Innovasjon og industriutvikling

Avdelingen skal fremme innovasjonsevnen ved FFI og i forsvarssektoren ved å videreutvikle det tette samarbeidet mellom Forsvaret, FFI og industrien - Trekantmodellen. Spesielt skal avdelingen styrke evnen til å nyttiggjøre seg kommersiell teknologi for raskere å utvikle løsninger som svarer på operative behov i Forsvaret.

Forskere i felt. Foto
Gjennom å samarbeide tett med Forsvaret og industrien bidrar vi til å øke innovasjonsevnen.

ICE worx – FFIs senter for innovasjon, eksperimentering og konseptutvikling

Hurtig sivil teknologiutvikling er ett av flere utviklingstrekk som Forsvaret må være i stand til å utnytte til sin fordel i utviklingen av nye løsninger og anskaffelsen av materiell. Hurtig sivil teknologiutvikling gjør også at trusselbildet er i rask endring. Forsvarets behov endres derfor også raskt og må svares på gjennom rask fremskaffelse av egnede mottiltak. 

FFI bygger nå ny kapasitet til å gjennomføre hurtige innovasjonsløp gjennom etableringen av innovasjonssenteret ICE worx. Ved å etablere permanente arenaer for innovasjon og eksperimentering der Forsvaret, forskning og industri møtes for felles problemforståelse og problemløsning, bidrar vi til å øke innovasjonsevnen i Forsvaret.

Skal vi lykkes må vi bygge strukturer, kompetanse og prosesser som understøtter hurtige utviklingsløp OG rask implementering og driftssetting av nye løsninger. Først da vil Forsvaret raskere kunne nyttiggjøre seg ny teknologi og nye løsninger.

  • Eksempel på hvordan FFI utvikler nytt konsept for baseforsvar for Luftforsvaret basert på test og eksperimentering med kommersiell teknologi:
    Disse dingsene skal passe på F-35
     
  • Eksempel på ekstremversjonen av et hurtig innovasjonsløp er utviklingen av nødrespiratoren som en beredskapsløsning for helsesektoren:
    Slik ble nødrespiratoren til

Prototyping for å demonstrere ny teknologi 

For at forsvaret skal se nytten av nye løsninger og ny teknologi er det viktig å demonstrere og teste nye løsninger sammen med operative brukere. Tidlig eksponering av teknologi og løsninger for relevante brukermiljøer har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å stimulere til hurtigere utviklingsløp.

FFI verksted for prototyping, test og verifikasjon har lang erfaring med produktutvikling, design og prototyping innenfor et bredt spekter av anvendelser. 
 

Vår forskning

Dette er noen av prosjektene og aktivitetene i avdelingen.

Kontakt

Hanne M. Bjørk
forskningsdirektør
63 80 72 06
Kommunikasjonsenheten
pressehenvendelser
63 80 71 30 / 99 38 71 30