Teknologiske trender

Hva betyr den teknologiske utviklingen for norske militæroperasjoner?

Den teknologiske utviklingen påvirker alle deler av samfunnet – også forsvaret av det. Spørsmålet er hva slags konsekvenser utviklingen får for Forsvaret – og hvordan disse skal møtes. 

FFI startet i 2019 opp et nytt prosjekt med nettopp dette for øyet. Prosjektet skal styrke rådgivning rundt konsekvenser av den teknologiske utviklingen for norske militære operasjoner i inn- og utland, og frembringe og utnytte kunnskap om truslene og mulighetene som følger av den.

Vurderingene skal være en del av grunnlaget for langtidsplanleggingen i forsvarssektoren, og for utviklingen av konsepter for militære operasjoner. I tillegg skal prosjektet kunne gi råd om utvikling og utnyttelse av ny teknologi i materiellanskaffelser, slik at Forsvaret proaktivt kan møte fremtidige trusler eller utvikle fortrinn i operasjoner.

Som en del av det å kartlegge og forstå konsekvensene av teknologiske trender, vil FFI også utnytte sitt utstrakte internasjonale forskningssamarbeid innenfor rammen av Nato og EDA.
 

Vitenskapelige rapporter og artikler

Relatert innhold

FFI-Rapport 2020

Emerging technology trends for defence and security

Denne gjennomgangen er den første av en serie studier i et nytt forskningsprosjekt ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som har til oppgave å identifisere teknologitrender og analysere deres potensielle innvirkning på norske militære operasjoner. Det å holde seg oppdatert på teknologi i rask utvikling kan hjelpe beslutningstakere med å unngå strategiske overraskelser og gi et forbedret grunnlag for langsiktig forsvarsplanlegging. Prosjektet “Teknologiske trender og konsekvenser for militære operasjoner” (TEKNO) skal gi slike råd gjennom å studere og analysere militær og sivil teknologiutvikling og forsøke å identifisere banebrytende (disruptive) teknologier som med høy sannsynlighet vil påvirke framtidige militære operasjoner. Spesiell oppmerksomhet vil rettes mot de ulike måtene disse nye teknologiene samvirker på og hvordan de påvirker den operasjonelle konteksten. Som et naturlig første skritt i arbeidet med å vurdere teknologiske trender har vi utført en studie av tilgjengelig ugradert litteratur. Denne tilnærmingen ble ansett som den mest fordelaktige, gitt at det primære målet har vært å identifisere overordnede teknologiske trender. Flere relativt nylig utgitte studier og annen relevant litteratur har blitt gjennomgått. Diskursen og prioriteringene i dette arbeidet vil derfor være preget av valgene som ble tatt i disse primære kildene. Denne rapporten gir en oversikt over sytten identifiserte teknologitrender organisert etter tidspunktet for forventet disruptiv innflytelse på operasjoner i forsvars- og sikkerhetssektoren. Det gis noen kommentarer til hver av trendene som relaterer dem og de aktuelle teknologiene spesifikt til forsvar og sikkerhet, og et utvalg av disse trendene blir ytterligere kommentert separat. Rapporten avsluttes med en diskusjon om viktigheten av sivilt-militært samarbeid og utfordringene med konvergens. Resultatene diskutert i denne rapporten vil danne grunnlaget for videre forskning og rapporter i prosjektet.
Fakta 2020

Teknologiske trender Muligheter og utfordringer for fremtidens forsvar

Ny teknologi har potensial til å endre måten krig utkjempes på, og kan påvirke utfallet av konflikter og maktbalansen mellom stater. Å holde seg oppdatert på teknologi i rask utvikling kan hjelpe beslutningstakere med å unngå strategiske overraskelser og gi et forbedret grunnlag for langsiktig forsvarsplanlegging.
FFI-Rapport 2020

