Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2017

FFI-Rapport 2018

Om publikasjonen

Rapportnummer

18/01675

ISBN

978-82-464-3127-7

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.8 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Jon Olav Pedersen
Hovedtall for norsk forsvarsindustri Tabell 0.1 Hovedtall for norsk forsvarsindustri. Det er oppgang i alle omsetningstall, men oppgangen er lavere enn økningen i Forsvarets materiellinvesteringer for 2017. Dette indikerer økende konkurranse for norske forsvarsvirksomheter på hjemmemarkedet. Som i fjor er det en vesentlig økning i eksport, hvilket også øker eksportandelen i forhold til samlede omsetningstall. I 2016 var eksportandelen i forhold til omsetning 35 %, i 2017 er den økt til 44 %. Samtlige kategorier av eksportmateriell øker, men også i år øker flerbruksvarer mest (43 % økning). Det bør også bemerkes at de små virksomhetene har en økning i eksport på 51 %. En del av veksten kan forklares med at det ble produsert materiell til lager i 2016 som ble eksportert først i 2017, men økningen kan også være en indikator på industriens styrkede konkurranseevne på utenlandske markeder. Forskning og utvikling (FoU) ble i 2017 vesentlig styrket med en oppgang på 31 %. Det er oppgang i alle kategorier, men samfinansiert FoU øker mest med 42 %. Innenfor denne kategorien er også økningen størst blant mikro-virksomhetene. Antall forsvarsrelaterte årsverk øker med 5 %. Økningen skyldes aktivitet i utlandet, mens sysselsettingen i Norge går ned. Det er en økning på over 20 % i verdiskapingen fra 2016. Dette skyldes vekst i både lønnskostnader og driftsresultater. I kombinasjon med nedgang i innkjøpskostnadene viser dette en svak positiv marginutvikling for 2017.

Nylig publisert