Regjeringen har i egen melding til Stortinget fremmet en Nasjonal forsvarsindustriell strategi som skal bidra til å skape et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar. Strategien beskriver hvordan nasjonale sikkerhetspolitiske interesser skal ivaretas gjennom å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri. Dette er målsettinger som nå skal videreutvikles og operasjonaliseres i samarbeid mellom aktørene i forsvarssektoren – det såkalte Trekantsamarbeidet

FFI gir kunnskapsbaserte råd til Forsvarsdepartementet i arbeidet med videre utvikling av norsk forsvarsindustriell politikk. Arbeidet innebærer å samarbeide med sentrale beslutningstakere i sektoren, operative brukermiljøer i Forsvaret, og å ha god kontakt med ulike industriaktører. Det innebærer også utstrakt internasjonalt samarbeid for å posisjonere norsk industri for internasjonale markeder. 

Vi utfører analyser, utarbeider statistikker og gjør vurderinger knyttet til utviklingstrekk for norsk og internasjonal forsvarsindustri og forsvarsmarkeder. Dette brukes så som grunnlag for å gi råd til departementet om videreutviklingen av norsk forsvarsindustriell strategi – blant annet rundt bruken av ulike virkemidler for å sikre markedsadgang og like rammevilkår for norsk forsvarsindustri på det amerikanske og europeiske forsvarsmarkedet. 

På oppdrag gjennomfører FFI også forsvarsindustrielle vurderinger og analyser til grunnlag for Forsvarsdepartementets valg av anskaffelsesstrategi ved utvikling eller kjøp av nytt materiell. Vi skal bidra til å gjøre departementet i stand til å ta velbegrunnede og konsistente valg om bruk av leverandører. Nasjonale sikkerhetsbehov og hensyn til nasjonal beredskapsevne vurderes spesielt. 

De siste årene er det satt spesielt fokus på å styrke forsvarssektorens evne til å drive behovs- og mulighetsdrevet innovasjon – og til raskt å kunne utvikle nye løsninger ved også å utnytte kommersielt tilgjengelig teknologi. FFI ga ut en rapport om Trekantmodellen høsten 2018 med anbefalinger om tiltak som bør iverksettes for å styrke denne modellen og innovasjonsevnen.

I 2019 startet så FFI opp et eget arbeid på innovasjon i forsvarssektoren for å styrke forståelsen av hvordan vi kan videreutvikle innovasjonsarbeidet i forsvarssektoren.

Vi ønsker blant annet å øke vår kompetanse på hvordan incentiver og andre virkemidler kan øke sannsynligheten for raskere utvikling, kommersialisering og implementering av nye løsninger og materiell. Dette vil sette oss i stand til å fungere som bedre rådgivere, både for Forsvaret og for forsvarsindustrien.

Vi samarbeider derfor med nasjonale og internasjonale innovasjonsmiljøer for å kartlegge trender, identifisere utviklingsmuligheter og lære fra andre sterke innovasjonsaktører både i og utenfor forsvarssektoren. Prosjektet vil videre aggregere den kunnskap og erfaring som bygges i de ulike forskningsområdene ved avdeling Innovasjon og industriutvikling, og fremme anbefalinger basert på dette.

Årlig rapport: Forsvarsindustrien i Norge

FFI lager årlig rapporter som beskriver den norske forsvarsindustriens virksomhet. Det er en slags temperaturmåling på industriens utvikling, og ses primært i rapportserien Forsvarsindustrien i Norge som har vært produsert siden 2009, og hvor utvalgte økonomiske måltall blir gjennomgått. 

Formålet er å gi opplysninger om industriens strukturelle og økonomiske utvikling. Statistikken produseres på oppdrag fra Forsvarsdepartementet. I tillegg gir Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) støtte til arbeidet med å hente inn og bearbeide materialet. 

