Samarbeid med ICE worx

Hvordan jobber ICE worx med teknologi- og industribedrifter, ulike forskningsmiljøer, og med Forsvaret?

Identifisere og definere nye innovasjonsaktiviteter

ICE worx organiserer aktører og innovasjonsaktiviteter på felles arenaer. Vi utvikler verktøy og prosesser som støtter felles problemforståelse og problemløsning, utvikler prosjektforslag for nye innovasjonsaktiviteter og skaffer finansiering til gjennomføring av prosjekter.

God innsikt i Forsvarets behov for løsninger og teknologiske muligheter er avgjørende for at ICE worx skal kunne støtte alle parter i trekantsamarbeidet.

Kontakt ICE worx

Vi har eget kontaktskjema for henvendelser fra industrien. Har du andre henvendelser kan du sende oss en epost.

Det må påregnes inntil 2 ukers behandlingstid på henvendelser via både kontaktskjemaet og epost.

Våre aktiviteter

ICE worx inviterer til en rekke ulike arrangementer. 

Hvordan jobber ICE worx?

ICE worx driver målrettet uttesting av ny teknologi og løsninger for militære anvendelser, der eksperimentering i laboratoriefasiliteter og i felt står sentralt. Utvalgte teknologier, løsninger og prototyper eksponeres tidlig for relevante brukermiljøer. Dette har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å stimulere til hurtigere innovasjonsløp og rask implementering.

FFI og ICE worx anskaffer ikke teknologi og løsninger til Forsvaret. Men vi kan i egen regi anskaffe teknologi og kjøpe tjenester fra industri hvis det er nødvendig for å gjennomføre eksperimenteringen og utvikle prototyper og teknologidemonstratorer. FFI gir råd om muligheter for å utnytte teknologi i Forsvarets materiellanskaffelser. Og vi har god dialog og forventningsavklaring opp mot Forsvarsstaben, Forsvarsdepartementet og Forsvarsmateriell om Forsvarets fremtidige anskaffelsesplaner.

ICE worx benytter en innovasjonsmetodikk som bygger på prinsippene for agil innovasjon, og et sett av verktøy som for å oppnå raskere gjennomføring fra en idé eller et behov oppstår til et produkt er realisert i form av økt operativ effekt for Forsvaret.

Vi har laget innovasjonsmodeller som forklarer hvordan innovasjonsprosessen hos oss er. Her får du et innblikk i hvordan vi jobbe.

Vi har innsikt i Forsvarets behov

ICE worx bygger innsikt i Forsvarets behov og prioriteringer og planer for materiellinvesteringer. Dette er viktig for å best mulig kunne identifisere, prioritere og finne finansiering til å sette i gang nye innovasjonsaktiviteter som svarer på konkrete utfordringer.

ICE worx vil dele innsikten som er opparbeidet med relevante mottakere i Forsvaret, FFI, industrien, eksterne FoU-miljøer og akademia. Dette skjer gjennom åpne arrangementer i form av fysiske og digitale seminarer.
Gjennom slike seminarer vil vi informere om forsvarssektoren, finansieringsmuligheter og hvordan vi jobber med innovasjon, eksperimentering og konseptutvikling. 

ICE worx vil også gjennomføre målrettede arrangementer for å øke innsikten i Forsvarets behov, og informere om problemstillinger vi søker innsikt i. Dette vil i stor grad være arrangementer som gjennomføres i samarbeid med Forsvaret innenfor spesifikke tema, teknologier eller rettet mot å løse konkrete operative problemstillinger. Arrangementene vil rette seg mot spesifikke målgrupper etter invitasjon eller i form av konkurranser.
 

Vi har innsikt i muligheter

ICE worx bygger innsikt i muligheter som finnes hos sivil industri og sivile kompetansemiljøer, FoU-miljøer og akademia. 

Arrangementer hvor industri og kompetansemiljøer inviteres til å presentere sine idéer, kunnskap og teknologi vil derfor gjennomføres på de ulike innovasjonsarenaene.

Disse arrangementene vil i stor grad være åpne arrangementer, i form av fysiske og digitale seminarer, konkurranser og demonstrasjoner.

Les mer om aktiviteter og arrangementer