 besøkte politiets beredskapstropp og andre enheter fra De Nasjonale Bistandsressurser (NB) FFI på Kjeller for å se nærmere på FFIs forsknings- og utviklingsaktiviteter.

I tillegg til foredrag og diskusjoner fikk gjestene besøkte FFIs laboratorier for å se hvordan FFI bidrar til bedre samfunnssikkerhet.

Les mer om besøket fra NB

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt