Styringsdokumenter

Her finner du ulike dokumenter som ligger til grunn for virksomhetsstyringen av FFI.

Illustrasjonsfoto. Hender som holder strategibrosjyre
FFIs strategi fra 2021-2024

Instituttets overordnede strategi er forankret i FFIs vedtekter. Enhver strategi oppstår på grunnlag av tidligere strategier og er under påvirkning av ytre føringer og utfordringer.

Andre strategier og handlingsplaner

FFI har også egne strategier innen utvalgte områder, deriblant innen samfunnssikkerhet og CBRNE. Vi lager også en forskningsplan som gir retning for vår satsing på forskning og teknologiutvikling.

 

FFIs plan for kjønnsbalanse

Vi har utarbeidet en plan for kjønnsbalanse (Gender Equality Plan). Planen tar utgangspunkt i FFIs situasjon og egenart som et sivilt forskningsinstitutt som driver anvendt forskning med hovedvekt innenfor teknologifag. FFI trenger et mangfold i erfaringsgrunnlag, tilnærming og perspektiv for å ivareta samfunnsoppdraget og levere de beste resultatene, inkludert kjønnsbalanse. 

FFI arbeider også for å ivareta flere viktige mangfoldsdimensjoner i tillegg til kjønn. Det skjer i sammenheng med oppfølging av aktivitets- og redegjørelsesplikten. Som offentlig arbeidsgiver skal FFI arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering, i henhold til lov om likestilling og forbud mot diskriminering.

Plan for kjønnsbalanse (PDF)