Forurensning i skyte- og øvingsfelt

Hvilke konsekvenser har det for miljøet og hva kan vi gjøre med det?

Ammunisjon inneholder tungmetaller som kan være skadelige for miljøet. Tungmetallene vil kunne forurense grunnen, bekker, elver og innsjøer. De kan være giftige for organismer, dyr og planter. Miljømyndighetene stiller derfor krav til at økosystemet ikke skal påvirkes negativt av forurensningen som finnes i ammunisjon.

Miljødirektoratet har satt en lav grense for hvor mye tungmetaller som aksepteres i jordsmonnet før gamle skytefelt kan tilbakeføres til naturen. FFI kartlegger forurensning i skyte- og øvingsfelt gjennom å ta prøver av jord og vann. Resultatene brukes til å utføre risikovurderinger av forurensningen. I tillegg foreslår FFI tiltak for å redusere risikoen, og tester tiltakene som er inngangsatt eller gjennomført. FFI utfører også toksikologiske tester og vurderer påvirkning av forurensning på dyr.

Prosjektet involverer feltarbeid, kjemiske analyser, toksikologiske studier, laboratorieforsøk og risikovurderinger. Eksempler på studier som har blitt gjennomført er:

  • Kartlegging og overvåking av forurensning i grunn og vann på skyte og øvingsfelt.
  • Undersøkelse av risiko for forgiftning av beitedyr i skyte og øvingsfelt.
  • Kartlegging og testing av metoder for å finne ut hvor stor andel av tungmetaller i vann som kan tas opp av organismer.
  • Bruk av meitemark for å undersøke påvirkning av forurensning på jordøkologi.
  • Utlekking av miljøgifter fra jord og alternative materialer som kan brukes i kulefang, for eksempel gummigranulat og dekklipp.
  • Kartlegging og uttesting av metoder for å begrense utlekking og spredning av tungmetaller fra ammunisjon.

Alt dette er viktige verktøy for å vurdere miljøkonsekvensene av ammunisjon i skyte- og øvingsfelt.

Relevante publikasjoner