Miljødatabasen

Hvordan har forsvarssektoren oversikt over sin miljøpåvirkning?

Miljødatabasen (MDB) er et rapporterings- og informasjonssystem som skal samle relevant miljøstatistikk for forsvarssektoren på ett sted. MDB skal i hovedsak tjene to formål:

1. Dekke forsvarssektorens krav til rapportering, herunder:

  • Rapportering fra sektoren til sentrale myndigheter
  • Bidra med data til miljøredegjørelser (etater, avdelinger)
  • Gi informasjon ved henvendelser i henhold til miljøinformasjonsloven

2. Danne grunnlag for miljøeffektiviseringsvurderinger og -tiltak på alle nivå i organisasjonen

MDB samler informasjon fra flere miljøaspekter som forbruk av drivstoff, energi, ammunisjon, vannforbruk, helse- og miljøskadelige kjemikalier, avfall og akutte utslipp. MDB gir dermed oversikt over hvordan forsvarssektorens aktiviteter påvirker miljøet, og mulighet for å følge utviklingen. Data fra MDB kan ses i sammenheng med forsvarssektorens aktiviteter for å iverksette miljøtiltak der de gir størst effekt.


Data fra MDB brukes til å utarbeide «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap». Denne rapporten gis ut hvert år, og gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter. 

Relatert innhold

Tanks i senvinterlandskap
Tema

Miljø og klima

Kva gjer Forsvaret for å ta vare på miljøet?
Illustrasjon av et grønt blad formet som et kampfly
F-35 kampfly
Stormpanservogn i vinterlandskap. Foto

Vitenskapelige rapporter og artikler