Forsvarsindustrien i Norge – statistikk 2018

FFI-Rapport 2019

Om publikasjonen

Rapportnummer

19/02030

ISBN

978-82-464-3238-0

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.8 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Jon Olav Pedersen
Statistikken for 2018 viser en nedgang i antall forsvarsvirksomheter, fra 116 virksomheter i 2017 til 104 virksomheter i 2018. Nedgangen er primært knyttet til mikrovirksomhetene. Det er også en nedgang i alle omsetningstall, med unntak av omsetningen i utenlandske datterselskaper. Nedgangen er størst på det norske markedet, noe som indikerer økende konkurranse på hjemmemarkedet også i 2018. Eksporttallene viser en nedgang på 8 % fra 2017. Tallene for 2017 var imidlertid de høyeste vi har målt, og sett i et historisk lys er tallene for 2018 32 % høyere enn gjennomsnittet siden 2010. Alle kategoriene av virksomheter har en økning i forhold til gjennomsnittet siden 2010. Størst er økningen for de store virksomhetene med en eksport som er 41 % høyere enn gjennomsnittet siden 2010. Forskning og utvikling (FoU) har i 2018 en nedgang på 11 %, hvor kategorien egenfinansiert FoU har en nedgang på 35 %. Denne nedgangen kan relateres til mikrovirksomhetene (46 % nedgang) og de mellomstore virksomhetene (28 % nedgang). Antall forsvarsrelaterte årsverk øker med 2 %. Økningen skyldes aktivitet i utlandet, mens sysselsettingen i Norge går ned.

Nylig publisert