Årsrapporter

Her kan du laste ned siste årsrapport, lese mer om siste års viktige hendelser, eller laste ned tidligere årsrapporter.

Aktivitet og resultater fra 2019

Instituttet har som formål å drive forskning og utvikling for forsvarssektorens behov. I tillegg skal vi gi råd innenfor områder som forsvarspolitikk, forsvarsplanlegging og forvaltning av sektoren. Med innsatsen i 2019 står vi godt rustet til å nå disse målene også i tiden som kommer.

Styret konstaterer i sin beretning at årets oppnådde resultater er meget tilfredsstillende. Samlet sett er ressursutnyttelsen god, og virksomheten er innrettet i samsvar med instituttets mål og planer. 

Videre vurderer FFIs styre at den økte etterspørselen etter FFIs kompetanse vurderes til å fortsette i 2020.

Styret konkluderer med at FFI ved utgangen av 2019 har rammebetingelser, arbeidsforutsetninger, et omfang, en teknologisk bredde og en kvalitet som gjør instituttet godt i stand til å nå sine mål.

FFIs styre

Driftsinntekter

Totale driftsinntekter i 2019 er 997 millioner kroner, hvorav i underkant av ni prosent av inntektene kommer fra sivile og offentlige oppdragsgivere i inn- og utland. I underkant av 27 prosent av omsetningen kom fra bevilgninger, hvorav basistilskuddet utgjorde litt over 20 prosent. Dette er ca.4,2 prosentpoeng høyere enn i 2018. 
 

Ansatte og årsverk

Utvikling i antall ansatte sammenliknet med årsverk

Prosjekter og oppdrag

All aktivitet for FFIs oppdragsgivere er organisert i prosjekter og oppdrag. Prosjekter har en typisk varighet på tre til fem år, mens oppdrag normalt har kortere varighet. I 2019 har det vært aktivitet i 189 prosjekter og 209 oppdrag. Dette er en liten økningfra 2018.

1_Prosjekter og oppdrag

 

Brukertilfredshet

I 2019 har FFI hatt 189 prosjekter i arbeid, 45 prosjekter er igangsatt og 37 avsluttet.

En av FFIs resultatindikatorer er brukertilfredshet, målt på en skala fra 1 til 6. De prosjektene som er vurdert i 2019, har innfridd forventningene. Det samlede gjennomsnittet er 5,5 i vektet gjennomsnittsskår.

2_Brukertilfredshet_hvit

 

Publisering og foredrag

I 2019 har FFI-forskere publisert 272 FFI-rapporter, og holdt til sammen 336 foredrag og presentasjoner. Instituttet har arrangert 85 prosjektrelaterte seminarer i inn- og utland.

For å få med all vitenskapelig publisering som gir publiseringspoeng i årsrapporten rapporteres vitenskapelig publisering for året før. I 2018 publiserte FFI-forskere totalt 116 vitenskapelige publiseringer, som ga totalt 85,8 publiseringspoeng.

Kvinneandel

Andelen kvinner totalt ved instituttet har gått ned med ett prosentpoeng sammenliknet med 2018. Dette skyldes at andelen kvinner blant vitenskapelig ansatte også er redusert med ett prosentpoeng.

Derimot er andel kvinner i ledelsen for øvrig økt med fem prosentpoeng sammenliknet med 2018.

Stillingskategorier

Ved utgangen av 2019 var det totalt 736 medarbeidere ved FFI, som bidro med totalt 713 årsverk. Dette er en samlet økning på 19 årsverk fra året før og av disse var 17 årsverk i vitenskapelig ansatte-gruppen.

Blant de vitenskapelig ansatte er det 32 prosent som har doktorgrad. Dette er en reduksjon på to prosentpoeng fra 2018.

Framtidsutsikter – muligheter og utfordringer

FFIs utvikling skjer mot et sammensatt bakteppe av faktorer som påvirker instituttets muligheter og risikoer. Det er fire trender; teknologisk utvikling, vekst i forsvarssektoren, økt internasjonalt samarbeid innenfor forsvarsrelatert FoU, og nye grenseflater mellom militær og sivile sektorer, som. utpeker seg som sentrale. Den samlede effekten av disse bevegelsene er for FFIs del et «marked» som både vokser og åpner seg opp for nye aktører.

Veksten har flere årsaker, men to sentrale drivere er; en økning av forsvarsbudsjettene i retning av to-prosentmålet og et teknologisk avansert forsvar med en betydelig prosent av forsvarsbudsjettet knyttet til store anskaffelsesprosjekter.

Samfunnssikkerhet og beredskap er et område med kompliserte utfordringer som FFI har gode forutsetninger for å møte innenfor rammen av totalforsvaret.

Økt konkurranse

Samtidig må instituttet forberede seg på en situasjon som kan svekke FFIs historiske særstilling som leverandør av forsvarsrelatert FoU. Både etableringen av European Defence Fund (EDF) og veksten i strategiske partnerskap mellom Forsvaret og norske kunnskapsbedrifter vil medføre økt konkurranse om midlene til forsvarsforskning.

Tydelig samfunnsoppdrag

FFI har likevel en unik fordel i at instituttet har statlig eierskap og et tydelig samfunnsoppdrag, en sterk integrasjon med Forsvaret, og tilgang på gradert informasjon, men også betydningen av dette kan endre seg med andre behov og aktører over tid.

Økningen i oppdrag og forventninger om at dette vil fortsette de nærmeste årene skyldes at behovet for FFIs kompetanse og tjenester vokser i en tid preget av en usikker og uforutsigbar sikkerhetssituasjon, et mer sammensatt trusselbilde, økt betydning av teknologi for forsvarsevnen, Vestens svekkede teknologidominans, økte bevilgninger til forsvarssektoren og Natos krav om at alle medlemslandene skal bruke minimum to-prosent av BNP på forsvar.

Økningen i behovet for FFIs tjenester er størst og mest konkret i forsvarssektoren, men også sivile sektorer viser mer interesse for FFIs kompetanse. Det er samtidig viktig å understreke at det ikke nødvendigvis er en automatikk i at større behov for FFIs kompetanse fører til flere oppdrag for instituttet.

 

FFIs organisasjon og ledelse