FFIs CBRNE-strategi

Dette er en kortversjon av FFIs strategi for instituttets FoU-virksomhet og arbeid innen CBRNE-vern og -beredskap. Strategien er en del av FFIs forskning på samfunnssikkerhet.

Strategien bygger på FDs retningslinjer, Forsvarssektorens FoU-strategi og Forsvarets og det sivile samfunnets behov for kompetanse og støtte til å forhindre, beskytte mot og håndtere CBRNE-hendelser. Natos og EUs handlingsplaner innen CBRNE er også lagt til grunn for strategien.

FFIs FoU-virksomhet og arbeid med CBRNE-vern bygger på ulike typer CBRNE-trusler og for hele krisespekteret; fra fred til sikkerhetspolitiske kriser til væpnet konflikt eksemplifisert gjennom følgende:

  • andre staters militære styrker mot egne styrker og mot det sivile samfunn i tilfelle væpnet konflikt
  • alle typer trusler knyttet til våpenbruk, enklere leveringsmidler eller primitive metoder fra ikke-statlige aktører og terrorister som kan ramme militære styrker og det sivile samfunn
  • uønskede hendelser, uhell, ulykker og tilsiktede handlinger

Hva er CBRNE?

Begrepet CBRNE er en fellesbetegnelse for kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R) nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensiale, som kan forårsake tap av liv og skade på helse, miljø, materielle verdier og andre samfunnsinteresser, i tillegg til Forsvaret.

FFIs visjon for CBRNE

FFIs visjon er å være nasjonal hovedleverandør av CBRNE-forskning og kunnskapsbaserte tjenester. Instituttet skal være en beredskapsressurs for Forsvaret og det sivile samfunn, og å bidra til å løse utfordringer for Forsvaret og andre samfunnsutfordringer, også gjennom militært-sivilt samarbeid. Videre skal FFI være en internasjonal leverandør innen enkelte områder av CBRNE-forskningen.

FFI arbeider kontinuerlig målrettet for å forstå CBRNE-trusselen, uavhengig årsak og sted. Dette er en viktig premiss for å utøve nødvendig FoU-virksomhet som kommer Forsvaret, forsvarssektoren og det sivile samfunn til nytte. FFI skal med sin kunnskap bidra til sivile myndigheters arbeid med å forhindre CBRNE-hendelser.

 FFI setter brukerens behov og anvendelse i fokus for å utvikle det nødvendige kunnskapsgrunnlaget til å bidra til å løse de utfordringene brukerne står overfor. FFI samarbeider med den militære organisasjonen, de sivile myndighetene og relevante aktører på strategisk, operativt og taktisk nivå for å kunne gi råd og fremme de beste løsningene for CBRNE-beredskap/-vern.

Strategiens overordnede mål

FFI skal være en beredskapsressurs for Forsvaret, forsvarssektoren og det sivile samfunn gjennom å gi de beste rådene og anbefalingene for kapabilitetsutvikling, beredskaps- og beskyttelsestiltak ved CBRNE-hendelser, uavhengig av årsak og omfang og om det er brukt våpen eller CBRNE midler og trusselstoffer.

Instituttet skal bidra til å øke Forsvarets og samfunnets kunnskap og evne til å forhindre, beskytte mot og håndtere tilsiktede og utilsiktede hendelser som involverer CBRNE-midler eller våpen og til å normalisere samfunnet etter slike hendelser. Dette gjelder for hele krisespekteret, fra fred-til sikkerhetspolitiske kriser og væpnet konflikt.

FFIs forskning skal støtte arbeidet med å videreutvikle Forsvarets vern mot CBRNE-midler. FFI har høy kompetanse om motmidler til kjemiske stridsmidler og støtter Forsvaret og det sivile samfunn med råd og anbefalinger om medisinsk behandling av eksponering mot slike stoffer. Videreutviklingen av Forsvarets CBRNE-vern vil også styrke Forsvarets evne til å bistå sivile myndigheter ved CBRNE-hendelser og kriser.

FFI skal bidra med forskningsbasert kunnskap for å løse problemer og utfordringer Forsvaret, forsvarssektoren, justis- og beredskapssektoren, nasjonale myndigheter, etater og andre brukere måtte ha innen CBRNE.

Strategiens delmål

FFIs delmål innen CBRNE er:

  • FFI skal være et ledende forskningsinstitutt innen CBRNE-vern for Forsvaret og det sivile samfunnet
  • FFI skal være en beredskapsressurs for Forsvaret, forsvarssektoren og det sivile samfunnet ved CBRNE-hendelser
  • FFI skal bidra til industriell utvikling av CBRNE-vernkapabiliteter
  • FFI skal ha CBRNE-systemforståelse
  • FFI skal ha en «brukerforståelse»

FFIs CBRNE-arbeid og leveranser inkluderer forskning og utvikling, «technology watch», testing og evaluering, operativ støtte, kunnskapsbaserte råd og anbefalinger, undervisning, foredrag, opplæring, kurs o.l., utredninger, oppdrag, innovasjon og næringsutvikling, representasjon og deltakelse i råd, utvalg, og nasjonale og internasjonale fora.

FFI skal utøve forskning av høy kvalitet

Dette innebærer at FFIs råd og anbefalinger skal dekke alle relevante aktørers behov med grunnlag i ervervet kunnskap og forskning av høy kvalitet som sikres gjennom et bredt spekter av tiltak herunder publisering i fagfellevurderte tidsskrifter.

FFI skal ha nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Dette innebærer at FFI skal ha et bredt samarbeid med internasjonale partnere, innen Nato, EDA, EU, ANNCP og SMART, og gjennom bilaterale avtaler med enkelte land. Spesielt er USA, Storbritannia, Nederland, Sverige og Canada å anse som noen av instituttets nærmeste samarbeidsland. 

FFI skal ha en «brukerforståelse»

Det er mange aktører som har ansvar og roller i CBRNE-beredskap nasjonalt og internasjonalt. FFI skal forstå de ulike aktørenes ansvar, roller, organisering og samvirke, herunder sivilt-militær samarbeid som gjelder før, under og etter en CBRNE-hendelse. Videre skal FFI bidra til å skape et godt nasjonalt samarbeid innen CBRNE, herunder støtte justis- og beredskapssektoren innen deres ansvarsområder beredskap.

Kjeller, 1. januar 2016

John-Mikal Størdal, AD FFI

Relatert innhold

Artikler, nyheter og kronikker om CBRN.

personer i arbeid på et laboratorium
Politi, brann og ambulansepersonell står i et klasserom og diskuterer hvordan de skal løse en krisesituasjon der en tankbil full av amoniakk har kollidert og sprunget lekk. På en skjerm på veggen kan vi se en virtuell verden der krsien utspiller seg. Langs vekggen sitter kursdeltagere på to stolrader og ser på. I forgrunnen ser vi to FFI-ansatte som styrer spillet.
Forskerne Arne Joakim Coldevin Bunkan og Fatima Ibsen sitter i FFIs podkaststudio med mikrofoner og hodetelefoner.
nederlandske forsvarsministeren prater med en sanitetssoldat
to menn skriver under på papirer