Teknologiske trender – mulige konsekvenser for Luftforsvaret

Denne rapporten ser på hvordan ny teknologi vil kunne påvirke Luftforsvaret i løpet av de neste 10–40 år. Rapporten kommer med antagelser og vurderinger basert på observerte trender og analytiske slutninger. Rapporten forsøker ikke å predikere endelige sannheter, men å gi et innblikk i mulige utviklingstrekk og belyse noen konsekvenser fremvoksende teknologi forventer å få for Luftforsvaret. Dagens trusselbilde er mer sektoroverskridende og sammensatt enn før. Det rår mye usikkerhet knyttet til potensielle motstanderes intensjoner og kapasiteter. Dette er med på å gjøre situasjonsforståelsen utfordrende. Veien fra krise til krig er uklar. For at Forsvaret skal kunne møte denne nye hverdagen, er det behov for en styrking av den generelle forsvarsstrukturen. Dagens luftforsvar er i stor grad preget av innføringen av flere nye plattformer, deriblant F-35 og P-8. Luftforsvaret gjør mye arbeid for at disse, og andre nye kapasiteter, skal bli fullt ut utnyttet og leve opp til sitt operative potensial. Arbeidet forventes å prege Luftforsvarets aktivitet frem mot 2030. Flere av disse plattformene vil eksistere helt frem til 2060. Det forventes at den globale utviklingen i de kommende år vil være preget av statlige aktørers søken etter innflytelse, samt at det økonomiske og politiske maktsentrumet vil flytte seg fra vest til øst. Utviklingstrekkene vil kunne få betydning for hvordan fremtidige konflikter og krig utkjempes. Teknologiutviklingen skjer raskt. Nye teknologiområder vil kunne skape konseptuelle endringer for Forsvaret. Det forventes at Luftforsvaret i stor grad vil benytte de samme teknologiene i 2030 som i dag, men at bruksområdet og levetiden kan være utvidet som følge av ny teknologi. I løpet av de neste 10–40 år vil flere teknologier som i dag har lav modenhet, kunne være aktuelle for bruk i en militær sammenheng. Ny teknologi påvirker krigens hurtighet, evnen til situasjonsforståelse og forekomst av sikre bakre områder. For Luftforsvaret vil nye våpenteknologier samt kunstig intelligens (AI) og autonomi få konsekvenser for fremtidige operasjonskonsept. Luftrommet må deles med flere aktører. Utviklingen vil føre til endringer i sammensetningen av og behovet for personell. Teknologisk dominans vil bli vanskeligere å oppnå i fremtiden. Luftforsvaret, i likhet med det øvrige Forsvaret, må være forberedt på at det som i dag oppfattes som urokkelige sannheter, på et tidspunkt kan være passé. Dersom Luftforsvaret ikke evner å utnytte fremvoksende teknologi, vil kampkraften reduseres. Luftforsvaret bør derfor oppfordre til nytekning og lange perspektiv for å forbli en slagkraftig og relevant forsvarsgren også i 2060.
FFI-Rapport 2019

Forsvarsteknologiske trender – en overordnet analyse av teknologiens betydning for et effektivt og relevant forsvar

I denne rapporten peker FFI på noen av de teknologiene som har størst betydning for Forsvaret, både på kort og litt lengre sikt. Teknologi er et gjennomgripende fenomen med fundamental påvirkning på utviklingen i sektoren. Det er et selvstendig utviklingstrekk i seg selv, men påvirker andre – også sikkerhetspolitikk. Teknologiutviklingen må sees i nær sammenheng med utvikling av personell, organisasjon og operasjonelle konsepter. For å sikre et effektivt og relevant forsvar anbefaler FFI at følgende prioriteringer legges til grunn:  For best å nyttiggjøre seg teknologien må forsvarsektoren øke evnen og viljen til å utnytte ny og eksisterende teknologi, og få den hurtig ut til kompetente brukere. Det bør legges til rette for en helhetlig tilnærming hvor teknologiske muligheter og sårbarheter vurderes sammen med utviklingen av doktriner, konsepter, kompetanse og organisasjon. Alternative konsepter og nye teknologier må vurderes mer systematisk og reelt tidlig i materiellanskaffelsesprosjektene. Dette krever brede analyser med vekt på funksjonalitet.  Utviklingen i retning av et høyteknologisk forsvar bør videreføres, og forskning, utvikling og innovasjon rettet mot militær teknologi og militære systemer bør fortsatt prioriteres. Denne teknologiutviklingen er avgjørende for å imøtekomme de spesifikke militære behovene og høye krav til robusthet og utholdenhet i krise og krig. Anbefalingene kan omsettes til følgende råd: 1. Vi bør prioritere utviklingen av et moderne, høyteknologisk forsvar. 2. Vi bør utbedre vesentlige teknologiske sårbarheter. 3. Vi bør investere langsiktig i de mest attraktive teknologiområdene. 4. Vi bør bygge en sterkere innovasjonskultur i Forsvaret.