Hurtig innovasjon

Hurtigsporet benyttes når det finnes moden teknologi som kan utnyttes for å utvikle en ny løsning basert på noe utvikling, uttesting og tilpasning. Hurtigsporet egner seg for å utnytte nye teknologiske muligheter og løse nye operative behov. Aktørene jobber sammen i et innovasjonsprosjekt som typisk varer 1-3 år, og hvor man gjerne ender opp med en små-serie anskaffelse.

 

Denne innovasjonsmodellen er utviklet for å visualisere hvordan FFIs innovasjonssenter ICE worx arbeider. ICE worx tar ansvar gjennom hele innovasjonsløpet. Fra en ny idé eller mulighet er identifisert, til den er implementert og tatt i bruk for å styrke forsvarsevnen eller samfunnets sikkerhet. Vi tar i bruk nye metoder og tilnærminger i all faser av innovasjonsløpet for å få det til å gå hurtigere.

Identifisere 

ICE worx vil jevnlig arrangere symposier, workshop og felttester innenfor ulike operative tema. Her møtes operative militære, industri og forskere.

Aktivitetene har til hensikt å formidle de operative behovene, presentere de teknologiske mulighetene og legge til rette for utvikling av prosjektforslag, nettverk og partnerskap.

Definere

Uttesting og eksperimentering skjer sammen med de som eier de operative behovene. Dette er vesentlig for å sikre nytte, og for å øke vilje og evne til å se muligheten i ny teknologi fra Forsvarets side. Det må være midler tilgjengelig til tidlig uttesting og eksperimentering med ny teknologi, for å forstå potensialet og nytteverdi. Risikovilje, og aksept for å feile er en naturlig del av det å lykkes med innovasjon.

God forventningsavklaring og rolleavklaring mellom ulike prosjektdeltakere er viktig for å unngå problemer og misforståelser underveis. Samtidig er tillit og gjensidig respekt for de ulike aktørenes bidrag i prosjektet vesentlig for å unngå ressurskrevende kontraktsforhandlinger som snevrer inn handlingsrom og fleksibilitet.

Prosjektet startes når alle nødvendige ressurser er klargjort og stilt til rådighet. Målsetningen er å fremskaffe en militært funksjonell løsning så raskt det er praktisk mulig.

Modellen innebærer også at en raskt stopper prosjektet når det avdekkes at målsetningene ikke vil nås.
 

Teste og utvikle

Forsvaret og FFI stiller til rådighet felles innovasjonsarenaer for samarbeid og utvikling. Iterative prosesser benyttes som metode for eksperimentering, der brukerne tidlig eksponeres for en løsning og gir feedback. Utviklingsmiljøene justerer og tester igjen. 

Operativ effekt oppnås ved samhandling mellom menneske, teknologi og organisasjon. Eksperimentaktiviteten identifiserer påvirkning av ny teknologi gjennom fokus på DOTMLPFI.

Visse løsninger vil bidra til at operasjonskonseptet endres eller at nye konsepter må utvikles. 

Testing og utvikling kan skaleres opp fra tidlige prototyper som testes i laboratorier, til mer helhetlige demonstratorer som testes ut i felt og på øvelser i samvirke med andre militære systemer. Dette sikrer interoperabilitet med annet materiell, prosedyrer og personell. 

Ny teknologi og nye industriaktører kan involveres underveis, etter hvert som nye behov avdekkes. Dette gir fleksibilitet og mulighet for å utnytte de beste tilgjengelige løsningene på markedet.

Realisere

Teknologiske fortrinn kan være kortvarige. Utviklingen av framtidige systemløsninger bør derfor følge en modulbasert tilnærming, med krav om åpen systemarkitektur. Det gjør det også mulig å anskaffe og oppgradere enkeltmoduler trinnvisDa kan både store og små aktører kan være leverandører fremfor at det er en systemleverandør for alt. 

For Forsvaret vil dette være en måte å redusere risiko i anskaffelsen på. Investeringen brytes ned i mindre del-anskaffelser og man anskaffer et system med en funksjonalitet som allerede er demonstrert i operativ drift. 

Ved å anskaffe en "småserie" av den nye løsningen åpner det for at militære enheter tidlig kan ta i bruk løsningen i trening og operasjoner. Det gjør det også mulig å markedsføre løsningen i Norge og internasjonalt. 
 

ICEWORX_Logo

 

FFIs innovasjonsmodeller