Årsrapporter

Her kan du laste ned siste årsrapport, lese mer om siste års viktige hendelser, eller laste ned tidligere årsrapporter.

Kort om aktivitet og resultater fra 2018

Instituttet har som formål å drive forskning og utvikling for forsvarssektorens behov. I tillegg skal vi gi råd innenfor områder som forsvarspolitikk, forsvarsplanlegging og forvaltning av sektoren. Med innsatsen i 2018 står vi godt rustet til å nå disse målene også i tiden som kommer.

Driftsinntekter

Driftsinntektene i 2018 var på 940 millioner kroner.

Brukertilfredshet

En av FFIs resultatindikatorer er brukertilfredshet, målt på en skala fra 1 til 6. De prosjektene som er vurdert i 2018, har innfridd forventningene. Det samlede gjennomsnittet er 5,4

Publisering og foredrag

I 2018 har FFI-forskere publisert til sammen 378 tekster i eksterne kanaler – vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter, bøker, kronikker og andre artikler. De har også gitt ut 426 FFI-publikasjoner og holdt 488 ulike typer foredrag.

Muligheter og utfordringer i 2019

Den største utfordringen i 2019 blir å støtte det kommende langtidsplanarbeidet for forsvarssektoren og den nye samfunnssikkerhetsmeldingen for Justisdepartementet.

I 2019 vil vi også forbedre samarbeidet med sivile aktører for å utvikle totalforsvaret i hele krisespekteret. FFI planlegger betydelig aktivitet i tilknytning til sikkerhet i det digitale rom.

FFI vil videreutvikle kunnskapen om framtidige CBRNE-trusler og hybride trusler, terrorisme og trusselaktører, og teknologi som påvirker utviklingen.

Framover vil det bli også bli enda viktigere å synliggjøre FFIs posisjon, forskning og kompetanse.