Sjekkliste for varsling om kritikkverdige forhold

Alle ansatte på FFI har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Dette representerer en forbedringsmulighet for instituttet. Derfor tar FFI også imot varslinger fra eksterne.

Lover og regler:

Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter alle tilfeller der arbeidstakere sier fra om forhold som arbeidstakeren blir kjent med gjennom:

 • Lover og regler
 • Virksomhetens retningslinjer og instrukser
 • Alminnelige oppfatninger av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.

Hva menes med kritikkverdige forhold?

Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer, for eksempel mobbing, trakassering, diskriminering, rusmisbruk, dårlig arbeidsmiljø, forhold som er fare for personers liv og helse, farlige produkter, underslag, korrupsjon, tyveri, bedrageri og økonomisk utroskap i tjenesten.

Hva bør varslingen inneholde?

En varsling bør ha med:

 • Navn (kan være anonymt)
 • Varslerens tjenestested (kan være anonymt)
 • Dato for rapportering
 • Tidsrom, eventuelt dato og klokkeslett for observasjon
 • Konkret hva du har observert
 • Hvem som er involvert
 • Hvem som anses som ansvarlig
 • Sted for handlingen
 • Andre vitner
 • Eventuell kjennskap til tidligere saker

Framgangsmåte ved varsling:

Dersom du observerer noe som kan karakteriseres som kritikkverdig forhold, så er første skritt å ta det opp med den lederen som har ansvaret for det aktuelle området. Dersom det er mer hensiktsmessig, kan du ta det opp med en tillitsvalgt, verneombud, HR, AMU, bedriftshelsetjenesten eller andre. Du kan gå forbi ett ledernivå dersom det vurderes som nødvendig.
Dersom det kritikkverdige forholdet likevel fortsetter, kan du henvende deg til varslingskanalen. Et annet sted på nettsiden finner du finner et skjema du kan fylle ut for sikre at alle de relevante opplysningene kommer med i varslingen. Du kan også ringe varslingstelefonen på tlf. 48 05 69 08.
Det er mulig å være anonym, men det videre arbeidet med saken blir lettere dersom du er villig til å la oss kontakte deg.