Internasjonalt samarbeid

Hvordan bruke partnerskap til å få mest mulig ut av forskningsmidlene? 

Internasjonalt samarbeid innen militær forskning og utvikling er viktig for Norge ut fra sikkerhetspolitiske hensyn, men også for å få mest mulig ut av de nasjonale forskningsmidlene.

FFI har derfor et utstrakt internasjonalt forskingssamarbeid, spesielt innenfor rammen av Nato, Den europeiske forsvarsorganisasjonen EDA, EU  og bilateralt med våre allierte. Våre forskere deltar i et bredt spekter av internasjonale prosjekter, faglige utvalg og arbeidsgrupper.

Som et lite land har vi ikke mulighet for å dekke alle teknologi- og fagområder like tungt, men ved å dele på metoder og forskningsresultater kan vi få mye ut av lite. Ved å satse tungt og være internasjonalt ledende innenfor utvalgte områder, har vi også blitt attraktive som samarbeidspartnere for andre, som i tur deler sin kunnskap med oss. 

Endringer i europeisk forsvarsforskning

Organiseringen av europeisk forsvarsforskning og forsvarsindustri står foran betydelige endringer. Endringene er drevet av et behov for å unngå duplisering og for å få mer ut av forsvarsinvesteringene, men også en økende uro for at Europa skal sakke akterut i forhold til USA på forsvarsområdet.

EU er en sentral aktør i dette arbeidet med mange nye samarbeidsinitiativer som adresserer forsvars- og sikkerhetsutfordringene i en felles europeisk kontekst. Et eksempel er den vedtatte opprettelsen av et europeisk forsvarsfond (EDF) fra 2021.

En viktig oppgave for FFI og Norge blir derfor å bidra i samarbeidet for Europas sikkerhet, i rammen av Nato-samarbeidet.

Har du spørsmål om internasjonalt samarbeid?
Send epost

Vitenskapelige rapporter og artikler