Årsrapporter

Her kan du laste ned siste årsrapport, lese mer om siste års viktige hendelser, eller laste ned tidligere årsrapporter.

Last ned årsrapport

FFIs årsrapport for 2023

Noen aktiviteter og resultater

Forskning, utvikling og innovasjon (FUI) bidrar til å sikre at Norge har et godt og effektivt forsvar. Økt satsing på FUI, og Forsvarets forskningsinstitutts (FFI) tette samarbeid med Forsvaret, forsvarsindustrien og kommersielle teknologimiljøer, vil bidra med nødvendig innsikt og forståelse av nye sikkerhetstrusler. Samarbeidet viser også vei til muligheter som ny teknologi representerer.

FFI har som formål å drive relevant FUI-virksomhet, med utgangspunkt i instituttets militærteknologiske og realfaglige kompetanse. FFI skal gi den politiske og militære ledelsen rettidige, forskningsbaserte og uavhengige råd til utvikling av forsvarspolitikk, forsvarsplanlegging og forvaltning av sektoren.

Forsvarspolitisk var 2023 et viktig år. FFI har bidratt med faglige analyser og underlag til Forsvarskommisjonen, Totalberedskapskommisjonen og Forsvarssjefens fagmilitære råd. Her har FFI benyttet instituttets tverrfaglige kunnskap og kompetanse innenfor teknologi, økonomi og forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Krigen i Ukraina pågår fortsatt, og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og verden er krevende. Dette i kombinasjon med den raske teknologiske utviklingen påvirker kontinuerlig behovet for forskning, og oppdragsgiverne forventer at FFI ligger i forkant. Gjennom 2023 har vi derfor jobbet fram vår nye strategi. «Forskning for framtidens forsvar» har en horisont mot 2044 (pdf). Strategien er ambisiøs og tydeliggjør retningsvalg og satsingsområder for FFI.

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyringen ved FFI er i 2023 forbedret gjennom blant annet en ny planstruktur som legger til rette for bedre og mer målrettet samarbeid ved instituttet. Dette arbeidet fortsetter i 2024 med utviklingen av en ny forskningsplan og en ny virksomhetsplan som understøtter hverandre, og som støtter opp om FFIs strategi.  Helt sentralt i det interne forbedringsarbeidet i 2023 sto IKT og sikkerhet. 

Styret konstaterer at FFI, gjennom sine medarbeidere og ledere, har oppnådd gode resultater. Ved utgangen av 2023 har FFI rammebetingelser, forutsetninger, et omfang, en teknologisk bredde og en kvalitet som gir instituttet et godt grunnlag for å nå målene sine.  

Last ned årsrapport og tilhørende dokumenter

Gå til styringsdokumenter

Ansatte og årsverk

Ved utgangen av 2023 har FFI 835 medarbeidere som utgjør 800 årsverk. Det er en samlet økning på 17 årsverk fra året før. Av disse var 11 nye årsverk i gruppen vitenskapelig ansatte. 

Instituttet har 216 ansatte med doktorgrad, og blant vitenskapelig ansatte er andelen på 38,6 prosent. Dette er 0,5 prosentpoeng lavere enn i 2022. 

Kvinneandel

Andelen kvinner totalt ved instituttet har gått ned med 0,4 prosentpoeng sammenliknet med året før. Blant nyansatte er 38 prosent av alle stillingene besatt av kvinner i 2023, mens 44 prosent av dem som sluttet, var kvinner. Det er samme andel kvinner i lederstillinger som året før. 

Forskningsårsverk

Grafen viser forskningsårsverk fordelt på FoU-områdene

Prosjekter og oppdrag

All aktivitet for FFIs oppdragsgivere er organisert i prosjekter og oppdrag. Prosjektene har en typisk varighet på tre til fem år, mens oppdrag normalt har kortere varighet. I løpet av 2023 er det utført arbeid i totalt 179 forskningsprosjekter og 216 oppdrag. Forsvarssektorens forskningsforum (F3) har godkjent 43 prosjekter for oppstart, mens 35 prosjekter ble sluttmeldt. 

Finansieringsprofil 2023 

Driftsinntektene for 2023 var på 1,315 milliarder kroner, hvorav totale bevilgninger utgjorde 21,7 prosent. Strategiske FoU-midler utgjorde i underkant av 202,2 millioner kroner.

Forskningsinnsatsen

Årsverkene i 2023 fordeler seg mellom prosjekter og oppdrag med henholdsvis 466 forskningsårsverk i prosjekter og 88 forskningsårsverk i oppdrag. Dette gir en andel på 15,8 prosent innsats i oppdrag, som er en økning på 0,8 prosentpoeng fra 2022. Fordelingen mellom prosjekter og oppdrag i 2023 anses som god, gitt ønsket om størst mulig forutsigbarhet og langsiktighet i forskningen.

Langtidsplanen for forsvarssektoren og tilhørende tildelingsbrev med målbilde legger grunnlaget for forsknings- og utviklingsaktivitetene ved FFI. FFI oppdaterte i 2022 forskningsplanen som nå gjelder i perioden 2023–2026. Forskningsplanen oppdateres annethvert år.

Forsvarssektorens FoU-strategi (strategi for forskning og utvikling) gir føringer for FoU-virksomheten i sektoren. Aktiviteten fordeler seg på følgende ti FoU-områder:

  1. Sikkerhetspolitikk
  2. Forsvarspolitikk, struktur og organisasjon
  3. Militære operasjoner
  4. Totalforsvaret, samfunnssikkerhet og beredskap
  5. Personell og kompetanse
  6. Nettverk, kommando, kontroll og kommunikasjon
  7. Etterretning, overvåkning og oppklaring
  8. Kampsystemer
  9. Sensorsystemer, signaturtilpasning og elektronisk krigføring
  10. Våpensystemer, virkninger og beskyttelse