Innovasjonsarenaer

FFI vil utvikle arenaer for testing og eksperimentering i tilknytning til Forsvarets operative virksomhet.

Gjennom innovasjonsarenaene ønsker vi å få til nye samarbeid. Vi vil invitere teknologi- og industribedrifter til å utvikle praktiske løsninger for operative behov i tett samarbeid med våre forskere og militært personell.

Når flere nye aktører skal inn i samarbeidet, stiller det krav til profesjonalitet i samhandlingen og i gjennomføring av aktiviteter. Tillit mellom aktørene er helt avgjørende for å lykkes med hurtigere innovasjon og utvikling. For industrien betyr det forutsigbarhet i utviklingsprosessen de går inn i, ryddighet når det gjelder påfølgende anskaffelser, og ikke minst at industrien får konkrete tilbakemeldinger på funksjonalitet i sine produkter. 

Vi legger til rette med gode fasiliteter, egnet infrastruktur for testing og verifisering, og gode metoder som sikrer kvalitet. På denne måten skal vi utvikle løsningene Forsvaret trenger.

ICE worx Arctic

Norge har flere konkurransefortrinn som gjør oss godt rustet til å utvikle innovativ teknologi for anvendelser i Arktis. Vi har sterke teknologimiljøer innenfor militær teknologi- og industriutvikling. Det foregår også en rivende utvikling innenfor romvirksomhet i nord, der synergier mellom sivile og militære anvendelser er store. Alt dette utgjør et naturlig utgangspunkt for en helhetlig innovasjonssatsing i nord.

Målet med ICE worx Arctic er å bidra til at Forsvaret, sivile beredskapsmyndigheter og Nato har effektivt og relevant materiell spesielt tilpasset bruk i nordområdene. Arenaen skal legge til rette for samarbeid med relevante kompetansemiljøer og industri i landsdelen.

En vellykket satsing vil styrke norsk forsvarsevne og beredskap. Kompetanseutvikling og næringsutvikling for et mer bærekraftig og attraktivt samfunn i nord er mulige tilleggseffekter.

Kontaktperson: Katrine Dybwad, forskningsleder

11. juni 2021 åpnet ICE worx Arctic, FFIs innovasjonsarena i nord. Både forsvarsministeren, forsvarssjefen, sjef for Hæren og sjef for Heimevernet var til stedet på åpningsarrangementet.

ICE worx Rena

Arenaen er tenkt samlokalisert med Hærens våpenskole og skal støtte utviklingen av framtidige  operasjonskonsepter for Forsvaret.

Aktuelle temaer er samarbeid menneske-maskin og bemannet-ubemannet, blandet virkelighet, moderne soldatutrustning, soldatsystemer, distribuerte sensorer og autonome plattformer. ICE worx Rena skal utvikle løsninger for å gjøre det enklere å eksperimentere med autonome farkoster som samarbeider med bemannede kjøretøy.

Kontaktperson: Katrine Dybwad, forskningsleder

Rena-32.png
Foto: FFI/Espen Hofoss
 

ICE worx Kjeller

Her skal vi eksperimentere med cyber- og IKT-systemer. Planen er å gjøre dette til kjernen i Forsvarets test- og utviklingsnettverk (FORTUNE). Arbeidet er tett knyttet opp mot Mime-programmet, som skal skaffe Forsvaret IKT-løsninger til bruk i kamp.

Kontaktperson: Håkon Olafsen, forskningsleder

Horten

Horten har i mange år vært en test- og eksperimenteringsarena for maritime systemer, med hovedvekt på modulære autonome systemer. «Modulært» vil si at det er satt sammen av uavhengige moduler eller «byggeklosser» som kan settes sammen på ulike måter til ulike anvendelser. «Autonom» betyr at systemet kan utføre handlinger og oppgaver uten å være direkte styrt av mennesker.

Ett eksempel på et autonomt modulært system er det nye norske maritime minemottiltakssystemet som skal settes i drift innen 2028. Her brukes blant annet autonome overflatefartøyer og undervannsfarkosten Hugin sammen for å oppdage og uskadeliggjøre undervannsminer.

FFI planlegger på sikt å videreutvikle Horten slik at innovasjon og eksperimentering styrkes ytterligere med alt fra undervannssystemer til overordnede systemer for kommando, kontroll og informasjon i et fellesoperativt miljø.

Kontaktperson: Nils Størkersen, forskningsleder

Horten Odin.jpg
Foto: FFI/Espen Hofoss

 

Rygge

Her har FFI i samarbeid med Luftforsvaret og forsvarsindustrien siden 2019 eksperimentert med løsninger for baseforsvar, kommando/kontroll og områdekontroll på faste baser. Sensorteknologi, sensorintegrasjon og situasjonsforståelse har vært stikkord for aktivitetene.

Fremover har vi blant annet planlagt eksperimenter med autonome bakkeservicekjøretøyer og mottiltak mot droner. Løsningene som utvikles må være robuste for anvendelse i et arktisk klima, da de skal brukes på baser i nord.

Kontaktskjema: Christian Brunsvig, forskningsleder

Basestasjon01_cropped.jpg
Baseforsvarssystemet som testes ut på Rygge skal være enkelt å operere, og skal kunne kontrolleres av én soldat. Foto: FFI