ICE worx – FFIs senter for innovasjon

ICE worx er et felles innovasjonssenter for aktørene i forsvarssektoren. Her skal forskere og ingeniører samarbeide med norske teknologibedrifter og militære avdelinger i Forsvaret om å teste og utvikle ny teknologi som kan styrke forsvarsevne, sikkerhet og beredskap.

Vil du samarbeide med ICE worx?

ICE worx er en del av FFIs avdeling Innovasjon og industriutvikling. Senteret ledes av Stein Gundersrud. Oppdragsgivere er Forsvarsdepartementet, Forsvaret, Forsvarsmateriell og ulike industriaktører.

Hvorfor etablerer vi ICE worx?

Teknologiutviklingen går raskere enn noen gang før. Flere nye og fremvoksende teknologier modnes nå til et nivå som gjør at kombinasjonen av nye anvendelser følger en eksponentiell utvikling. Det skaper disruptive endringer som får konsekvenser både for sivile sektorer og virksomheter, og for Forsvaret.

For Forsvaret betyr dette at bildet av fremtidens trusler og trusselaktører blir mer uforutsigbart. Det er også større usikkerhet rundt hvilke militære teknologier som blir sentrale i fremtidens krigføring. Men selv når ny teknologi er moden og tilgjengelig betyr ikke det at det er plug-and-play for Forsvaret å ta den i bruk. Krav til sikkerhet, robusthet og samvirke mellom egne styrker og allierte styrker, gjør at ny teknologi må testes sammen med materiellet, organisasjonen og infrastrukturen man allerede har.

Hva vil vi?

Vi skal bidra til at sivile industriaktører og kompetansemiljøer med relevant kompetanse eller teknologi blir en del av trekantsamarbeidet. Ambisjonen er å gjennomføre teknologiutvikling og eksperimentering for Forsvaret raskere og mer effektivt.
Les mer om våre innovasjonsarenaer

Vår metode

At brukermiljøer i Forsvaret tidlig eksponeres for teknologi og prototyper har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å stimulere til hurtigere innovasjonsløp og relevante løsninger. Derfor vil vi organisere aktører og aktiviteter på egne innovasjonsarenaer. Her skal det drives målrettet uttesting av ny teknologi for relevante militære anvendelser både i laboratorier og i felt. Slik kan aktørene sammen utvikle felles problemforståelse og løsninger basert på ny tilgjengelig teknologi.

ICE worx bidrar med egnet infrastruktur for aktivitetene og vi utvikler verktøy og prosesser som skal støtte eksperimenteringen.
 

Kontakt ICE worx

Vi har eget kontaktskjema for henvendelser fra industrien. Har du andre henvendelser kan du sende oss en epost.

Det må påregnes inntil 2 ukers behandlingstid på henvendelser via både kontaktskjemaet og epost.

Relevante nyheter

Drone tar av i vinterlandskap under Arctic warrior experiment på Rena januar 2023.
Gruppebilde av ansatte ved Produktutvikling, test og verifikasjon
Illustrasjon av fire soldater som tester utstyr
Forsøk med Terne-missilet på 50-tallet
Fra Forsvarets spesialkommandos 40-års markering juni 2022.
CV90 og avskjeringsdrone under LandX 22
Soldater jobber med drone i vinterlandskap i Nord-Norge