EU-SENSE

Hvordan kan vi bedre påvise kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære (CBRN) trusselstoffer?

Fakta om prosjektet

Kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære trusselstoffer kan slippes ut som følge av uhell. Det kan også være villede handlinger, i form av terrorisme eller krigføring.

Det er viktig å oppdage utslipp av slike trusselstoffer raskt, slik at alle i området kan ta på seg nødvendig verneutstyr eller evakueres til et sikkert område. I slike tilfeller må beslutningstagere ha god situasjonsforståelse. Nødetater og annet hjelpepersonell må ha nødvendig opplæring og trening for at de skal kunne håndtere slike hendelser på en god måte.

FFI er med på å utvikle et sensornettverk som utnytter avanserte modellerings- og maskinlæringsalgoritmer for bruk hos nødetatene. Arbeidet er del av prosjektet EU-SENSE - European Sensor System for CBRN Applications. Målet med prosjektet er tredelt:

  • Prosjektet skal utvikle et nettverk av sammenkoplede kjemiske sensorer med ulik sensorteknologi. Stasjonære eller personbårne sensorer koples sammen. Det skjer via fleksible sensornoder.
  • Forbedre muligheten for deteksjon og redusere falske alarmer fra sensornettverket. Her bruker vi maskinlæring og avanserte algoritmer. Metodene skal minske påvirkningen fra naturlig og menneskeskapt bakgrunnsstøy som kommer fra omgivelsene. Systemene modellerer hvordan trusselstoffene sprer seg i lufta etter utslippet.
  • Bruken av sensornettverket skal demonstreres under realistiske forhold i felt. Prosjektet utarbeider treningsprogram for mulige brukere av nettverket.

Prosjektet startet med å samle inn måledata fra sensorene, både i felt og på laboratoriet. Det ble brukt førstegenerasjons sensornoder. Innsamling av data fra naturlig bakgrunn gjøres både fra urbant miljø og landlig miljø. Innsamlingen skjer ved å plassere sensorene utendørs. Der eksponeres de for naturlig bakgrunn i perioder på opptil to uker. Dette arbeidet foregår hovedsakelig i Norge.

Illustrasjon av økt situasjonsforståelse
EU-SENSE skal bidra til økt situasjonsforståelse ved å kombinere informasjon fra ulike sensorer og automatisk filtrere alarmer som oppstår. Dette skjer blant annet ved hjelp av trussel- og spredningsmodellering, datafusjon og avansert opplæring og trening.

Sensorene blir også eksponert for kjente konsentrasjoner av giftige industrigasser og simulanter for kjemiske stridsmidler. Begge deler gjøres under kontrollerte forhold i laboratoriet ved FFI. De innsamlede dataene vil brukes til å utvikle maskinlæringsmetoder. Målet er å unngå falske alarmer, og skille ut reelle signaler fra et trusselstoff i luften på et tidligere tidspunkt enn med dagens frittstående detektorer.

EU-SENSE arbeider med å utvikle andregenerasjons sensornoder. Dette inkluderer datakommunikasjon til en sentral enhet, hvor resultatene skal prosesseres. Det arbeides også med verktøy for å modellere utbredelsen av trusselstoffene i terrenget, og metoder for å kunne lokalisere hvor utslippet har funnet sted.

Mer informasjon om EU-SENSE finnes på nettsiden eu-sense

Under kan du se en film som oppsummerer egenskapene og fordelene med EU-SENSE.

 

Logo til EU-SENSE partnere
EU-SENSE partnere

 

Vitenskapelige rapporter og artikler