Hurtig innovasjon

Hurtigsporet benyttes når det finnes moden teknologi som kan utnyttes for å utvikle en ny løsning basert på noe utvikling, uttesting og tilpasning. Hurtigsporet egner seg for å utnytte nye teknologiske muligheter og løse nye operative behov. Aktørene jobber sammen i et innovasjonsprosjekt som typisk varer 1-3 år, og hvor man gjerne ender opp med en små-serie anskaffelse.

 

Denne innovasjonsmodellen er utviklet for å visualisere hvordan FFIs innovasjonssenter ICE worx arbeider. ICE worx tar ansvar gjennom hele innovasjonsløpet. Fra en ny idé eller mulighet er identifisert, til den er implementert og tatt i bruk for å styrke forsvarsevnen eller samfunnets sikkerhet. Vi tar i bruk nye metoder og tilnærminger i all faser av innovasjonsløpet for å få det til å gå hurtigere.

Identifisere

Møteplasser der operative brukere er tilstede, og der industri og forskere kan møtes og jobbe sammen om problemforståelse og problemløsning, er viktig. Gode verktøy og metoder for å gjøre dette på en målrettet og systematisk måte, bidrar til at man raskere kommer frem til en god løsning og gode prosjektforslag. Hacking4Defence og Design Thinking er eksempler på metoder som stimulerer til god problemforståelse og utforske mulige løsninger.

ICE worx vil jevnlig arrangere symposier, workshop og felttester innenfor ulike operative tema. Her møtes operative militære, industri og forskere. Aktivitetene har til hensikt å formidle de operative behovene, presentere de teknologiske mulighetene og legge til rette for utvikling av prosjektforslag, nettverk og partnerskap.

Aktørene i sektoren finner sammen til trekant-konstellasjoner hvor en har sammenfallende interesser og raskt ønsker å realisere løsninger.

Definere

ICE worx-prosessen innebærer at det planlegges for nødvendige aktiviteter helt frem til anskaffelse av en småserie av sluttproduktet som kan tas i operativ bruk. Evne til raskt og ubyråkratisk å skaffe til veie finansiering og ressurser til de ulike fasene av innovasjonsløpet er vesentlig. Det krever lettbeinte og fleksible planprosesser for ressurssetting og finansiering.

Det må være midler tilgjengelig til tidlig uttesting og eksperimentering med ny teknologi, for å forstå potensialet og nytteverdi. Risikovilje, og aksept for å feile er en naturlig del av det å lykkes med innovasjon. Uttesting og eksperimentering skjer sammen med de som eier de operative behovene. Dette er vesentlig for å sikre nytte, og for å øke vilje og evne til å se muligheten i ny teknologi fra Forsvarets side.

Godt forarbeid i denne fasen er viktig for å sikre en rask og smidig gjennomføring. Det innebærer imidlertid en annen type planlegging enn den typiske sekvensielle tilnærmingen. Hurtige innovasjonsløp styres best etter felles målsettinger, veldefinerte og motiverende milepæler. I tillegg er fleksibilitet til kontinuerlig å ta inn nye løsninger, nye aktører og justere fremdrift og tilnærming underveis sentralt.

God forventningsavklaring og rolleavklaring mellom ulike prosjektdeltakere er viktig for å unngå problemer og misforståelser underveis. Samtidig er tillit og gjensidig respekt for de ulike aktørenes bidrag i prosjektet vesentlig for å unngå ressurskrevende kontraktsforhandlinger som snevrer inn handlingsrom og fleksibilitet.

Prosjektet startes når alle nødvendige ressurser er klargjort og stilt til rådighet. Målsetningen er å fremskaffe en militært funksjonell løsning så raskt det er praktisk mulig.

Modellen innebærer også at en raskt stopper prosjektet når det avdekkes at målsetningene ikke vil nås.

Teste og utvikle

Permanente eksperimenteringssiter nær operative enheter gir både bedre tilgang til relevante brukermiljøer og mulighet for å teste løsninger som utvikles i samvirke med eksisterende systemer i drift. 

Forsvaret og FFI stiller til rådighet felles innovasjonsarenaer for samarbeid og utvikling. Iterative prosesser benyttes som metode for eksperimentering, der brukerne tidlig eksponeres for en løsning og gir feedback. Utviklingsmiljøene justerer og tester igjen. 

Operativ effekt oppnås ved samhandling mellom menneske, teknologi og organisasjon. Eksperimentaktiviteten identifiserer påvirkning av ny teknologi gjennom fokus på DOTMLPFI.

Visse løsninger vil bidra til at operasjonskonseptet endres eller at nye konsepter må utvikles. 

Testing og utvikling kan skaleres opp fra tidlige prototyper som testes i laboratorier, til mer helhetlige demonstratorer som testes ut i felt og på øvelser i samvirke med andre militære systemer. Dette sikrer interoperabilitet med annet materiell, prosedyrer og personell. Konseptutvikling er en viktig del av prosessen, og bidrar til at oppgaver kan løses på nye måter gjennom bruk av ny teknologi. 

Ny teknologi og nye industriaktører kan involveres underveis, etter hvert som nye behov avdekkes. Dette gir fleksibilitet og mulighet for å utnytte de beste tilgjengelige løsningene på markedet.

Realisere

Teknologiske fortrinn kan være kortvarige. Utviklingen av framtidige systemløsninger bør derfor følge en modulbasert tilnærming, med krav om åpen systemarkitektur. Det gjør det også mulig å anskaffe og oppgradere enkeltmoduler trinnvis. 

En modulbasert tilnærming til både utvikling og implementering muliggjør anskaffelse av enkeltmoduler underveis. Da kan både store og små aktører kan være leverandører fremfor at det er en systemleverandør for alt. 

Gjennom eksperimentering, der utviklere og brukere jobber tett sammen om å teste prototyper, utnyttes de beste tilgjengelige løsningene på markedet. Det arbeides kontinuerlig med å «spekke» et system som svarer på konkrete og prioriterte behov.

For Forsvaret vil dette være en måte å redusere risiko i anskaffelsen på. Investeringen brytes ned i mindre del-anskaffelser og man anskaffer et system med en funksjonalitet som allerede er demonstrert i operativ drift. 

Ved å anskaffe en "småserie" av den nye løsningen åpner det for at militære enheter tidlig kan ta i bruk løsningen i trening og operasjoner. Det gjør det også mulig å markedsføre løsningen i Norge og internasjonalt. 

Når løsningen også kan anvendes for å styrke samfunnssikkerhet eller til andre sivile formål, bør løsningen også markedsføres og selges til andre enn Forsvaret. Det gir også industrien muligheter for økt volum og markedspotensiale.

ICEWORX_Logo

 

FFIs innovasjonsmodeller