Avdeling Totalforsvar

Det tradisjonelle skillet mellom fred, krise og krig viskes ut. Det samme gjør skillet mellom sivile og militære oppgaver. Avdeling Totalforsvar forsker på et trusselbilde som endrer seg raskt.

Trusselbildet mot norske og allierte interesser er mer sammensatt enn tidligere. Det endres raskt. Et gjennomgående trekk er at truslene nå berører flere sektorer. Alle deler av samfunnet kan nå bli utsatt for maktbruk og press. Det tradisjonelle skillet mellom fred, krise og krig viskes ut. Det samme gjør skillet mellom sivile og militære oppgaver. Avdeling Totalforsvar forsker på problemstillingene rundt dette.

Det er viktig at den norske totalforsvarsevnen utvikles. Utviklingen må skje i takt med utviklingen av Forsvaret og samfunnet ellers. Norge er i årene framover avhengig av et robust totalforsvar, som styrker nasjonens motstandskraft og utholdenhet. Totalforsvaret er derfor god samfunnsøkonomi. Det danner et godt utgangspunkt for å møte sammensatte trusler.

Hva er totalforsvar?

Totalforsvarskonseptet går ut på at det skal være gjensidig støtte og samarbeid støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn i hele krisespekteret fra fred og sikkerhetspolitisk krise til væpnet konflikt.

Totalforsvarskonseptet skal sikre best mulig utnyttelse av samfunnets begrensede ressurser når det gjelder forebygging, beredskapsplanlegging, krisehåndtering og konsekvenshåndtering i hele krisespekteret.

Den raske teknologiske utviklingen utfordrer dessuten anskaffelser og forvaltning av systemer. Andre sentrale utviklingstrekk er terrorisme, klimaendringer, det grønne skiftet og utviklingen av (digitaliserte) smartsamfunn. 

Sivilt-militært samarbeid må styrkes for å møte en framtid som blir stadig mer kompleks. Et viktig nytt prosjekt for avdelingen er «Totalforsvaret mot 2040». Prosjektet skal gi det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for langsiktig videreutvikling av totalforsvarsevnen.

FFIs arbeid skjer gjennom forskning og utvikling (FoU), og gjennom å utnytte teknologi. Prosjektet støtter Forsvarsdepartementets langtidsplanlegging og politikkutforming. 

Vi gir kunnskapsbaserte råd til myndigheter og aktører over hele krisespekteret, både i og utenfor forsvarssektoren. Dette innebærer FoU-aktiviteter, prosjekter og oppdrag innenfor følgende områder:

Strømning og materialer. I dag er det mulig å modellere et stadig voksende utvalg av fysiske fenomener, fordi vi har større datakraft og mer effektive numeriske algoritmer. Bruksområdene dekker blant annet studier av fly, missiler, undervannsfarkoster, sonarsystemer og militære kjøretøyer. De omfatter også beskyttelse av samfunnet gjennom studier av urban vind og spredning av farlige stoffer.

Beskyttelse av samfunnet. Vi forsker på hvordan totalforsvarsevnen bør videreutvikles ut fra kunnskap om hvordan tilsiktede handlinger kan true Norges suverenitet, demokratiet, rettsstaten og menneskerettigheter.

Bærekraft og yteevne. FFI støtter forsvarsektoren med å kartlegge dens miljøpåvirkning. Vi gir råd til sektoren om klima- og miljøtiltak som kan ha stor effekt, og samtidig være gunstig for økonomi og operativ evne. Vi forsker også på forbedring av soldaters yteevne. 

CBRNE-trusler. Både Forsvaret og sivilsamfunnet kan utsettes for kjemiske, biologiske, radioaktive, nukleære og eksplosive (CBRNE) trusler. FFI vurderer de tekniske aspektene ved hvordan man forhindrer bruk av slike virkemidler, vurderer mulige konsekvenser og foreslår mottiltak.   

Informasjon og påvirkning. FFI forsker på hvordan demokratiet blir utfordret av manipulert informasjon, som er laget for å påvirke nordmenns meninger og virkelighetsoppfatninger.

Terrorisme og trusselanalyse. Den internasjonale terrortrusselen er alltid til stede. FFIs forskere har innsikt i hvordan jihadister påvirker terrortrusselen i Norge og internasjonalt. Forskningen gir områdekunnskap og trusselforståelse. Dybdekunnskapen om aktørene bidrar til sikkerhet for norske styrker i utlandet.
 

Vår forskning

Dette er noen av prosjektene og aktivitetene i avdelingen.

Kontakt

Portrettbilde kvinne
Janet M. Blatny
forskningsdirektør
63 80 78 27
Kommunikasjonsenheten
pressehenvendelser
66 93 49 22 / 99 38 71 30

FFIs forskningsavdelinger