Etikk og integritet

FFIs forskning skal være troverdig og ha integritet. Personlig redelighet og sannferdighet er et grunnleggende forskningsetisk krav.

God etisk adferd må springe ut fra holdninger. Det holdningsfremmende arbeidet vårt må være forankret på alle nivåer ved instituttet. Derfor er det viktig at hver enkelt av våre medarbeidere både kjenner våre etiske retningslinjer og gjeldende lover og regelverk, og etterlever dem.

Likeverd

FFI skal være en arbeidsplass preget av likeverd. Vi skal vise hverandre gjensidig respekt, ledere så vel som medarbeidere, og administrativt så vel som vitenskapelig ansatte.

Ved FFI er all form for mobbing eller diskriminering uakseptabelt. Instituttet har lagt til rette for at alle arbeidstakere skal kunne varsle om kritikkverdige forhold.

Åpenhet

Ved FFI verdsetter vi åpenhet. Vi gir rom for ulike meninger. Vi oppfordrer deg til å stille kritiske spørsmål og å delta aktivt i diskusjoner, også om etiske forhold.

Lojalitet

Vi som arbeidstakere skal støtte opp om og bidra til instituttets gode omdømme ved lojalt å etterleve våre verdier, pålegg og bestemmelser.

Vi skal praktisere

  • etikk overfor hverandre i hverdagen
  • etikk i forskningen 
  • etikk i forskningsformidlingen
  • etikk i forholdet til oppdragsgivere og samarbeidspartnere