Prosjekter

Forskningen vår er prosjektbasert, og vi har hele tiden et betydelig antall prosjekter gående – innen en rekke felt. Du kan lese om noen av dem her.  

Prosjekt

Militær oseanografi

Fagområdet militær oseanografi søker å forstå og beskrive de fysiske prosessene som påvirker lydforplantning i havet. Sjøbunnen, havoverflaten og vannvolumet utgjør til sammen den akustiske kanalen som lyden forplanter seg i. Militær oseanografi dekker studier av hele denne kanalen samt metoder som drar militær nytte av kunnskap om undervannsmiljøet. Tidlig forskningsområde Undervannsakustikk er et av de eldste fagområdene ved FFI, og oseanografisk arbeid har alltid vært en sentral oppgave. De første forskningsoppgavene etter at instituttet ble etablert i 1946 handlet om hvordan norske havner kunne beskyttes bedre mot blant annet ubåtangrep. Det krevde kunnskap om både bunnforhold og utvikling av ulike undervannsinstrumenter. FFI arbeider fortsatt med å utvikle teknologi og metoder som gjør det mulig å kartlegge og utnytte kunnskap om lydbildet under vann bedre. Et tyngdepunkt for arbeidet er FFIs enhet ved Karljohansvern i Horten. Undervannsakustikk Sjø og hav er fullt av lyd fra bølger og vind. Mange lyder skapes også av menneskelig aktivitet. I dag kan lyd i havet registreres og analyseres med mange typer teknologi. FFI har blant annet utviklet NILUS (Networked Intelligent Underwater Sensors). NILUS-systemet består av sensorplattformer, også kalt noder. Disse nodene er på størrelse med en stol og kan lett utplasseres på havbunnen. Nodene er utstyrt med hydrofoner og andre sensorer, og kan kobles i nettverk og kommunisere med hverandre. De kan registrere lyd og mange andre fysiske variasjoner i vannet. Teknologien rundt dette utvikles stadig. Lybin er en programvare som FFI har ansvar for. Forkortelsen står for «lydbane intensitetsberegning». Lybin kan beregne sannsynligheten for å oppdage objekter under vann ved hjelp av sonar. Systemet brukes av det norske sjøforsvaret og av en rekke andre nasjoner. Lybin har eksistert i mer enn 30 år, og ble utviklet av Forsvarsmateriell. FFI har vært ansvarlig for videreutviklingen siden år 2000. Lofoten-Vesterålen havobservatorium FFI er partner i LoVe (Lofoten-Vesterålen havobservatorium). Utenfor Lofoten og Vesterålen samler en rekke instrumenter kontinuerlig inn data om hele havmiljøet, inkludert akustisk bakgrunnsstøy. FFI bruker materialet til å se på statistisk variasjon i denne støyen. Dataene fra hydrofonene på havbunnen sjekkes av FFI før de distribueres videre, for å beskytte informasjon om Forsvarets egne fartøy. Sonaren er sentral Både lydhastigheten i vannvolumet og topografien på havbunnen påvirker bruken av sonar. Sonaren er det viktigste instrumentet fartøy har for å orientere seg i dypet. God kjennskap til topografien og egenskapene til havbunnen kan gi store fordeler, for eksempel ved ubåtoperasjoner og mineleting. Innsamling av geofysiske data under vann er en prosess som krever avansert utstyr. Multistråleekkoloddet er en spesiell type sonar. «H.U. Sverdrup II» kan ved hjelp av et slikt ekkolodd kartlegge havbunnen ned til mer enn 3000 meters dyp. Når det «pinger» fanger instrumentet opp svært detaljerte data fra havbunnen. Forskerne om bord kan med ulike instrumenter registrere egenskaper ved hele vannsøylen, også under fart. Kartlegger også for sivil bruk Havbunnskartlegging er også interessant for blant annet oljeindustrien og forskere som studerer klima og miljø. FFI bidrar derfor til kartlegging både for militære forskningsformål og for sivile prosjekter. Et eksempel er Mareano-programmet. FFI har også hjulpet Olje- og energidepartementet med kartlegging. Instituttet har også deltatt i kartlegging for strømkabling til Danmark, på dumpefelt for ammunisjon i Skagerak og den tyske «kvikksølvubåten» utenfor Fedje.

Vil du ha mer informasjon om vår forskning?

FFI er bindeleddet mellom Forsvaret, vitenskapelige miljøer og bedriftene som produserer utstyret Forsvaret bruker. På den måten bidrar vi både til at Forsvaret tar i bruk ny teknologi raskere. Vi bidrar til å utvikle teknologi og skape verdier. Løsninger som er utviklet og testet ved FFI blir senere til produkter som skaper nye arbeidsplasser i norsk forsvarsindustri.

Forskning og utvikling

FFI utfører det som kalles anvendt forskning og utvikling. Det betyr at vi i nært samarbeid med brukerne omsetter ny kunnskap og teori til konkrete teknologiske løsninger. Disse løsningene kan Forsvaret bruke både i operasjoner og andre sammenhenger. Arbeidet er nært knyttet til omfattende internasjonalt samarbeid, først og fremst i Nato og med Norges nære allierte. Innovasjon, utprøving og testing er en naturlig del av forskning og utvikling. Slik sett er det FFI gjør nærmere praktisk nytte og bruk enn det mange kanskje tror.

ICE-Worx

ICE worx er et felles innovasjonssenter for aktørene i forsvarssektoren. Her skal forskere og ingeniører samarbeide med norske teknologibedrifter og militære avdelinger i Forsvaret om å teste og utvikle ny teknologi som kan styrke forsvarsevne, sikkerhet og beredskap.

Bli FFI-forsker

Vi er alltid på utkikk etter nye medarbeidere. Enten du er helt nyutdannet eller allerede har noen års arbeidserfaring har vi plass til deg! Les mer om hvordan det er å jobbe ved FFI og se våre ledige stillinger for mer informasjon.

Les rapporter

FFI publiserer jevnlig flere typer publikasjoner med ugraderte forskningsresultater fra våre mange ulike fagområder.

Få med deg siste nytt

Vi er opptatt av forskningsformidling. På våre aktuelt-sider finner du oversikt over podkaster, nyheter, videoer og arrangementer.