Innovasjonsmodeller

FFI utvikler ny teknologi og nye løsninger til gode for Forsvaret og samfunnets sikkerhet. Gjennom det såkalte trekantsamarbeidet mellom Forsvaret som kjenner behovene, FFI som er ekspert på teknologien og industriaktører, har vi lyktes i å utvikle markedsledende produkter innen enkelte nisjer. FFIs ambisjon er å styrke trekantsamarbeidet ytterligere. 

Tre innovasjonsløp

FFIs innovasjonsprosesser kan beskrives gjennom tre hovedløp: Langsiktig, hurtig og spin-off, som modellen under illustrerer. Beskrivelsene fra modellen finner du også som ren tekst lengre ned på siden.

1) Langsiktig innovasjonsløp

FFI arbeider med grunnleggende og kunnskapsbyggende forskning, teknisk utvikling, støtte til materiellanskaffelser samt innfasing og testing av militært materiell.

Forsvaret, FFI og forsvarsindustrien, samarbeider langsiktig og strategisk for å utvikle løsninger som øker Norges forsvarsevne og sikkerheten i samfunnet.

Modell for langsiktig løp

2) Hurtig innovasjonsløp

Gjennom hurtigere behovs- og mulighetsdrevet innovasjon og eksperimentering søker vi å utnytte sivil kompetanse og øke innslaget av kommersiell teknologi.

Det hurtige innovasjonsløpet skal sikre raske løsninger på Forsvarets behov og tilrettelegge for utforskning av muligheter og tidlig eksponering av teknologi og løsninger for relevante brukermiljøer. 

Målsetninger er å ferdigstille løsninger innen 12 til 36 måneder. Intensiv utvikling over kort tid bedrer forutsetningene for deltagelse fra små og mellomstore bedrifter. Prosjektene avsluttes med leveranse av en feltdyktig prototype eller småserie til Forsvaret.

Modell for hurtig innovasjonsløp

3) Spin-off-løp

FFI har ambisjon om å øke knoppskytingen og verdiskapningen fra vår forskning – både til militære og sivile formål.

Målet er å sikre at nye løsninger og ny teknologi kan nyttiggjøres av Forsvaret og bidra til økt operativ effekt – så vel som av aktører med ansvar for å styrke samfunnets sikkerhet.

Modell for spin-off-løp