FFI-Rapport 2021

Forsvarsindustrien i Norge – statistikk 2020

Statistikken for 2020 viser at utvalget av norske forsvarsvirksomheter leverer ca.17 % av Forsvarets totale materiellinvesteringer. Forsvarsindustrien i Norge rapporterer en vekst i forsvarsrelatert omsetning på 20 % fra 2019 til 2020. Omsetning i det norske markedet økte med 15 %, mens omsetningen fra utenlandske kunder økte med 21 %. Økningen i omsetningen fra utenlandske kunder kommer som følge av både en økning i omsetning i utenlandske datterselskaper (5 %) og eksport (45%). Omfanget av forskning og utvikling (FoU) øker med 26 % fra 2019. Endringen kommer som følge av økt samfinansiert FoU, mens egenfinansiert FoU er uendret. Innkjøpskostnadene gikk ned med 14 % fra 2019 til 2020. Denne kostnadsreduksjonen kan tilskrives en reduksjon i innkjøp fra utenlandske leverandører (-26 %). Totalt antall forsvarsrelaterte årsverk økte med 10 % fra 2019 til 2020. Utviklingen viser en økning hvert år av totalt antall forsvarsrelaterte årsverk siden 2013.
FFI-Rapport 2020

Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2019

Statistikken for 2019 viser at norske forsvarsvirksomheter leverer ca.16 % av Forsvarets totale materiellinvesteringer. Det kan derfor antas at utenlandske leverandører, og derved importandelen, står for de resterende 84 %. For 2019 er det en positiv utvikling i omsetningen for forsvarsindustrien i Norge. Forsvarsrelaterte inntekter økte med 10 % fra 2018 til 2019. Utenlandske kunder representerer den største inntektsøkningen. Mer spesifikt knytter økningen seg aktiviteten i utenlandske datterselskaper. Eksporttallene viser en nedgang på 18 % fra 2018. Sett over tid er imidlertid eksporttallene for 2019 4 % høyere enn gjennomsnittet siden 2010. Den største nedgangen er for de store selskapene. Likevel hadde disse selskapene høyere eksport enn gjennomsnittet de siste ti årene. Forskning og utvikling (FoU) er uendret (-1 %). Bortsett fra mikroselskaper (med en nedgang på 66 %) har alle andre selskapskategorier en økning i FoU. Innkjøpskostnadene økte med 56 % fra 2018 til 2019. Denne kostnadsveksten kan tilskrives både norske og utenlandske leverandører, men den største økningen er innkjøpskostnader fra de utenlandske leverandørene (80 %). Denne veksten i innkjøpskostnader underbygges også av en markant økning (91 %) i ordrereserve fra 2018 til 2019.
FFI-Rapport 2019

Forsvarsindustrien i Norge – statistikk 2018

Statistikken for 2018 viser en nedgang i antall forsvarsvirksomheter, fra 116 virksomheter i 2017 til 104 virksomheter i 2018. Nedgangen er primært knyttet til mikrovirksomhetene. Det er også en nedgang i alle omsetningstall, med unntak av omsetningen i utenlandske datterselskaper. Nedgangen er størst på det norske markedet, noe som indikerer økende konkurranse på hjemmemarkedet også i 2018. Eksporttallene viser en nedgang på 8 % fra 2017. Tallene for 2017 var imidlertid de høyeste vi har målt, og sett i et historisk lys er tallene for 2018 32 % høyere enn gjennomsnittet siden 2010. Alle kategoriene av virksomheter har en økning i forhold til gjennomsnittet siden 2010. Størst er økningen for de store virksomhetene med en eksport som er 41 % høyere enn gjennomsnittet siden 2010. Forskning og utvikling (FoU) har i 2018 en nedgang på 11 %, hvor kategorien egenfinansiert FoU har en nedgang på 35 %. Denne nedgangen kan relateres til mikrovirksomhetene (46 % nedgang) og de mellomstore virksomhetene (28 % nedgang). Antall forsvarsrelaterte årsverk øker med 2 %. Økningen skyldes aktivitet i utlandet, mens sysselsettingen i Norge går ned.
FFI-Rapport 2018

Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2017

Hovedtall for norsk forsvarsindustri Tabell 0.1 Hovedtall for norsk forsvarsindustri. Det er oppgang i alle omsetningstall, men oppgangen er lavere enn økningen i Forsvarets materiellinvesteringer for 2017. Dette indikerer økende konkurranse for norske forsvarsvirksomheter på hjemmemarkedet. Som i fjor er det en vesentlig økning i eksport, hvilket også øker eksportandelen i forhold til samlede omsetningstall. I 2016 var eksportandelen i forhold til omsetning 35 %, i 2017 er den økt til 44 %. Samtlige kategorier av eksportmateriell øker, men også i år øker flerbruksvarer mest (43 % økning). Det bør også bemerkes at de små virksomhetene har en økning i eksport på 51 %. En del av veksten kan forklares med at det ble produsert materiell til lager i 2016 som ble eksportert først i 2017, men økningen kan også være en indikator på industriens styrkede konkurranseevne på utenlandske markeder. Forskning og utvikling (FoU) ble i 2017 vesentlig styrket med en oppgang på 31 %. Det er oppgang i alle kategorier, men samfinansiert FoU øker mest med 42 %. Innenfor denne kategorien er også økningen størst blant mikro-virksomhetene. Antall forsvarsrelaterte årsverk øker med 5 %. Økningen skyldes aktivitet i utlandet, mens sysselsettingen i Norge går ned. Det er en økning på over 20 % i verdiskapingen fra 2016. Dette skyldes vekst i både lønnskostnader og driftsresultater. I kombinasjon med nedgang i innkjøpskostnadene viser dette en svak positiv marginutvikling for 2017.
FFI-Rapport 2017

Forsvarsindustrien i Norge – statistikk 2016

Med unntak av “innkjøpskostnader” viser de overordnede hovedtall en oppgang i forhold til 2015. Det bør bemerkes en ytterligere svekkelse av det norske hjemmemarkedet ved at “omsetningen fra Forsvaret” er ned 5 prosent. På den annen side er det en økning i “omsetning fra utenlandske kunder” på 10 prosent. Sistnevnte skyldes i hovedsak økt eksport (økning på 18 prosent). Overordnet er det en liten økning i FoU, men det er en vesentlig dreining i finansiering fra samfinansiert FoU til egenfinansiert FoU. Det antas at alle disse tre observasjoner kan relateres til en påbegynnende “F-35-effekt” hvor det forventes økende konkurranse på hjemmemarkedet, men også økt adgang til andre markeder.
FFI-Rapport 2016

Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2015

Med unntak av “forskning og utvikling” viser de overordnede hovedtall en oppgang i forhold til 2014. Det bør bemerkes en svekkelse av det norske hjemmemarkedet ved at “omsetningen fra Forsvaret” er ned 11 %. På den annen side er det en økning på 20 % i “omsetning fra utenlandske kunder”. Sistnevnte skyldes økt omsetning i utenlandske datterselskaper. Den største nedgangen i FoU relaterer seg til samfinansiert FoU. Nedgangen synes å være en periodisk justering i forhold til 2014, men bidrar til å redusere FoU til det laveste nivået som er registrert siden målingene startet. Det antas at alle disse tre observasjoner kan relateres til en påbegynnende “F-35 effekt” hvor det forventes økende konkurranse på hjemmemarkedet men også økt adgang til andre markeder. På sikt vil det derfor være interessant å observere om og hvordan forsvarsvirksomhetene kompenserer for et sviktende hjemmemarked.
FFI-Rapport 2015

Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2014

I forhold til forsvarsrelatert omsetning er den største verdimessige nedgangen knyttet til omsetning fra salg til utenlandske kunder. Denne nedgangen skyldes primært de største virksomhetene, og settes det i sammenheng med eksporttallene er det en indikasjon på at nedgangen i omsetning er noe større i utenlandske datterselskaper. Årets hovedtall viser også en markant nedgang for de minste virksomhetene. Settes dette i sammenheng med nedgangen i det samlede driftsresultatet for forsvarsindustrien, kan det tyde på at de største virksomhetene er i ferd med å endre markedsfokuset til fordel for forsvarsmarkedet.
FFI-Rapport 2014

Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2013

Denne rapporten presenterer statistikk over norsk forsvarsindustri i 2013. Statistikken omfatter utvalgte økonomiske nøkkeltall som omsetning, årsverk, eksport, forskning og utvikling, innkjøpskostnader og verdiskaping. I tillegg til tall for industrien som helhet, presenterer vi også tall fordelt på bedriftskategori der dette er relevant. Dette er femte år på rad at FFI presenterer forsvarsindustriens årlige virksomhet, og vi har derfor grunnlag for å gå nærmere inn på industriens utvikling i denne perioden. Rapporten beskriver også kilder og metoder som ligger til grunn for beregningene.
FFI-Rapport 2013

Forsvarsindustrien i Norge : statistikk 2012

Denne rapporten presenterer statistikk over norsk forsvarsindustri i 2012. Statistikken omfatter utvalgte økonomiske nøkkeltall som omsetning, årsverk, eksport, forskning og utvikling, innkjøpskostnader og verdiskaping. I tillegg til tall for industrien som helhet, presenterer vi også tall fordelt på bedriftskategori der dette er relevant. Rapporten beskriver også kilder og metoder som ligger til grunn for beregningene.
FFI-Rapport 2012

Forsvarsindustrien i Norge : statistikk 2011

Rapporten presenterer statistikk over forsvarsindustrien i Norge i 2011, og kommer som en årlig utgivelse fra FFI. Hensikten er å kartlegge virksomheten i forsvarsbedriftene og følge utviklingen over tid. Resultatene danner også et grunnlag for å gjøre mer omfattende studier av forsvars-industrien fremover. Den første delen av rapporten presenterer utvalgte nøkkeltall for størrelsen og driften av forsvars-industrien som helhet og for bedriftskategorier. Nøkkeltallene omfatter blant annet omsetning, årsverk, eksport, verdiskaping, forskning og utvikling (FoU) og innkjøpskostnader. For flere av disse tallene har vi også skilt mellom forsvarsrelatert og sivilt rettet virksomhet, samt utviklingen siden 2009. I tillegg presenterer vi noen resultater fra Forsvarets regnskap, for eksempel hvilke typer leveranser Forsvaret har fått fra bedriftene. Nytt i år er at rapporten også viser en kurve fra de største bedriftenes årsregnskap. Den andre delen av rapporten gir en beskrivelse av datakilder og metodevalg som ligger til grunn for statistikken. I denne delen opplyser vi også om frafall og usikkerhet i tallene.
FFI-Rapport 2011

Forsvarsindustrien i Norge : statistikk 2010

Denne rapporten presenterer statistikk over forsvarsindustrien i Norge i 2010. Hensikten er å skaffe bedre oversikt over virksomheten i forsvarsindustrien og danne et grunnlag for mer omfattende og detaljerte studier av forsvarsindustrien fremover. Rapporten presenterer utvalgte nøkkeltall for størrelsen og virksomheten i forsvarsindustrien som helhet og for bedriftskategorier. Nøkkeltallene omfatter omsetning, årsverk, verdiskaping, eksport, forskning og utvikling (FoU) og underleveranser. Videre fremstiller rapporten forholdet mellom forsvarsrelatert og sivilt rettet virksomhet på flere av disse områdene. I tillegg blir det presentert hvordan forsvarsbedriftene har utviklet seg på disse områdene siden 2009. Det blir også redegjort for bruk av datakilder og metodevalg som ligger til grunn for statistikken.
FFI-Rapport 2011

Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2009

Denne rapporten presenterer statistikk for forsvarsindustrien i Norge i 2009. Hensikten er å skaffe bedre oversikt over virksomheten i forsvarsindustrien og danne et grunnlag for mer omfattende og detaljerte studier av forsvarsindustrien fremover. Rapporten presenterer utvalgte nøkkeltall for størrelsen og virksomheten i forsvarsindustrien som helhet og for bedriftskategorier. Nøkkeltallene omfatter omsetning, årsverk, verdiskaping, eksport, FoU og forholdet mellom forsvarsrelatert og sivilt rettet virksomhet. Det blir også redegjort for bruk av datakilder og metodevalg som ligger til grunn for statistikken.