Tanks i senvinterlandskap
Tema

Miljø og klima

Kva gjer Forsvaret for å ta vare på miljøet?

Aktivitetane til forsvarssektoren påverkar miljøet på fleire måtar. Øvingar i felt kan påverke naturmangfaldet og bruk av ammunisjon kan føre til utslepp av tungmetall. Forsvarssektoren forbruker også store mengder drivstoff og energi, og genererer store mengder avfall som til saman skaper klimagassutslepp. 

FFI hjelper sektoren med å kartlegge miljøpåverknaden sin, og vi gir råd til klima- og miljøtiltak.
 

Relatert innhold