Avdeling Innovasjon og industriutvikling

Avdelingen skal fremme innovasjonsevnen ved FFI og i forsvarssektoren ved å videreutvikle det tette samarbeidet mellom Forsvaret, FFI og industrien - Trekantmodellen. Spesielt skal avdelingen styrke evnen til å nyttiggjøre seg kommersiell teknologi for raskere å utvikle løsninger som svarer på operative behov i Forsvaret.

ICE worx – FFIs senter for innovasjon, eksperimentering og konseptutvikling

Hurtig sivil teknologiutvikling er ett av flere utviklingstrekk som Forsvaret må være i stand til å utnytte til sin fordel i utviklingen av nye løsninger og anskaffelsen av materiell. Hurtig sivil teknologiutvikling gjør også at trusselbildet er i rask endring. Forsvarets behov endres derfor også raskt og må svares på gjennom rask fremskaffelse av egnede mottiltak. 

FFI bygger nå ny kapasitet til å gjennomføre hurtige innovasjonsløp gjennom etableringen av innovasjonssenteret ICE worx. Ved å etablere permanente arenaer for innovasjon og eksperimentering der Forsvaret, forskning og industri møtes for felles problemforståelse og problemløsning, bidrar vi til å øke innovasjonsevnen i Forsvaret.

Skal vi lykkes må vi bygge strukturer, kompetanse og prosesser som understøtter hurtige utviklingsløp OG rask implementering og driftssetting av nye løsninger. Først da vil Forsvaret raskere kunne nyttiggjøre seg ny teknologi og nye løsninger.

  • Eksempel på hvordan FFI utvikler nytt konsept for baseforsvar for Luftforsvaret basert på test og eksperimentering med kommersiell teknologi:
    Disse dingsene skal passe på F-35
     
  • Eksempel på ekstremversjonen av et hurtig innovasjonsløp er utviklingen av nødrespiratoren som en beredskapsløsning for helsesektoren:
    Slik ble nødrespiratoren til

Prototyping for å demonstrere ny teknologi 

For at forsvaret skal se nytten av nye løsninger og ny teknologi er det viktig å demonstrere og teste nye løsninger sammen med operative brukere. Tidlig eksponering av teknologi og løsninger for relevante brukermiljøer har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å stimulere til hurtigere utviklingsløp.

FFI verksted for prototyping, test og verifikasjon har lang erfaring med produktutvikling, design og prototyping innenfor et bredt spekter av anvendelser. 
 

Analyser og rådgivning

Avdelingen gir råd om konsekvensene av teknologiske trender for norske militære operasjoner gjennom prosjektet Teknologiske trender (TEKNO), og bistår Forsvarets spesialstyrker i den langsiktige utviklingen av konsepter, teknologi og materiell ved å være teknologispeidere og first movers på utnyttelse av ny teknologi i forskningsprogrammet Asymmetrisk krigføring.
 

Vi gir også råd til Forsvarsdepartementet, Forsvaret og Forsvarsmateriell om hvilke tiltak som kan styrke evnen til å ta frem løsninger Forsvaret trenger raskere.
Les mer om trekantmodellen og behovet for å videreutvikle denne til Trekantmodellen 2.0 (PDF) 

Vi gir råd til de samme aktørene om hvordan vi kan lykkes med å utvikle forsvarsteknologi og industri som svarer på prioriterte nasjonale behov av betydning for vår nasjonale sikkerhet. Denne rådgivningsfunksjonen utøves gjennom forskningsprosjektet Forsvarsindustriell utvikling

Les også:

Kommersialisering av forskningsresultater er en del av FFIs samfunnsansvar

Forsvaret trenger å komme i inngrep med innovative småbedrifter og gründere med gode ideer som egner seg for utvikling av løsninger som dekker Forsvarets behov. Ofte spiller gründere, mikrobedrifter og småbedrifter en sentral rolle i denne utviklingen.

Forsvaret er på sin side en spesiell og svært omfangsrik organisasjon, ikke alltid like tilgjengelig for de minste og kanskje vel så innovative industribedriftene. Dette ønsker FFI å legge bedre til rette for. De bemanner seg opp til å kunne bli et velfungerende og kompetent ledd mellom de små innovative bedriftene og Forsvaret.

Med basis i forskning og teknologi fra FFI, styrkes også innsatsen for å øke knoppskytingen fra FFI. Dette vil skje både gjennom etablert industri og gjennom nyetableringer.

Samtidig er det viktig å sikre god forvaltning av instituttets og forsvarssektorens immaterielle verdier (IP).
Les mer om kommersialisering og knoppskyting

Avdelingen er ansvarlig for utvikling og koordinering av FFIs nasjonale og internasjonale samarbeid, herunder deltakelse i forsvarsrelatert forskningssamarbeid i Nato, EDA og EU.

Vår forskning

Dette er noen av prosjektene og aktivitetene i avdelingen.

Kontakt

Jan Erik Torp
Fungerende forskningsdirektør
Kommunikasjonsenheten
pressehenvendelser
66 93 49 22 / 99 38 71 30

FFIs forskningsavdelinger