Hva er varsling?

I arbeidslivet som ellers er hovedregelen at vi tar opp forhold vi mener er kritikkverdige med den det gjelder. Hvis det ikke fører fram, eller vi mener det er nødvendig å ta saken opp med noen andre som kan gjøre noe med de kritikkverdige forholdene, kalles det varsling.

Dette kan være nærmeste foresatt, tillitsvalgte, verneombud, HR, ledere på et høyere nivå eller styret. Kritikkverdige forhold er blant annet brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer.  

Varsling er positivt

Varsling er bra både for FFI og for samfunnet fordi kritikkverdige forhold da kan rettes opp. Ansatte som varsler er derfor viktige for FFI. Varsling bør skje ved at en først forsøker å ta opp det kritikkverdige forholdet  med den FFI-lederen som har ansvaret for det aktuelle området. Dersom det er mer hensiktsmessig, kan en ta det opp med tillitsvalgt, verneombud, HR, AMU, bedriftshelsetjenesten eller andre. En kan gå forbi ett ledernivå dersom det vurderes som nødvendig.

Den som varsler, skal ikke straffes

En varsler som opplever straffereaksjoner, må si fra til HR-sjef eller tillitsvalgte som straks skal behandle det. Gjengjeldelse mot ansatte som varsler er brudd på arbeidsmiljøloven.  

Rett og plikt til å varsle

Alle ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold fordi det kan bidra til å utvikle FFI positivt, men ansatte har normalt ikke plikt til å varsle. Alle ansatte har plikt til å varsle om kriminelle forhold eller om forhold der liv og helse er i fare.

Oppfølging av varsling

Ledelsen ved FFI har et ansvar for å rydde opp i saker som er varslet.
Et varsel er i utgangspunktet en påstand om kritikkverdige forhold, og det er derfor viktig at de undersøkes på en god måte. Den eller de som det varsles om,  skal ha mulighet til å gi sin versjon av saksforholdet. Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig. Varsleren skal ha tilbakemelding innen rimelig tid.
Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig forklaring. Ledelsen har også et ansvar for å ta vare på den eller de som det varsles om.

Varslingskanal

Det er opprettet en egen varslingskanal ved FFI der du kan varsle via e-post. Adressen er Varslingskanalen@ffi.no. Ønsker du heller å varsle personlig, kan du ringe 48 05 69 08. Varslingstelefonen er betjent hverdager mellom kl. 08 og 16. Der får du også råd og informasjon om hvordan saken blir håndtert videre.

Ekstern varsling

FFI har lagt til rette for å varsle internt på en god måte. Om det av ulike grunner ikke er aktuelt å bruke interne varslingskanaler, har du også rett til å ta kontakt med offentlige tilsyn. I tillegg kan du bruke Forsvarsdepartementets varslingskanal for sektoren som er tilgjengelig på regjeringen.no.

Anonymitet og fortrolighet

Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter. Hvem varsleren er, er normalt fortrolig informasjon. All informasjon knyttet til et varsel skal også håndteres fortrolig.