Innovasjonsmodeller

FFI utvikler ny teknologi og nye løsninger til gode for Forsvaret og samfunnets sikkerhet. Gjennom det såkalte trekantsamarbeidet mellom Forsvaret som kjenner behovene, FFI som er ekspert på teknologien og industriaktører, har vi lyktes i å utvikle markedsledende produkter innen enkelte nisjer. FFIs ambisjon er å styrke trekantsamarbeidet ytterligere. 

Tre innovasjonsløp

FFIs innovasjonsprosesser kan beskrives gjennom tre hovedløp: Langsiktig, hurtig og spin-off, som modellen under illustrerer. Beskrivelsene fra modellen finner du også som ren tekst lengre ned på siden.

1) Langsiktig innovasjonsløp

FFI arbeider med grunnleggende og kunnskapsbyggende forskning, teknisk utvikling, støtte til materiellanskaffelser samt innfasing og testing av militært materiell.

Forsvaret, FFI og forsvarsindustrien, samarbeider langsiktig og strategisk for å utvikle løsninger som øker Norges forsvarsevne og sikkerheten i samfunnet.

Modell for langsiktig løp

2) Hurtig innovasjonsløp

Hurtigsporet benyttes når det finnes moden teknologi som kan utnyttes for å utvikle en ny løsning basert på noe utvikling, uttesting og tilpasning.

Hurtigsporet egner seg for å utnytte nye teknologiske muligheter og løse nye operative behov. Aktørene jobber sammen i et innovasjonsprosjekt som typisk varer 1-3 år, og hvor man gjerne ender opp med en små-serie anskaffelse.

Modell for hurtig innovasjonsløp

3) Spin-off-løp

FFI har ambisjon om å øke knoppskytingen og verdiskapningen fra vår forskning – både til militære og sivile formål.

Målet er å sikre at nye løsninger og ny teknologi kan nyttiggjøres av Forsvaret og bidra til økt operativ effekt – så vel som av aktører med ansvar for å styrke samfunnets sikkerhet.

Modell for spin-off-løp