Forsvarsteknologiske trender – en overordnet analyse av teknologiens betydning for et effektivt og relevant forsvar

FFI-Rapport 2019

Om publikasjonen

Rapportnummer

19/02072

ISBN

978-82-464-3236-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.5 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
I denne rapporten peker FFI på noen av de teknologiene som har størst betydning for Forsvaret, både på kort og litt lengre sikt. Teknologi er et gjennomgripende fenomen med fundamental påvirkning på utviklingen i sektoren. Det er et selvstendig utviklingstrekk i seg selv, men påvirker andre – også sikkerhetspolitikk. Teknologiutviklingen må sees i nær sammenheng med utvikling av personell, organisasjon og operasjonelle konsepter. For å sikre et effektivt og relevant forsvar anbefaler FFI at følgende prioriteringer legges til grunn:  For best å nyttiggjøre seg teknologien må forsvarsektoren øke evnen og viljen til å utnytte ny og eksisterende teknologi, og få den hurtig ut til kompetente brukere. Det bør legges til rette for en helhetlig tilnærming hvor teknologiske muligheter og sårbarheter vurderes sammen med utviklingen av doktriner, konsepter, kompetanse og organisasjon. Alternative konsepter og nye teknologier må vurderes mer systematisk og reelt tidlig i materiellanskaffelsesprosjektene. Dette krever brede analyser med vekt på funksjonalitet.  Utviklingen i retning av et høyteknologisk forsvar bør videreføres, og forskning, utvikling og innovasjon rettet mot militær teknologi og militære systemer bør fortsatt prioriteres. Denne teknologiutviklingen er avgjørende for å imøtekomme de spesifikke militære behovene og høye krav til robusthet og utholdenhet i krise og krig. Anbefalingene kan omsettes til følgende råd: 1. Vi bør prioritere utviklingen av et moderne, høyteknologisk forsvar. 2. Vi bør utbedre vesentlige teknologiske sårbarheter. 3. Vi bør investere langsiktig i de mest attraktive teknologiområdene. 4. Vi bør bygge en sterkere innovasjonskultur i Forsvaret.

Om publikasjonen

Rapportnummer

19/02072

ISBN

978-82-464-3236-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.5 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Bestill papirversjon

Noen ganger er det praktisk å ha et fysisk eksemplar av en publikasjon. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å få tilsendt denne publikasjonen i papirformat.

Bestill papirversjon

Nylig publisert