Oppdragsforskning

FFIs forskningsaktivitet er oppdragsfinansiert. Vår fremste oppdragsgiver er Forsvaret og forsvarssektoren, men vi løser også mange store og små oppgaver for andre, eksempelvis offentlige og private virksomheter med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap.

FFI er forsvarssektorens sentrale forskningsinstitusjon og har som formål å drive anvendt forskning og utvikling (FoU) for forsvarssektorens behov. Vi skal kunne gi råd så vel som kunne utvikle nye løsninger på egen hånd.

Alt vår arbeid gjøres med innsikt i grunnleggende teknologier og med forståelse for den sikkerhetspolitiske situasjonen, oppgavene Forsvaret må løse og sikkerhetsutfordringene det sivile samfunnet har.

Stort spenn i oppgaver og leveranser

Virksomheten spenner følgelig over et stort register, både faglig og i type arbeid. Vi driver grunnleggende og kunnskapsbyggende forskning, strategisk rådgiving, teknisk utvikling, støtte til materiellanskaffelser samt innfasing og testing av militært materiell.

Sammen med Forsvaret, Forsvarsmateriell og industrien utvikler vi systemløsninger og demonstratorer som gir ressursbesparende operative løsninger.

Vi samarbeider også nært med forskningsinstitusjoner og akademia i inn- og utland og omsetter teoretiske resultater til praktisk nytte for våre oppdragsgivere, militære og sivile.

FoU-aktiviteter har primært militære formål

FoU-aktivitetene er i hovedsak innrettet mot teknologi for militære formål, utvikling av konsept for militære operasjoner og støtte av og tilrettelegging for anskaffelser. En stor del av aktivitetene er knyttet til de store våpensystemene som kampfly, missiler, ubåter og ubemannet minerydding.

Noen av aktivitetene har likevel et mer sivilt preg. Det kan blant annet dreie seg om å bidra til sivile beskyttelsestiltak og til internasjonale samarbeid. 

Organisert i fem forskningsavdelinger

Forskningsaktiviteten foregår hovedsakelig i prosjekter og oppdrag. Den er organisert i forskningsprogrammer under forskningsområder og fem forskningsavdelinger:

FFIs omsetning i 2020 var på om lag 1 milliard kroner. Rundt 78 prosent av forskningsvirksomheten vår er oppdragsfinansiert, og Forsvarsdepartementet og forsvarssektoren er i særklasse vår største oppdragsgiver.