Teknologiske trender

Hva betyr den teknologiske utviklingen for norske militæroperasjoner?

Den teknologiske utviklingen påvirker alle deler av samfunnet – også forsvaret av det. Spørsmålet er hva slags konsekvenser utviklingen får for Forsvaret – og hvordan disse skal møtes. 

FFI startet i 2019 opp et nytt prosjekt med nettopp dette for øyet. Prosjektet skal styrke rådgivning rundt konsekvenser av den teknologiske utviklingen for norske militære operasjoner i inn- og utland, og frembringe og utnytte kunnskap om truslene og mulighetene som følger av den.

Vurderingene skal være en del av grunnlaget for langtidsplanleggingen i forsvarssektoren, og for utviklingen av konsepter for militære operasjoner. I tillegg skal prosjektet kunne gi råd om utvikling og utnyttelse av ny teknologi i materiellanskaffelser, slik at Forsvaret proaktivt kan møte fremtidige trusler eller utvikle fortrinn i operasjoner.

Som en del av det å kartlegge og forstå konsekvensene av teknologiske trender, vil FFI også utnytte sitt utstrakte internasjonale forskningssamarbeid innenfor rammen av Nato og EDA.
 

Vitenskapelige rapporter og artikler