Innovasjon og industriutvikling

Avdelingen skal fremme innovasjonsevnen ved FFI og i forsvarssektoren ved å videreutvikle det tette samarbeidet mellom Forsvaret, FFI og industrien - Trekantmodellen.

Forskere i felt. Foto
Gjennom å samarbeide tett med Forsvaret og industrien bidrar vi til å øke innovasjonsevnen.

Vi gir også råd til Forsvarsdepartementet, Forsvaret og Forsvarsmateriell om hvilke tiltak som kan styrke evnen til å ta frem løsninger Forsvaret trenger. 

Vi gir råd til de samme aktørene om hvordan vi kan lykkes med å utvikle forsvarsteknologi og industri som svarer på prioriterte nasjonale behov av betydning for vår nasjonale sikkerhet.

Utnytte sivil teknologi

Hurtig sivil teknologiutvikling er ett av flere utviklingstrekk som Forsvaret må være i stand til å utnytte til sin fordel i utviklingen av nye løsninger og anskaffelsen av materiell. Hurtig sivil teknologiutvikling gjør også at trusselbildet er i rask endring. Forsvarets behov endres derfor også raskt og må svares på gjennom rask fremskaffelse av egnede mottiltak. 

Avdelingen gir råd om konsekvensene av teknologiske trender for norske militære operasjoner, og bistår Forsvarets spesialstyrker i den langsiktige utviklingen av konsepter, teknologi og materiell ved å være teknologispeidere og first movers på utnyttelse av ny teknologi.

Liten drone flyr. Foto
En droneinstruktør hos Luftforsvarets flytaktiske skole viser frem dronen PD-100 Black Hornet.

 

Utvikle og eksperimentere

Økt samvirke mellom sivil og militær FoU og teknologi for å hente ut potensialet i dual use blir viktigere fremover. Avdelingen vil utvikle arenaer og nettverk der brukere, forskere og industrien jobber sammen for å utvikle og eksperimentere med eksisterende og ny teknologi. Tidlig eksponering av teknologi og løsninger for relevante brukermiljøer har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å stimulere til hurtigere utviklingsløp.

Kommersialisering av forskningsresultater er en del av FFIs samfunnsansvar.

Med basis i forskning og teknologi fra FFI, styrkes nå innsatsen for å øke knoppskytingen fra FFI. Dette vil skje både gjennom etablert industri og gjennom nyetableringer. Samtidig er det viktig å sikre god forvaltning av instituttets og forsvarssektorens immaterielle verdier (IP).

Avdelingen er ansvarlig for utvikling og koordinering av FFIs nasjonale og internasjonale samarbeid, herunder deltakelse i forsvarsrelatert forskningssamarbeid i Nato, EDA og EU.

FFIs senter for innovasjon

ICEWORX_Logo

ICEworx er et innovasjonssenter som skal stimulere til bedre samarbeid i forsvarssektoren, samt fremme utvikling og bruk av mer effektive verktøy og prosesser. Slik skal senteret bidra til bedre materiell og teknologiske løsninger for Forsvaret. 

Lær mer om ICEworx

Kontakt

Hanne M. Bjørk
forskningsdirektør
63 80 72 06
Kommunikasjonsenheten
pressehenvendelser
63 80 71 30 / 99 38 71 30

Vår forskning

Dette er noen av prosjektene og aktivitetene i avdelingen.