Innovasjonsarenaer

FFI utvikler arenaer for testing og eksperimentering i tilknytning til Forsvarets operative virksomhet.

Grafikk som viser hvor de ulike testareneane i innovasjonssenteret ICEworx artic
Innovasjonssenteret ICEworx Arctic har hovedkontor på Kjeller og innovasjonsarenaer på Rena, i Horten og på Rygge. I tillegg skal senteret gjennomføre eksperimenter og aktiviteter i tilknytning til Forsvarets baser og øvelser i Nord-Norge.

At brukermiljøer i Forsvaret tidlig eksponeres for teknologi og prototyper har vist seg å
være et effektivt virkemiddel for å stimulere til hurtigere innovasjonsløp og relevante
løsninger. 

ICE worx Arctic er et felles innovasjonssenter for hele forsvarssektoren. Her vil FFI sammen med Forsvaret legge til rette for økt samarbeid med etablerte og nye
industribedrifter og forskningsmiljøer. Målet er å øke tilfanget av kompetanse, teknologi
og nye løsninger som kan styrke forsvarsevne og beredskap.

Rent konkret består ICE worx Arctic av ICE worx innovasjonssenter på Kjeller og distribuerte innovasjonsarenaer med ulike og komplementære testfasiliteter. Her vil vi drive målrettede aktiviteter og uttesting av ny teknologi for relevante militære anvendelser, både i laboratorier og i felt. Forsvarets behov står i sentrum for alle aktivitetene. Innovasjonsarenaene skal legge tilrette for at flere får innsikt i Forsvarets behov for teknologi og kompetanse.

På arenaene vil vi samle og koordinere industri, forskere og aktørene i forsvarssektoren
som jobber med utvikling, testing og eksperimentering. Aktørene vil sammen
utvikle felles problemforståelse og forslag til løsninger som svarer til operative behov.
Uttesting av prototyper, teknologidemonstratorer og nye konsepter skal skje i felt. Forsvarets øving- og treningsaktivitet vil, sammen med de faste test- og øvingsfasilitetene,
utnyttes for eksperimentering og testing. På denne måten kan sluttbrukere verifisere
den operative nytten av å ta teknologi i bruk for å løse oppgaver på nye måter. Forskere og
industri får rask tilbakemelding på behov for tilpasning og videre utvikling av sine
løsninger.

Hvor ligger arenaene?

Med store deler av industrien og forskningsressursene sørpå, må teknologidemonstratorer
noen ganger utvikles her før de testes ut i representativt klima og for konkrete
anvendelser nordpå.

Innovasjonsarenaene og testinfrastrukturen som etableres gjenspeiler dette, og utgjør
et distribuert nettverk av komplementære faste og mobile fasiliteter.

ICE worx Kjeller

 • evaluering av teknologi og industri
 • matchmaking og konsepter
 • rådgivning og samarbeidsmodeller
 • prosjektplanlegging

Kjeller er hovedkontor og lokasjon for ICE worx Innovasjonssenter som er en integrert del av FFI. Her utføres tidlig-fase aktiviteter, tidlig industrikontakt og, prosjektplanlegging og administrasjon. Dettteknologievalueringe inkluderer IP-forvaltning, kontraktsarbeid, bakgrunnssjekker, valg av anskaffelsesstrategier, mm. I tillegg utføres eksperimentering og evaluering av teknologi koordinert med FFIs fagmiljøer, laboratorie- og simuleringsfasiliteter og PTV. Teknologipotensial og mulighetsrom evalueres, prosjekter defineres og det fasiliteres for videre eksperimentering innovasjonsarenaer sammen med bruker.

ICE worx Rena

 • land og luft
 • lavgradert
 • hyppige eksperimenter med Forsvaret
 • stasjonære og mobile kapasiteter

Arena for eksperimentering med systemer i land- og luftdomenet, herunder nettverk av fjernopererte sensorer, effektorer og ubemannede plattformer.

På Rena har vi stasjonær infrastruktur inkludert kontor, garasje og antennemast, samt tilgang til fiber og strøm. Arenaen har en lokalkjent arenaansvarlig som kjenner miljøet, området og brukere. Her skal det være enkelt å sette opp tester og eksperimentere med bruker uten mye oppsett fra gang til gang hvilket muliggjør hurtige iterative tester.

Rena-32.png
Foto: FFI/Espen Hofoss
 

ICE worx Horten

 • sjø og maritimt
 • alle graderinger
 • eksperimenter med og uten Forsvaret
 • stasjonære og mobile kapasiteter

ICE Worx Horten benyttes som arena for eksperimentering med undervannsteknologi, autonomi og ubemannede systemer i det maritime domenet der teknologi fra FFI og fra relevant industri kan knyttes sammen i nye operative konsepter.

Et viktig formål er å utvikle nye konseptuelle løsninger som utnytter de mulighetene som samarbeidende ubemannede systemer gir, til å forbedre og forsterke operativ evne innen disse krigføringsområdene. I tillegg vil arenaen bli benyttet til risikoreduksjon av pågående anskaffelsesprogram og for støtte i utvikling av operative prosedyrer og taktikk, samt til øving og trening i Forsvaret.

 

Horten Odin.jpg
Foto: FFI/Espen Hofoss

Rygge

 • luft
 • høygradert
 • varige eksperimenter med Forsvaret
 • stasjonære kapasiteter

Her skal vi eksperimentering med lavgraderte og høygraderte systemer innen luftdomenet og multidomene applikasjoner sammen med industri, FFI, samt brukere og beslutningstagere innen luftdomenet.

Basestasjon01_cropped.jpg
Baseforsvarssystemet som testes ut på Rygge skal være enkelt å operere, og skal kunne kontrolleres av én soldat. Foto: FFI

 

ICE worx Nordområdene

 • alle domener
 • alle graderinger
 • systemøvelser med Forsvaret
 • mobile kapasiteter

Eksperimentering med modne systemer og teknologi sammen med brukere innen alle domener der teknologi testes operativt i tilknytning til større systemøvelser.

Innovasjonssenteret er ikke knyttet til en bestemt lokasjon.

ICE worx har mobilt utstyr, for eksempel lokal 5G-dekning, kontorplasser og IKT-utstyr som kan flyttes dit det utføres eksperimenter, test og utvikling.

11. juni 2021 åpnet ICE worx Arctic, FFIs innovasjonsarena i nord. Både forsvarsministeren, forsvarssjefen, sjef for Hæren og sjef for Heimevernet var til stedet på åpningsarrangementet.