Beredskapstelefon

FFIs beredskapstelefon er en døgnbemannet tjeneste for nødetatene, sivile beredskapsaktører og Forsvaret ved hendelser der det er mistanke om giftige kjemikalier, patogene mikroorganismer, radioaktivt materiale og eksplosiver.

Vårt beredskapslaboratorium kan motta og analysere prøver der det er en potensiell kombinasjon av ukjent kjemisk, biologisk- og radiologisk agens og eksplosiver i samme prøve (CBRE-prøver). 

Beredskapstelefon ved FFI har telefonnummer 400 33 373. 

Hvem avtalen gjelder

I følge avtalen kan disse aktørene kontakte FFIs døgnbemannede beredskapstelefon:

  • Beredskapsaktører innen helse- og omsorgssektoren
  • Beredskapsaktører innen justis- og beredskapssektoren
  • Etater i forsvarssektoren
  • Etater innen andre offentlige sektorer og privat virksomhet og institusjoner (ikke enkeltpersoner). 

Les mer i vår brosjyre om beredskapslaboratorium for CBRE-prøver (PDF)

Publikum kan henvende seg til Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.