Teknologiske trender

Hva betyr den teknologiske utviklingen for norske militæroperasjoner?

Den teknologiske utviklingen påvirker alle deler av samfunnet – også forsvaret av det. Spørsmålet er hva slags konsekvenser utviklingen får for Forsvaret – og hvordan disse skal møtes. 

FFI startet i 2019 opp et nytt prosjekt med nettopp dette for øyet. Prosjektet skal styrke rådgivning rundt konsekvenser av den teknologiske utviklingen for norske militære operasjoner i inn- og utland, og frembringe og utnytte kunnskap om truslene og mulighetene som følger av den.

Vurderingene skal være en del av grunnlaget for langtidsplanleggingen i forsvarssektoren, og for utviklingen av konsepter for militære operasjoner. I tillegg skal prosjektet kunne gi råd om utvikling og utnyttelse av ny teknologi i materiellanskaffelser, slik at Forsvaret proaktivt kan møte fremtidige trusler eller utvikle fortrinn i operasjoner.

Som en del av det å kartlegge og forstå konsekvensene av teknologiske trender, vil FFI også utnytte sitt utstrakte internasjonale forskningssamarbeid innenfor rammen av Nato og EDA.
 

Publikasjoner

Relatert innhold

Jordklode i glassmonter med sprekk på. Tegnet illustrasjon
FFI-Rapport 2019

Forsvarsteknologiske trender – en overordnet analyse av teknologiens betydning for et effektivt og relevant forsvar

I denne rapporten peker FFI på noen av de teknologiene som har størst betydning for Forsvaret, både på kort og litt lengre sikt. Teknologi er et gjennomgripende fenomen med fundamental påvirkning på utviklingen i sektoren. Det er et selvstendig utviklingstrekk i seg selv, men påvirker andre – også sikkerhetspolitikk. Teknologiutviklingen må sees i nær sammenheng med utvikling av personell, organisasjon og operasjonelle konsepter. For å sikre et effektivt og relevant forsvar anbefaler FFI at følgende prioriteringer legges til grunn:  For best å nyttiggjøre seg teknologien må forsvarsektoren øke evnen og viljen til å utnytte ny og eksisterende teknologi, og få den hurtig ut til kompetente brukere. Det bør legges til rette for en helhetlig tilnærming hvor teknologiske muligheter og sårbarheter vurderes sammen med utviklingen av doktriner, konsepter, kompetanse og organisasjon. Alternative konsepter og nye teknologier må vurderes mer systematisk og reelt tidlig i materiellanskaffelsesprosjektene. Dette krever brede analyser med vekt på funksjonalitet.  Utviklingen i retning av et høyteknologisk forsvar bør videreføres, og forskning, utvikling og innovasjon rettet mot militær teknologi og militære systemer bør fortsatt prioriteres. Denne teknologiutviklingen er avgjørende for å imøtekomme de spesifikke militære behovene og høye krav til robusthet og utholdenhet i krise og krig. Anbefalingene kan omsettes til følgende råd: 1. Vi bør prioritere utviklingen av et moderne, høyteknologisk forsvar. 2. Vi bør utbedre vesentlige teknologiske sårbarheter. 3. Vi bør investere langsiktig i de mest attraktive teknologiområdene. 4. Vi bør bygge en sterkere innovasjonskultur i Forsvaret.